Search result for

rabid

(32 entries)
(0.1642 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rabid-, *rabid*, rabi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rabid[ADJ] ซึ่งติดเชื้อโรคกลัวน้ำ
rabid[ADJ] ซึ่งคลั่งไคล้อย่างรุนแรง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. mad, furious, Ant. calm, placid, serene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rabid(แรบ'บิด) adj. หัวรุนแรง,ไม่มีเหตุผล,คลั่ง,โกรธมาก,บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคกลัวน้ำ, See also: rabidity n. rabidness n. rabidly adv., Syn. furious

English-Thai: Nontri Dictionary
rabid(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,รุนแรง,วิกลจริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rabid๑. -เป็นโรคพิษสุนัขบ้า, -เป็นโรคกลัวน้ำ๒. บ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's got a rabid imagination.เขาเป็นคนที่มีความคิดรุนแรง Boxed In (2008)
You have a rabid dog, you don't put a chain around its neck and pray for miracles.ลูกสาวของท่าน ทำให้เที่ยวบินขนส่งธรรมดา กลายเป็นเรื่องร้ายแรงด้านความมั่นคงของชาติ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I agreed to let you question her, not tranq her like a rabid dog.ฉันยอมให้นายซักถามหล่อน ไม่ใช่ใช้ยาสลบยิงเหมือนเป็นหมาบ้าอย่างนั้น Bound (2009)
What do you expect me to do? He came at me like a rabid ferret.คุณจะให้ผมทำยังไงล่ะ เขาวิ่งเข้าใส่ผมเหมือนกับพังพอนบ้างั้นแหละ The Dwarf in the Dirt (2009)
It's a rabid wolf!นั้นมมันหมาป่าจรจัด Alpha and Omega (2010)
They stroke a rabid dog.พวกเค้าคลังไคล้อย่างมาก Legends (2010)
Have a rabid tasteFor the embarrassment of their friends. Mark of the Brotherhood (2010)
Where I'm from, a dog goes rabid,จากที่ที่ฉันมา มีหมาตัวหนึ่งเป็นบ้า Static (2010)
Does it make it easier for you to think that my dip in his fountain of youth... turned me rabid?มันคงง่ายถ้าจะคิดว่า ไอ้บ่อแห่งความเยาว์วัยของเขา.. ..ทำให้ฉันบ้าสินะ? Batman: Under the Red Hood (2010)
And that dog, the size of that dog, I swear it was rabid.มีปากมากเกินไปก็แบบนี้ The Eleventh Hour (2010)
And then famine came, and made them rabid for it.แล้วความอดอยากก็มา ทำให้คลั่งมัน My Bloody Valentine (2010)
We've got a rabid bear in the woods.เรามีหมีคลั่งอยู่ในป่า Exit Wounds (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (muang manīrat) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine   

CMU English Pronouncing Dictionary
RABID    R AE1 B AH0 D
RABIDEAU    R AE1 B AH0 D OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rabid    (j) (r a1 b i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラヴィダ語族;ドラビダ語族[ドラヴィダごぞく(ドラヴィダ語族);ドラビダごぞく(ドラビダ語族), doravida gozoku ( doravida gozoku ); dorabida gozoku ( dorabida gozoku )] (n) Dravidian (family of languages) [Add to Longdo]
ドラヴィダ族;ドラビダ族[ドラヴィダぞく(ドラヴィダ族);ドラビダぞく(ドラビダ族), doravida zoku ( doravida zoku ); dorabida zoku ( dorabida zoku )] (n) Dravidian (people) [Add to Longdo]
マニアック[, maniakku] (adj-na,n) maniac (as in rabid sport fan); enthusiast; (P) [Add to Longdo]
芥虫;塵芥虫;歩行虫[ごみむし;ゴミムシ, gomimushi ; gomimushi] (n) (1) (uk) ground beetle; carabid (esp. of superfamily Caraboidea, but excluding subfamily Carabinae); (2) Anisodactylus signatus (species of ground beetle) [Add to Longdo]
選び出す[えらびだす, erabidasu] (v5s,vt) to select; to pick out [Add to Longdo]
白犬薺[しろいぬなずな;シロイヌナズナ, shiroinunazuna ; shiroinunazuna] (n) (uk) thale cress (Arabidopsis thaliana) [Add to Longdo]
病犬[やまいぬ, yamainu] (n) bad dog; rabid dog [Add to Longdo]
並び大名[ならびだいみょう, narabidaimyou] (n) (1) (See 取り巻き) someone who has a title but no real duty; useless person; (2) (original meaning) (See 大名) actor playing a daimyo who merely sets the scene as part of the background (in kabuki) [Add to Longdo]
歩行虫;筬虫[おさむし, osamushi] (n) (1) (uk) ground beetle; carabid (esp. of subfamily Carabinae); (2) (arch) millipede [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rabid \Rab"id\ (r[a^]b"[i^]d), a. [L. rabidus, from rabere to
   rave. See {Rage}, n.]
   1. Furious; raging; extremely violent.
    [1913 Webster]
 
       The rabid flight
       Of winds that ruin ships.       --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Extreme, unreasonable, or fanatical in opinion;
    excessively zealous; as, a rabid socialist.
    [1913 Webster]
 
   3. Affected with the distemper called rabies; mad; as, a
    rabid dog or fox.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) Of or pertaining to rabies, or hydrophobia; as,
    rabid virus.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rabid
   adj 1: of or infected by rabies
   2: marked by excessive enthusiasm for and intense devotion to a
     cause or idea; "rabid isolationist" [syn: {fanatic},
     {fanatical}, {overzealous}, {rabid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top