Search result for

rant

(93 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rant-, *rant*
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
guarantor(n) ผู้ค้ำประกัน
entrant(n) ผู้มาใหม่, ผู้เข้าทำงานใหม่, สมาชิกใหม่ เช่น They are entrants for a competition. พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
little cormorant(n name uniq ) นกกาน้ำเล็ก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rant[VI] พูดโวยวาย, See also: พูดโผงผาง, Syn. rave, rail
ranting[ADJ] ซึ่งพูดเอะอะ, See also: พูดโวยวาย, Syn. raging, raving
rantings[N] คำพูดเกรี้ยวกราดและเสียงดังเป็นเวลานาน
rant and rave[IDM] ตะโกนเสียงดังด้วยความโกรธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
accelerant(แอคเซล' เลอเรินทฺ) n. ตัวเร่ง
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates)
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
amaranth(แอม' มะแรนธฺ) n. ต้นบานไม่รู้โรย, สีย้อมสีม่วงแดงจำพวก azo dye
amaranthaceous(แอมมะแรนเธ' เซียส) adj. ซึ่งเกี่ยวกับพืชตระกูล Amaranthaceae) เช่น ต้น amaranth, pigweed, cockscomb
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
antiperspirant(แอนทีเพอ' สพิรันทฺ) n. ยาลดการขับเหงื่อ (for retarding perspiration)
antiremonstrant(แอนทีรีมอน' สทรันทฺ) n. ผู้ทัดทานและแนะนำ (opposed to remonstrance)

English-Thai: Nontri Dictionary
rant(vi) พูดจาโผงผาง,พูดรุนแรง,คุยโว
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
aspirant(n) ผู้ออกเสียง,ผู้ใฝ่สูง,ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา
BENCH bench warrant(n) หมายศาล
celebrant(n) ผู้เฉลิมฉลอง
currant(n) ลูกเกด,องุ่นแห้ง
emigrant(n) ผู้อพยพ,ผู้อพยพโยกย้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The man who died--he was ranting about the visitors.ชายคนที่ตาย-- เขาพูดโผงผางเรื่องผู้มาเยือน There Is No Normal Anymore (2009)
Slater was always ranting about the girl who lived across the street, the one that we thought never existed.สเลเตอร์ชอบพูด เอะอะโวยวายอยู่เสมอ ถึงเด็กสาว ที่พักอยู่อีกฝั่งถนน คนที่เราไม่เคยคิดว่า จะมีตัวตนอยู่จริง Grey Matters (2009)
Rants about her parents being unfair,บ่นเรื่องพ่อแม่ ไม่ยุติธรรม The Fight (2010)
Guys, practice your bipolar rants, okay?เด็กๆ ฝึกพูดโผงผางแบบพวกไบ ไปก่อนนะ The Substitute (2010)
- What was I doing? - You were ranting about your work.- แล้วผมทำอะไรไว้เหรอ Harmony (2010)
Flowers, candy, Mike ranting about flowers and candy.ดอกไม้ ขนมหวาน ไมค์พล่ามเรื่องดอกไม้ และขนมหวาน Valentines Day II (2011)
Fine. 24 hours, one graveside rant, and then we come home.ก็ได้ 24ชม.เท่านั้น ฉันจะไปยืนโวยวายหน้าหลุมศพแล้วก็กลับบ้าน Farewell Letter (2011)
And by "talking," I mean ranting about wanting to smash his teeth in with a stapler for being such a jerk.และโดยการคุย ฉันหมายถึงการพูดถึงเกี่ยวกับ การอยากจะเย็บฟันเขาด้วยเครื่องเย็บกระดาษเพราะความที่เขาทุเรศ Bombshells (2011)
- Since I bit it? Pretty much. (Giggling) 6 months of a one-sided conversation, me ranting, people just walking through me.ตั้งแต่ฉันซื้อบ้านหลังนี้ ประมาณนั้น พูดคนเดียวมาตั้งหกเดือน.. There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
Lord Stark's lucky he still has a head. Robert will rant for a few days, but he won't do anything.โรเบิร์ตจะโวยวายไปอีกสองสามวัน แต่เขาไม่ทำอะไรหรอก The Wolf and the Lion (2011)
I'm sure you've been planning your rant all day.ผมมั่นใจว่าคุณคงจะวางแผนโวยวายใส่ผมมาแล้วทั้งวัน Ordinary People (2011)
He was ranting.เขาโวยวาย Painless (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
เอาประกัน[v. exp.] (ao prakan) FR: s'assurer ; se garantir
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
อัตราการบริโภคน้ำมัน [n. exp.] (attrā kān børiphōk namman) FR: niveau de consommation de carburant [m]
อาวัล[n. exp.] (āwan) EN: recourse guarantee ; aval   
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RANT    R AE1 N T
RANTA    R AE1 N T AH0
RANTZ    R AE1 N T S
RANTED    R AE1 N T AH0 D
RANTED    R AE1 N AH0 D
RANTALA    R AA0 N T AA1 L AH0
RANTING    R AE1 N T IH0 NG
RANTOUL    R AE2 N T UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rant    (v) (r a1 n t)
rants    (v) (r a1 n t s)
ranted    (v) (r a1 n t i d)
ranter    (n) (r a1 n t @ r)
ranters    (n) (r a1 n t @ z)
ranting    (v) (r a1 n t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verantwortung(n) |die, pl. Verantwortungen| ความรับผิดชอบ เช่น Für mein Leben trage ich selbst die Verantwortung. ฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเอง

French-Thai: Longdo Dictionary
quarante(numéro) สี่สิบ, 40
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
がらんと[, garanto] (adv,vs) (on-mim) empty; deserted; (P) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ランタイム[らんたいむ, rantaimu] run-time [Add to Longdo]
ランタイムエラー[らんたいむえらー, rantaimuera-] run-time error [Add to Longdo]
ランタイムバージョン[らんたいむばーじょん, rantaimuba-jon] run time version [Add to Longdo]
ランタイムルーチン[らんたいむるーちん, rantaimuru-chin] run-time routine [Add to Longdo]
リエントラント[りえんとらんと, rientoranto] reentrant (an) [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
疑似リエントラントプログラム[ぎじリエントラントプログラム, giji rientorantopuroguramu] pseudo reentrant program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Runt \Runt\, n. [Written also {rant}.] [Scot. runt an old cow,
   an old, withered woman, a hardened stem or stalk, the trunk
   of a tree; cf. D. rund a bullock, an ox or cow, G. rind. Cf.
   {Rother}, a.]
   1. (Zool.) Any animal which is unusually small, as compared
    with others of its kind; -- applied particularly to
    domestic animals.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A variety of domestic pigeon, related to the barb
    and carrier.
    [1913 Webster]
 
   3. A dwarf; also, a mean, despicable, boorish person; -- used
    opprobriously.
    [1913 Webster]
 
       Before I buy a bargain of such runts,
       I'll buy a college for bears, and live among 'em.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   4. The dead stump of a tree; also, the stem of a plant. [Obs.
    or Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
       Neither young poles nor old runts are durable.
                          --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rant \Rant\ (r[a^]nt), v. i. [imp. & p. p. {Ranted}; p. pr. &
   vb. n. {Ranting}.] [OD. ranten, randen, to dote, to be
   enraged.]
   To rave in violent, high-sounding, or extravagant language,
   without dignity of thought; to be noisy, boisterous, and
   bombastic in talk or declamation; as, a ranting preacher.
   [1913 Webster]
 
      Look where my ranting host of the Garter comes! --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rant \Rant\, n.
   High-sounding language, without importance or dignity of
   thought; boisterous, empty declamation; bombast; as, the rant
   of fanatics.
   [1913 Webster]
 
      This is a stoical rant, without any foundation in the
      nature of man or reason of things.    --Atterbury.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rant
   n 1: a loud bombastic declamation expressed with strong emotion
      [syn: {harangue}, {rant}, {ranting}]
   2: pompous or pretentious talk or writing [syn: {bombast},
     {fustian}, {rant}, {claptrap}, {blah}]
   v 1: talk in a noisy, excited, or declamatory manner [syn:
      {rant}, {mouth off}, {jabber}, {spout}, {rabbit on},
      {rave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top