Search result for

rdernd

(84 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rdernd-, *rdernd*, rdern
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rdernd มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rdernd*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And he's so crude... so demanding, so visceral.Und er ist so roh. So fordernd. So instinktiv. Let's Steele a Plot (1984)
Strong, bold, and demanding That makes the girl outstandingStark, mutig und fordernd Dadurch fallen Mädchen auf Beat Street (1984)
So the economic future is like a beautiful woman exciting, challenging, and ultimately beyond our control.Die wirtschaftliche Zukunft ist wie eine schöne Frau, aufregend, herausfordernd und letztlich jenseits unserer Kontrolle. Do You Take This Spy? (1987)
So, when the night was still and quiet, and the sound of the blood in your veins filled your ears, the only way to silence it was to slip out into the night, and like the hunter that spawned you,Wie ist es nachts, wenn alles ruhig ist und man nur das fordernde Geräusch des Blutes in den Adern hört? Um es zum Schweigen zu bringen, muss man in die Nacht hinaus, um wie ein Jäger in den Kampf um Leben und Tod einzutreten. Heart of Glory (1988)
- And quite adamant.- Ja, und er ist sehr forderndThe Outrageous Okona (1988)
She's laughing provocatively, looking at Jaeck.Sie lacht herausfordernd. Sie sieht Jacek an. On the Silver Globe (1988)
You will find your first test quite challenging.Sie werden Ihren ersten Test... ziemlich herausfordernd finden. Braddock: Missing in Action III (1988)
Challenging, precedent setting, important cases.Herausfordernde, maßstabsetzende, bedeutende Fälle. Criminal Law (1988)
Helps you sleep. You should try it. What's this to do with Barclay?Ist schlaffördernd, probieren Sie's. Was hat das mit Barclay zu tun? Hollow Pursuits (1990)
A sort of indifference... provocative, almost insulting.Sie besaß eine Gleichgültigkeit... herausfordernd, fast beleidigend. La Belle Noiseuse (1991)
SOPORIFIC HERBAL TEASCHLAFFÖRDERNDER KRÄUTERTEE Delicatessen (1991)
And maybe we do get a little demanding.Und vielleicht etwas zu forderndTake My Sister, Please (1991)
But everybody does it. We're stealing cable.Es machte Spaß, sie zu schreiben, war aber auch herausforderndHomer vs. Lisa and the 8th Commandment (1991)
The mοst prοvοking aspect οf it is the risk the murderer tοοk.Du hast sicher gemerkt, welcher Aspekt dieser ganzen Sache der herausfordernde ist: das Risiko, das der Mörder eingegangen ist. Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
They've noticed it triggers to buy.Das finden die verkaufsförderndRiens du tout (1992)
And for quite the noble cause, might I add.Und gleich für so eine herausfordernde Aufgabe, wenn ich das mal sagen darf. Take My Wife, Please (1993)
Ambassador Byleth is demanding, temperamental and rude.Botschafter Byleth ist unhöflich, launenhaft und herausforderndLiaisons (1993)
It's that kind of mentality that allows the cancer-producing industry to thrive.Genau aus dieser Einstellung zieht die krebsfördernde Industrie Gewinn. Clerks (1994)
We plunged into the waves' shuddering challengeWir warfen uns in die herausfordernden Wellen Peter Grimes (1995)
We plunged into the waves' shuddering challengeWir warfen uns in die herausfordernden Wellen Peter Grimes (1995)
Good for business.GeschäftsförderndChi of Steel (1995)
It looks like you and your cross-legged "let's talk," gift-expecting ordering-the-most-expensive-thing- on-the-menu, "what about me?" bimbo sapiens are about to be made obsolete.Es scheint, als seien du und... deine "Komm-lass-uns-reden", Geschenke fordernden... das teuerste Menü bestellenden, "Und was ist mit mir?"... Bimbo sapiens Geschichte. And Bingo Was Her Game-O (1995)
The beauty of her youthful flesh on her neck and armsUnd diese herausfordernde Pracht des jugendlichen Fleisches an Hals und Armen Lulu (1996)
I am not demanding.- Ich bin nicht fordernd und kritisch. Workshop 'Til You Drop (1996)
You know what else?Weißt du, was er noch sagte? Ich sei forderndWorkshop 'Til You Drop (1996)
He said I'm demanding.Ich denke nicht, dass ich fordernd bin. Workshop 'Til You Drop (1996)
You know, Peg, I hate to be a needy husband a demanding husband, and your husband but where the hell is my Thanksgiving pie tin?Weißt du, Peg, ich hasse es, ein bedürftiger... ein fordernder und überhaupt dein Ehemann zu sein. Aber wo zum Teufel ist meine Thanksgiving-Pastetenform? A Bundy Thanksgiving (1996)
She looks at the camera, proud, defiant.Sie sieht in die Kamera. Herausfordernd und stolz. Topless Women Talk About Their Lives (1997)
His mother was a clinging, demanding woman and for years they lived as if there was no one else in the world.Seine Mutter war eine harte, fordernde Frau, und sie lebten jahrelang, als gäbe es niemanden anderen in der Welt. Psycho (1998)
I know. What we need is a more wish-provoking environment.Ich weiß, wir brauchen eine mehr wunschfördernde Umgebung. Wishmaster 2: Evil Never Dies (1999)
The Kalahari and its vast open sky provide a theatre for the life and death drama played out by the herds and the great hunting cats that play on them.Seine herausfordernde Lautäußerung ist zeitlich nicht bedingt und entspringt keiner physischen oder seelischen Regung. Vielleicht ist das Brüllen ja nur eine Art "Gegenwartsbekundung", vielleicht äußert es aber doch... The Virgin Suicides (1999)
What's happened to you?Du bist so fordernd, so geschwätzig geworden... Two Guys Naked in a Hot Tub (1999)
Four years ago, this committee gave me a very specific and challenging task to phase-shift a human being out of quantum sync with the visible universe and return him safely with no aftereffects.Vor vier Jahren gab mir dieses Komitee die sehr herausfordernde Aufgabe einen Menschen unsichtbar zu machen in dem sichtbaren Universum und ihn ohne Nebenwirkungen wieder zurückzubringen. Hollow Man (2000)
Just remember that bitterly disappointed teachers can be either very effective or very dangerous.Denk einfach daran, dass bitter enttäuschte Lehrer... entweder sehr fördernd oder... sehr gefährlich sein können. Finding Forrester (2000)
We gave you a blood thinning injection to regulate the blood flow. That's normal. In two hours you'II be ableWir haben ein durchblutungsförderndes Mittel gespritzt, um den Blutfluss zu regulieren. No Place to Go (2000)
Our morality was more demanding and dangerous, but also stronger, firmer and denser.Unsere Morai war fordernder und gefährlicher, aber standfester und stimmiger als die der anderen. Regarding Buñuel (2000)
They're not too perky, are they?Das sieht nicht zu herausfordernd aus, oder? Just Friends (2000)
This vein on my temple is doing the cha-cha because I just had one of those bone-crunching, mind-splitting vision headaches.Diese Vene zuckt so unkontrolliert... weil ich wieder... so eine schmerzhafte, Migräne fördernde Vision hatte. Somnambulist (2000)
She was demanding and possessive.Früher war sie fordernd, besitzergreifend. Mother's Day (2000)
I'd like to take on more challenging assignments. I can assign you additional diagnostics.Aber ich hätte gerne herausforderndere Aufgaben. Imperfection (2000)
My first day in command has been challenging, but I've loved every minute of it.Mein erster Tag war herausfordernd, aber ich genoss jede Minute davon. Nightingale (2000)
I hope you have a very happy and a very healthy stay.Ich wünschen Ihnen einen angenehmen und gesundheitsfördernden Aufenthalt. Evil Under the Sun (2001)
She can be mandatory.Sie kann sehr fordernd sein. Swingers (2002)
I don't dispute that. I can be demanding.Ich kann sehr fordernd sein. Love Is All Around: Part 1 (2002)
They're very demanding when they know I'm in Sickbay.Sie sind fordernd, wenn ich auf der Krankenstation bin. A Night in Sickbay (2002)
But my cynical side suspected optimism would sell more books.Aber meine zynische Seite ahnte, dass Optimismus verkaufsfördernder wäre. Unoriginal Sin (2002)
She had her demanding ways.Sie war manchmal recht forderndMergers and Acquisitions (2002)
Powerful.Sie ist sicher, forderndThe Best of Youth (2003)
I think she was placid and a calming force as opposed to his rather demanding and high-energized personality.Ich glaube, ihre gelassene und ruhige Kraft stand im Gegensatz zu seiner fordernden und energischen Persönlichkeit. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
Oh, provocative.Oh, wie herausforderndSoulless (2003)

German-Thai: Longdo Dictionary
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reklame förderndpromotional [Add to Longdo]
abrufen; abfordern | abrufend; abfordernd | abgerufen; abgefordertto demand; to request | demanding; requesting | demanded; requested [Add to Longdo]
beanspruchen; fordern | beanspruchend; fordernd | beanspruchte; forderteto claim | claiming | claimed [Add to Longdo]
befördern; anheben | befördernd; anhebend | befördertto upgrade | upgrading | upgraded [Add to Longdo]
befördern; fördern | befördernd; fördernd | befördert; gefördertto promote | promoting | promoted [Add to Longdo]
beschleunigen; vorantreiben; fördern | beschleunigend; vorantreibend; förderndto expedite | expediting [Add to Longdo]
bestellen; ordern | bestellend; ordernd | bestellt; geordert | er/sie bestellt | ich/er/sie bestellte | er/sie hat/hatte bestelltto order | ordering | ordered | he/she orders | I/he/she ordered | he/she has/had ordered [Add to Longdo]
erfordern | erfordernd | erfordert | erfordert | erforderteto necessitate | necessitating | necessitated | necessitates | necessitated [Add to Longdo]
ermutigen; fördern; anspornen; anfeuern | ermutigend; fördernd; anspornend; anfeuernd | ermutigt; gefördert; angespornt; angefeuertto encourage | encouraging | encouraged [Add to Longdo]
finanzieren; finanziell fördern | finanzierend; finanziell förderndto fund | funding [Add to Longdo]
fördern | fördernd | fördert | förderteto further | furthering | furthers | furthered [Add to Longdo]
fördern; begünstigen | fördernd; begünstigend | gefördert; begünstigtto forward | forwarding | forwarded [Add to Longdo]
fördern; befördern | fördernd; befördernd | gefördert; befördertto advance | advancing | advanced [Add to Longdo]
rderndpromoting [Add to Longdo]
fordern | fordernd | er/sie fordertto arrogate | arrogating | he/she arrogates [Add to Longdo]
fordern | fordernd | gefordert | er/sie fordert | ich/er/sie forderteto postulate | postulating | postulated | he/she postulates | I/he/she postulated [Add to Longdo]
fragen; nachfragen; auffordern; verlangen | fragend; nachfragend; auffordernd; verlangend | gefragt; nachgefragt; aufgefordert; verlangt | er/sie fragt | ich/er/sie fragte | er/sie hat/hatte gefragt | gezielt fragento ask | asking | asked | he/she asks | I/he/she asked | he/she has/had asked | to ask specifically [Add to Longdo]
gerinnungsfördernd {adj}coagulatory [Add to Longdo]
herausfordern | herausfordernd | herausgefordertto defy | defying | defied [Add to Longdo]
herausfordern | herausfordernd | herausgefordertto challenge | challenging | challenged [Add to Longdo]
herausfordern; die Stirn bieten; trotzen | herausfordernd; die Stirn bietend; trotzendto brave | braving [Add to Longdo]
trotzig; aufsässig; herausfordernd {adj} | trotziger; aufsässiger; herausfordernder | am trotzigsten; am aufsässigsten; am herausforderndstendefiant | more defiant | most defiant [Add to Longdo]
überfordern | überfordernd | überfordert | er/sie/es überfordertto overextend | overextending | overextended | he/she/it overextends [Add to Longdo]
überlasten; zu viel verlangen; überfordern | überlastend; zu viel verlangend; überfordernd | überlastet; zu viel verlangt; überfordert | er/sie/es überlastetto overcharge | overcharging | overcharged | he/she/it overcharges [Add to Longdo]
unterstützen; fördern | unterstützend; fördernd | unterstützt; gefördertto sponsor | sponsoring | sponsored [Add to Longdo]
verdauungsfördernd; digestiv {adj}digestive [Add to Longdo]
verlangen; fordern; anfordern; einfordern; abfordern | verlangend; fordernd; anfordernd; einfordernd; abfordernd | verlangt; gefordert; angefordert; eingefordert; abgefordertto demand | demanding | demanded [Add to Longdo]
versenden; senden; schicken; expedieren; befördern | versendend; sendend; schickend; expedierend; beförderndto forward | forwarding [Add to Longdo]
wachstumsfördernd; wachstumsanregend; wachstumsstimulierend {adj}growth stimulating [Add to Longdo]
weiterbeförderndsending on [Add to Longdo]
zurückfordern | zurückforderndto claim back | claiming back [Add to Longdo]
zurückfordern | zurückforderndto reclaim | reclaiming [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top