ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

redistribute

R IY2 D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redistribute-, *redistribute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redistribute(vt) จัดสรรใหม่, Syn. rearrange

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
redistributed(vt) แจกจ่ายใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sure she's a lovely girl but I wonder if you could, erm... redistribute her?ผมว่าเธอเป็นคนดีนะแต่คุณช่วย เอ่อ... ย้ายเธอไปที่อื่นได้มั้ย? Love Actually (2003)
We can redistribute power where we see fit.เราสร้างเสริมอำนาจใหม่ตามที่เราเห็นเหมาะ Wanted (2008)
'Cause my understanding is these hearings are gonna redistribute a lot of funding.เพราะว่าตาม ความเข้าใจของผมคือ การไต่สวนพวกนี้จะมีอำนาจ โยกย้ายงบประมาณได้มหาศาล Gimme Some Truth (2009)
In order to prevent the problem of widening income gap, we will concentrate on policies to redistribute wealth.เพื่อป้องกันปัญหาของการแยกออกเป็นสองขั้ว ในเรื่องความมั่งคั่ง ฝ่ายการเมืองจึงสมควรที่จะจัดให้มีศูนย์กลาง ของการกระจายความมั่งคั่ง Episode #1.8 (2011)
The hoods attacks have strictly been limited to people in the financial sector trying to redistribute wealth in the Glades at gunpoint.การโจมตีของเดอะฮู้ดถูกจำกัด แค่คนในฝ่ายการเงิน ที่พยายามจะจัดสรรความมั่งคั่งในเดอะ เกลด โดยเอาปืนจ่อยิง City of Heroes (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
redistributeIt is OK to redistribute the unregistered trial version.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REDISTRIBUTE R IY2 D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T
REDISTRIBUTED R IY2 D IH0 S T R IH1 B Y UW0 T IH0 D
REDISTRIBUTED R IY2 D IH0 S T R IH1 B Y AH0 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redistribute (v) rˌiːdɪstrˈɪbjuːt (r ii2 d i s t r i1 b y uu t)
redistributed (v) rˌiːdɪstrˈɪbjuːtɪd (r ii2 d i s t r i1 b y uu t i d)
redistributes (v) rˌiːdɪstrˈɪbjuːts (r ii2 d i s t r i1 b y uu t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redistribute \Re`dis*trib"ute\ (-tr?b"?t), v. t.
   To distribute again.
   [1913 Webster] -- {Re*dis`tri*bu"tion} (-tr?*b?"sh?n), n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redistribute
   v 1: distribute anew; "redistribute the troops more
      strategically"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top