ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattlesnake

R AE1 T AH0 L S N EY2 K   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattlesnake-, *rattlesnake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattlesnake[N] งูกะปะ, See also: งูหางกระดิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rattlesnake(แรท'เทิลสเนค) n. งูกะปะ,งูหางดังรัว

English-Thai: Nontri Dictionary
rattlesnake(n) งูกะปะ,งูเห่าปี่แก้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Granpa... rattlesnake...- ปู่... งูหางกระดิ่ง... The Education of Little Tree (1997)
- Help! Ah! A rattlesnake!งูหางกระดิ่ง! Around the World in 80 Days (2004)
If anyone asks, there were 50 of 'em and they were rattlesnakes.ถ้ามีใครถาม มันมี 50 และพวกเขาเป็นพวกเขางูสั่น. Ice Age: The Meltdown (2006)
Sort of-happy had western diamondback rattlesnake venom in his system-the real deal... but it wasn't from a bite.ก็ประมาณนั้น แฮปปี้มีพิษของงูหางกระดิ่งพันธุ์หลังเพชรในระบบ นั่นเป็นเรื่องที่แน่นอน แต่ว่ามันไม่ได้มาจากการกัด? Ending Happy (2007)
He arched his back, hissed like a rattlesnake and sprang out his claws like a switchblade.มันโก่งหลัง ทำเสียงขู่เหมือนงู แล้วฟาดกรงเล็บ ยังกะมีดดาบ Greatness Achieved (2008)
Rattlesnakes are God's creatures, too.จาก DNA ของไท... V (2009)
Like a rattlesnake.เหมือนกับงูกะปะ Night on the Sun (2010)
let's go visit the crazy redheaded rattlesnake.ไปเยี่ยม นังบ้างูพิษหัวแดงกันเถอะ Oiled (2010)
Snake? He means Rattlesnake Jake, Mr Rango.\ เขาไม่มาเพราะกลัวเหยี่ยวตัวนั้น Rango (2011)
And I ain't got no problem with this Rattlesnake Jake.งูหางกระดิ่งพวกนี้หรอก Rango (2011)
What are you going to do about Rattlesnake Jake? What? Where?นายอำเภอแล้วคุณจะรับมือยังไง? Rango (2011)
Call in Rattlesnake Jake. But Jake's the Grim Reaper.ไปเรียกตัวเจ้าเจ็ทหางกระดิ่งมา Rango (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าตะขาบทอง [n. exp.] (khlā takhāp thøng) EN: Rattlesnake plant ; Shakers ; Hirsuta Shakers   

CMU English Pronouncing Dictionary
RATTLESNAKE    R AE1 T AH0 L S N EY2 K
RATTLESNAKES    R AE1 T AH0 L S N EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rattlesnake    (n) rˈætlsnɛɪk (r a1 t l s n ei k)
rattlesnakes    (n) rˈætlsnɛɪks (r a1 t l s n ei k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klapperschlange {f} [zool.] | Klapperschlangen {pl}rattlesnake | rattlesnakes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら蛇[がらがらへび;ガラガラヘビ, garagarahebi ; garagarahebi] (n) (uk) rattlesnake [Add to Longdo]
サイドワインダー[, saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattlesnake \Rat"tle*snake`\ (r[a^]t"t'l*sn[=a]k`), n. (Zool.)
   Any one of several species of venomous American snakes
   belonging to the genera {Crotalus} and {Caudisona}, or
   {Sistrurus}; sometimes also called {rattler}. They have a
   series of horny interlocking joints at the end of the tail
   which make a sharp rattling sound when shaken. The common
   rattlesnake of the Northern United States ({Crotalus
   horridus}), and the {diamondback rattlesnake} (also called
   {diamondback rattler}, and {diamondback}) of the South and
   East ({Crotalus adamanteus}) and West ({Crotalus atrox}), are
   the best known. See Illust. of {Fang}.
   [1913 Webster +PJC]
 
   {Ground rattlesnake} (Zool.), a small rattlesnake ({Caudisona
    miliaria} or {Sistrurus miliaria}) of the Southern United
    States, having a small rattle. It has nine large scales on
    its head.
 
   {Rattlesnake fern} (Bot.), a common American fern
    ({Botrychium Virginianum}) having a triangular decompound
    frond and a long-stalked panicle of spore cases rising
    from the middle of the frond.
 
   {Rattlesnake grass} (Bot.), a handsome American grass
    ({Glyceria Canadensis}) with an ample panicle of rather
    large ovate spikelets, each one composed of imbricated
    parts and slightly resembling the rattle of the
    rattlesnake. Sometimes called {quaking grass}.
 
   {Rattlesnake plantain} (Bot.), See under {Plantain}.
 
   {Rattlesnake root} (Bot.), a name given to certain American
    species of the composite genus {Prenanthes} ({Prenanthes
    alba} and {Prenanthes serpentaria}), formerly asserted to
    cure the bite of the rattlesnake. Called also {lion's
    foot}, {gall of the earth}, and {white lettuce}.
 
   {Rattlesnake's master} (Bot.)
   (a) A species of Agave ({Agave Virginica}) growing in the
     Southern United States.
   (b) An umbelliferous plant ({Eryngium yuccaefolium}) with
     large bristly-fringed linear leaves.
   (c) A composite plant, the blazing star ({Liatris
     squarrosa}).
 
   {Rattlesnake weed} (Bot.), a plant of the composite genus
    {Hieracium} ({Hieracium venosum}); -- probably so named
    from its spotted leaves. See also {Snakeroot}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rattlesnake
   n 1: pit viper with horny segments at the end of the tail that
      rattle when shaken [syn: {rattlesnake}, {rattler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top