ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reek

R IY1 K   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reek-, *reek*
English-Thai: Longdo Dictionary
fenugreek(n ) ลูกซัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reek[N] กลิ่นเหม็น
reeky[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
reek of[PHRV] ส่งกลิ่นอบอวลด้วย, See also: คลุ้งไปด้วย (กลิ่น), Syn. reek with
reek of[PHRV] เต็มไปด้วย
reek with[PHRV] เต็มไปด้วย, Syn. reek of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reek(รีค) n.,v. (ดม,ส่ง) กลิ่นรุนแรงที่ไม่ชวนดม,กลิ่นเหม็น,ไอ,ควัน vt. ใช้ควันอบ,ปล่อยควัน,ปล่อยไอ, See also: reekingly adv. reeky adj.
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
greek(กรีก) adj. กรีก,ภาษากรีก. n. ชาวกรีก,ภาษากรีก

English-Thai: Nontri Dictionary
reek(n) กลิ่น,ไอ,ควัน
reek(vi) ฟุ้ง,ส่งกลิ่น,มีกลิ่น,มีควัน
creek(n) ห้วย,ลำคลอง
Greek(adj) เกี่ยวกับชาติกรีก,เกี่ยวกับประเทศกรีก
Greek(n) ชนชาติกรีก,ประเทศกรีก,ชาวกรีก,ภาษากรีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mmm, it reeks of children.- มันเป็นกลิ่นของเด็ก. Hocus Pocus (1993)
I'm afraid your three chapters form a raving morass that reeks of plagiarism.เกรงว่าผลงานการเขียนที่คุณส่งมา เข้าข่ายการขโมยความคิดของผู้อื่น Pola X (1999)
It's human You reek of humanกลิ่นมนุษย์นี่ กลิ่นมนุษย์คลุ้งไปหมด อย่างนั้นเหรอ? Spirited Away (2001)
I reek of alcohol.กลิ่นแอลกอฮอล์มันแรงมากเลย Almost Love (2006)
Who knows? All I can say is, this reeks of boldness.ผมจะไม่จ้างคนเพิ่ม Alone (2007)
She reeks of alcohol !กลิ่นเหล้าคลุ้งเลย Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
You are so close to defeat, till it already reeks of your cheap cologne.คุณจึงอยู่ใกล้กับพ่ายแพ้ จนกระทั่งมันอยู่แล้ว reeks ของราคาถูกโคโลญของคุณ Balls of Fury (2007)
Oh, man, it reeks in here.มึงเอ๊ย ในนี้โคตรเหม็น Disturbia (2007)
The place reeks of booze and pills.ทั้งเหล้าทั้งยาเต็มไปหมด Cassandra's Dream (2007)
Yeah, just like you reek of live bait, have a girl in every port, tell fish stories or so I've heard.หึ เหมือนนายจะเข้าใจชีวิตคนอื่นดีน่ะ เท่าที่ฉันได้ยินมา นายก็หาผู้หญิงทุกที่ ๆ แล่นเรือไป Interference (2007)
And now you reek of them.ตอนนี้แกขโมยมันไป Photo Finish (2007)
It definitely reeks of terrorism.มันต้องมีส่วนของการก่อการร้ายแน่ๆ Resident Evil: Degeneration (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ห้วย[n.] (hūay) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet   FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[n. exp.] (hūay nøng) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet   
ขจร[v.] (khajøn) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek   
คนกรีก[n. prop.] (khon Krīk ) EN: Greek   FR: Grec [m]
กรีก[adj.] (Krīk ) EN: Greek   FR: grec
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
ปรัชญากรีก[n. exp.] (pratyā Krīk ) EN: Greek Philosphy   FR: philosophie grecque [f]
รม[v.] (rom) EN: smoke ; fumigate ; reek   FR: fumer ; boucaner
สมัยกรีก[n. exp.] (samia Krīk) EN: Greek time   FR: Grèce antique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REEK R IY1 K
REEKS R IY1 K S
REEKING R IY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reek (v) rˈiːk (r ii1 k)
reeks (v) rˈiːks (r ii1 k s)
reeked (v) rˈiːkt (r ii1 k t)
reeking (v) rˈiːkɪŋ (r ii1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血腥[xuè xīng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥ, ] reeking of blood; bloody (events), #11,173 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテナ[, atena] (n) Athena (Greek goddess); Athene [Add to Longdo]
アマゾン[, amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
アレス[, aresu] (n) Ares (Greek god) [Add to Longdo]
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
カオス(P);ケーオス;ケイオス[, kaosu (P); ke-osu ; keiosu] (n) (カオス is from Greek [Add to Longdo]
カサレヴサ[, kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
キタラ[, kitara] (n) kithara (ancient Greek musical instrument) (gre [Add to Longdo]
ギリシャ語;ギリシア語[ギリシャご(ギリシャ語);ギリシアご(ギリシア語), girisha go ( girisha go ); girishia go ( girishia go )] (n) Greek (language, word) [Add to Longdo]
ギリシャ神話;ギリシア神話[ギリシャしんわ(ギリシャ神話);ギリシアしんわ(ギリシア神話), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology [Add to Longdo]
ギリシャ人;ギリシア人[ギリシャじん(ギリシャ人);ギリシアじん(ギリシア人), girisha jin ( girisha nin ); girishia jin ( girishia nin )] (n) Greek (person) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reek \Reek\ (r[=e]k), n.
   A rick. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reek \Reek\, n. [AS. r[=e]c; akin to OFries. r[=e]k, LG. & D.
   rook, G. rauch, OHG. rouh, Dan. r["o]g, Sw. r["o]k, Icel.
   reykr, and to AS. re['o]can to reek, smoke, Icel. rj[=u]ka,
   G. riechen to smell.]
   Vapor; steam; smoke; fume.
   [1913 Webster]
 
      As hateful to me as the reek of a limekiln. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reek \Reek\, v. i. [imp. & p. p. {Reeked} (r[=e]kt); p. pr. &
   vb. n. {Reeking}.] [As. r[=e]can. See {Reek} vapor.]
   To emit vapor, usually that which is warm and moist; to be
   full of fumes; to steam; to smoke; to exhale.
   [1913 Webster]
 
      Few chimneys reeking you shall espy.   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I found me laid
      In balmy sweat, which with his beams the sun
      Soon dried, and on the reeking moisture fed. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The coffee rooms reeked with tobacco.  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reek
   n 1: a distinctive odor that is offensively unpleasant [syn:
      {malodor}, {malodour}, {stench}, {stink}, {reek}, {fetor},
      {foetor}, {mephitis}]
   v 1: have an element suggestive (of something); "his speeches
      smacked of racism"; "this passage smells of plagiarism"
      [syn: {smack}, {reek}, {smell}]
   2: smell badly and offensively; "The building reeks of smoke"
     [syn: {reek}, {stink}]
   3: be wet with sweat or blood, as of one's face [syn: {reek},
     {fume}]
   4: give off smoke, fumes, warm vapour, steam, etc.; "Marshes
     reeking in the sun"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top