Search result for

reconnaissance

(35 entries)
(0.0505 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconnaissance-, *reconnaissance*
English-Thai: Longdo Dictionary
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconnaissance[N] การลาดตระเวน, See also: การสอดแนม, การสำรวจ, Syn. exploration, inspection, observation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconnaissance(รีคอน'นิเซินซฺ) n. การลาดตระเวน,การสำรวจ,การรังวัดปักเขตคร่าว ๆ ,การสอดแนม,หน่วยลาดตระเวน,รถลาดตระเวน, Syn. reconnoissance,survey,view

English-Thai: Nontri Dictionary
reconnaissance(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การสำรวจ,การสอดแนม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reconnaissance studyreconnaissance study, การศึกษาโครงการเบื้องต้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบหยาบ
การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 75,000 ถึง 1 : 120,000 เป็นแผนที่พื้นฐาน ในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจตัวอย่างดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วนระหว่าง 1 : 100,000 ถึง 1 : 500,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระดับภาคและระดับประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I came to realize that this was going to be a much longer process, so we utilized our time over there doing reconnaissance, planning.มือก็หยิบอะไรไม่ได้ ขาก็เดินไม่ได้ เด็กที่เกิดมาจะเริ่มมีรูปร่างผิดประหลาด และมันกำลังจะเกิดขึ้นอีก The Cove (2009)
We'll send an automated reconnaissance drone through.เราจะส่ง หุ่นยนต์ เข้าไปสำรวจ ก่อน Air: Part 1 (2009)
For long-term reconnaissance, hoping it would give them an edge in their war against the drones.สำหรับการลาดตระเวนระยะยาว หวังว่ามันจะทำให้พวกเขาใกล้ ที่จะหาทางต่อต้านหุ่นยนต์พวกนี้ Resurgence (2010)
Lunar Reconnaissance Orbiter.ยานอวกาศ Lunar Reconnaissance Transformers: Dark of the Moon (2011)
The Marine Fourth Force Reconnaissance Company out of Alameda, sir.กองร้อยลาดตระเวนที่ 4 นาวิกโยธิน -ของอลามีดาครับ A Message Back (2011)
So reconnaissance indicates the key to City College's strategy is the gatling gun inside the ice cream truck, which we will charge en masse, overwhelming their defenses, and taking that gun for ourselves.หน่วยสอดแนมเราแจ้งมาว่า กลยุทธ์สำคัญของวิทยาลัยซิตี้ คือปืนกลหนักในรถบรรทุกไอศกรีม For a Few Paintballs More (2011)
Yes, we'll have to leave the portal array on for several more hours, but there is this reconnaissance satellite over that area of Tibet, and Gerard's concerned that we're gonna be detected.ครับ เราต้องรอประตูเข้า อีก 2-3 ชั่วโมง แต่มีดาวเทียมสอดแนม The Beginning of the End (2011)
Reconnaissance found a tunnel that lead to an outbuilding.หน่วยลาดตระเวนเจออุโมงค์นำไปทางนอกตึก One Will Live, One Will Die (2011)
This is strictly reconnaissance.มันเป็นการลาดตะเวน Welcome to the Occupation (2011)
Aerial reconnaissance has proven unfruitful.ในเขตที่สาม จากการค้นหาทางพื้นดิน ได้รับการยืนยันแล้ว Captain America: The First Avenger (2011)
My own reconnaissance.การลาดตระเวนของข้าเอง VIII. (2014)
General... the reconnaissance report on the enemy base is coming.นายพลรายงานลาดตระเวน บนฐานศัตรูที่กำลังจะมา Star Wars: The Force Awakens (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแสดงความขอบคุณ[n. exp.] (kān sadaēng khwām khøpkhun) EN: acknowledgement   FR: reconnaissance [f]
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety   FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
ซอฟต์แวร์ตรวจจับอารมณ์[n. exp.] (søpwaē trūat jap ārom) EN: emotion-recognition software   FR: logiciel de reconnaissance des émotions [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECONNAISSANCE    R IY0 K AA1 N AH0 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconnaissance    (n) (r i1 k o1 n i s @ n s)
reconnaissances    (n) (r i1 k o1 n i s @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erkundung {f}; Rekognoszierung {f} | Erkundungen {pl}reconnaissance | reconnaissances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパイ衛星[スパイえいせい, supai eisei] (n) reconnaissance satellite [Add to Longdo]
調査隊[ちょうさたい, chousatai] (n) research team; investigative team; survey team; reconnaissance team; investigative commission; fact-finding party [Add to Longdo]
偵察[ていさつ, teisatsu] (n,vs) scout out; reconnaissance; (P) [Add to Longdo]
偵察衛星[ていさつえいせい, teisatsueisei] (n) reconnaissance satellite; spy satellite [Add to Longdo]
偵察機[ていさつき, teisatsuki] (n) reconnaissance plane; spy plane [Add to Longdo]
内偵[ないてい, naitei] (n,vs) secret investigation; private enquiry; private inquiry; reconnaissance; scouting; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勘察[kān chá, ㄎㄢ ㄔㄚˊ, ] reconnaissance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reconnaissance \Re*con"nais*sance\, Reconnoissance
 \Re*con"nois*sance\(r?-k?n"n?s-s?ns), n. [F. See
   {Recognizance}.]
   The act of reconnoitering; preliminary examination or survey.
   Specifically:
   (a) (Geol.) An examination or survey of a region in reference
     to its general geological character.
   (b) (Engin.) An examination of a region as to its general
     natural features, preparatory to a more particular survey
     for the purposes of triangulation, or of determining the
     location of a public work.
   (c) (Mil.) An examination of a territory, or of an enemy's
     position, for the purpose of obtaining information
     necessary for directing military operations; a
     preparatory expedition.
     [1913 Webster]
 
   {Reconnoissance in force} (Mil.), a demonstration or attack
    by a large force of troops for the purpose of discovering
    the position and strength of an enemy.
    [1913 Webster] Reconnoiter

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reconnaissance
   n 1: the act of reconnoitring (especially to gain information
      about an enemy or potential enemy); "an exchange of fire
      occurred on a reconnaissance mission" [syn:
      {reconnaissance}, {reconnaissance mission}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 reconnaissance [rəkonɛsãs]
   acknowledgement
   gratitude
   exploration; investigation; research
   patrol
   acknowledgement
   scout; boy scout; boy scout
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top