ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

raster

R AE1 S T ER0   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raster-, *raster*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rasterแรสเตอร์ <คำอ่าน>หมายถึง การที่ลำแสงอิเล็กตรอนผ่านวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วส่งเข้าสู่จอภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในการกราดภาพ (scan) คือการยิงลำแสงอิเล็กตรอนให้ผ่านภาพไปอย่างต่อเนื่องทีละเส้น แล้วส่งขึ้นบนจอภาพ ตั้งแต่บรรทัดบนสุดจนถึงล่างสุด เราจะมองเห็นเส้นใหม่ก่อนที่เส้นเก่าจะหายไป เส้นที่มองเห็นนี้จะรวมกันเป็นภาพที่เราต้องการ เรียกว่าภาพ "แรสเตอร์"

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rasterแรสเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rasterแรสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
raster pattern; stacked patternแบบคลื่นเรียงแนวตั้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
raster graphicsแรสเตอร์ กราฟิกส์
การแสดงภาพกราฟิกส์ทางจอภาพแบบแรสเตอร์ให้เป็นจุดภาพในแนวนอนและแนวตั้ง [คอมพิวเตอร์]
raster scanแรสเตอร์ สแกน
วิธีการแสดงจอภาพทางโทรทัศน์โดยสร้างเส้น (แรสเตอร์) ขึ้นบนจอภาพ โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของจอ แล้วฉายกราดไปทางขวา พร้อมกับเลื่อนจากด้านบนของจอภาพ มาทางด้านล่างจนเกิดเป็นเส้นซิกแซกบนจอภาพ การกราดลำอิเล็กตรอนนี้ใช้วงจรควบคุมสองวงจร และมีวงจรที่สามสำหรับควบคุมกระแสของลำอิเล็กตรอนขณะที่กราดไปบนผิวของจอ ความเข้มของลำแสงทำให้เกิดเป็นภาพต่างๆ บนจอภาพ [คอมพิวเตอร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดกันเด่นชัด[v. exp.] (tatkan denchat) FR: contraster très vivement ; se détacher ; trancher

CMU English Pronouncing Dictionary
RASTER    R AE1 S T ER0
RASTEROP    R AE1 S T ER0 AA2 P
RASTEROPS    R AE1 S T ER0 AA2 P S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
位图[wèi tú, ㄨㄟˋ ㄊㄨˊ, / ] raster graphics, #70,205 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raster {n}grid [Add to Longdo]
Raster {n}graticule [Add to Longdo]
Raster {n}; Rastermuster {n}raster [Add to Longdo]
Rasterbild {n}halftone picture; frame (TV) [Add to Longdo]
Rasterdecke {f}ceiling grid [Add to Longdo]
Rasterdruck {m}halftone printing [Add to Longdo]
Rasterelektronenmikroskop {n}scanning electron microscope [Add to Longdo]
Rasterelektronenmikroskopie {f}scanning electron microscopy [Add to Longdo]
Rasterfahndung {f}computer search [Add to Longdo]
Rastergestaltung {f}grid design [Add to Longdo]
Rasterpunkt {m}matrix dot [Add to Longdo]
Rasterpunkt {m}screen dot [Add to Longdo]
Rasterpunktabfühlung {f}raster scanning [Add to Longdo]
Rasterpunktlesen {n}dot-scanning [Add to Longdo]
Rasterung {f}grating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビットマップフォントのこと[, bittomappufonto nokoto] (n) {comp} raster font; bit-map font [Add to Longdo]
ラスター;ラスタ[, rasuta-; rasuta] (n) (1) roster; (2) raster; (3) (ラスタ only) (abbr) (See ラスタファリアン) Rastafarian; Rasta [Add to Longdo]
ラスターイメージプロセッサ[, rasuta-ime-jipurosessa] (n) {comp} raster image processor; RIP [Add to Longdo]
ラスターグラフィックス[, rasuta-gurafikkusu] (n) {comp} raster graphics [Add to Longdo]
ラスタースキャン[, rasuta-sukyan] (n) {comp} raster scan [Add to Longdo]
ラスタースキャンディスプレイ[, rasuta-sukyandeisupurei] (n) {comp} raster scan display [Add to Longdo]
ラスターファイル[, rasuta-fairu] (n) raster file [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[, rasutagurafikkusu] (n) {comp} raster graphics [Add to Longdo]
ラスタスキャン[, rasutasukyan] (n) {comp} raster scan [Add to Longdo]
ラスタフォント[, rasutafonto] (n) {comp} raster font [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビットマップフォントのこと[びっとまっぷふぉんと のこと, bittomappufonto nokoto] raster font, bit-map font [Add to Longdo]
ラスタ[らすた, rasuta] raster [Add to Longdo]
ラスタグラフィックス[らすたぐらふぃっくす, rasutagurafikkusu] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタスキャン[らすたすきゃん, rasutasukyan] raster scan [Add to Longdo]
ラスタプロッタ[らすたぷろった, rasutapurotta] raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ化[らすたか, rasutaka] rasterization [Add to Longdo]
ラスタ作図装置[らすたさくずそうち, rasutasakuzusouchi] raster plotter [Add to Longdo]
ラスタ図形処理[らすたずけいしょり, rasutazukeishori] raster graphics [Add to Longdo]
ラスタ図形要素[らすたずけいようそ, rasutazukeiyouso] raster graphics element [Add to Longdo]
ラスタ単位[らすたたんい, rasutatan'i] raster unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raster
   n 1: the rectangular formation of parallel scanning lines that
      guide the electron beam on a television screen or a
      computer monitor

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Raster /rastr/ 
  graticule; raster

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top