Search result for

rams

(52 entries)
(0.0488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rams-, *rams*, ram
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ramshackle[ADJ] คลอนแคลน, See also: โยกเยก, โคลงเคลง, Syn. crambling, rickety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
dramshop(n) ร้านขายเหล้า,ร้านจำหน่ายสุรา,บาร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Playing ramsey with your fucking eye-pleat cunt!อะไรนะ ควักตามันออกมา Pathology (2008)
Approached the ramshackle house with trepidation."ได้ใกล้เข้ามา ยังบ้านโกโรโกโส ด้วยความกังวล" The Monster at the End of This Book (2009)
Take it all. Battering rams, flares. Everything.แบกไปให้หมด ที่พังประตู พลุ ฯลฯ [Rec] 2 (2009)
That is Ramsey Aickman, and this was his mortuary.นี่คือ แรมซี อิคแมน และนี่ โรงทำศพของเค้า The Haunting in Connecticut (2009)
I don't care if Patrick Ramsey approved the chair.ฉันไม่สนใจหรอก ถ้า Patrick Ramsey ถูกจับนั่งเก้าอี้ The Blind Side (2009)
Mrs. Ramsey, of Queenspark.จากคุณนายแรมซีย์ แห่ง ควีนปาร์ก Sherlock Holmes (2009)
Oh. Where's Ramsey? He knows me.โอ้ แรมซี่อยู่ใหน เค้ารู้จักฉัน Devil (2010)
Ramsey's out sick. You got me.แรมซี่ลาป่วย ผมมาแทน Devil (2010)
Look at the way he rams her! Like an enraged bull!ดูวิธีที่เค้ากระทุ้งเธอสิ อย่างกับกระทิงดุแหนะ Legends (2010)
They can't speak. Yes, Dr Ramsden.พวกเขาพูดไม่ได้ ใช่ครับ ด็อกเตอร์ รามส์เดน The Eleventh Hour (2010)
Dr Ramsden, thereis another sort of funny thing.ด็อกเตอร์ แรมสัน มันยังมีอะไรที่น่าขำอย่างอื่นอีกนะ The Eleventh Hour (2010)
I think Dr Ramsden's dead.- เข้าไปข้างในหรือยัง? The Eleventh Hour (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกโรโกโส[ADJ] dilapidated, See also: ramshackle, tumbledown, rickety, Syn. มอซอ, สกปรก, ซอมซ่อ, รุ่งริ่ง, Example: คุณยายอาศัยอยู่ในบ้านหลังย่อมโกโรโกโสท้ายไร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสัญญาแรมซาร์ [n. prop.] (Anusanya Raēmsā) EN: Ramsar Convention   
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
โกโรโกโรก[adj.] (kōrōkōrōk) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety   
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
นกปีกลายตาขาว[n. exp.] (nok pīk lāi tā khāo) EN: Spectacled Barwing   FR: Actinodure de Ramsay ; Sibia à lunettes
รายการโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thōrathat) EN: television programmes ; programs   FR: programme de télévision [m] ; émission de télévision [f]
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle   FR: délabré
วุ้นเส้น[n. exp.] (wunsen) EN: noodles made of green grams ; mung bean noodles ; vermicelli   FR: vermicelle de soja [m] ; vermicelle de mungo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMS    R AE1 M Z
RAMSAY    R AE1 M Z IY0
RAMSAY    R AE1 M S EY2
RAMSEY    R AE1 M Z IY0
RAMSES    R AE1 M S IY2 Z
RAMSER    R AE1 M Z ER0
RAMSEUR    R AH0 M S ER1
RAMSDEN    R AE1 M S D AH0 N
RAMSTAD    R AE1 M S T AH0 D
RAMSTEIN    R AE1 M S T IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rams    (v) (r a1 m z)
Ramsgate    (n) (r a1 m z g ei t)
Ramsbottom    (n) (r a1 m z b o t @ m)
ramshackle    (j) (r a1 m sh a k l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モニター(P);モニタ[, monita-(P); monita] (n) (1) {comp} (computer) monitor; (n,vs) (2) consumer who comments on products, television programs, etc. (programmes); (3) {comp} (See カウンター・4,モニ) program or utility that monitors a program or activity; (P) [Add to Longdo]
ラムサール条約[ラムサールじょうやく, ramusa-ru jouyaku] (n) Ramsar Convention [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) qian (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
卦辞[かじ, kaji] (n) (obsc) commentary (on any of the 64 hexagrams in the Book of Changes) [Add to Longdo]
[こん, kon] (n) kun (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
[ごん, gon] (n) gen (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
艮下艮上[ごんかごんしょう, gonkagonshou] (n) one of the 64 trigrams [Add to Longdo]
四大[よんだい, yondai] (n) (See 短大) university or college offering four-year programs [Add to Longdo]
事業仕分け;事業仕訳[じぎょうしわけ, jigyoushiwake] (n) program review; budget screening; review and prioritization of government programs [Add to Longdo]
尺が伸びる[しゃくがのびる, shakuganobiru] (exp,v1) extending in length (parts of television programs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  RAMS
         Record Archival Management System
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top