ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rabid

R AE1 B AH0 D   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rabid-, *rabid*, rabi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rabid[ADJ] ซึ่งติดเชื้อโรคกลัวน้ำ
rabid[ADJ] ซึ่งคลั่งไคล้อย่างรุนแรง, See also: บ้าคลั่ง, Syn. mad, furious, Ant. calm, placid, serene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rabid(แรบ'บิด) adj. หัวรุนแรง,ไม่มีเหตุผล,คลั่ง,โกรธมาก,บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคกลัวน้ำ, See also: rabidity n. rabidness n. rabidly adv., Syn. furious

English-Thai: Nontri Dictionary
rabid(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,รุนแรง,วิกลจริต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rabid๑. -เป็นโรคพิษสุนัขบ้า, -เป็นโรคกลัวน้ำ๒. บ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Rabid bats.- ค้างคาวบ้า. Hocus Pocus (1993)
You're acting like a pack of rabid dogs!การกระทำของคุณเหมือนฝุง สุนัข Underworld (2003)
Are you out of your rabid-ass mind?ไม่มีอะไรจะทำแล้วเหรอวะ Walk the Line (2005)
Are you rabid?Are you rabidNight at the Museum (2006)
Gus, don't be a rabid porcupine.Gus, don't be a rabid porcupine. American Duos (2007)
Meanwhile, she has to listen to Dad tell her these deranged stories about a rabid wolf or a cannibalistic old lady.Meanwhile,she has to listen to dad tell her deranged stories about a rabid wolf or a cannibalistic old lady. Bedtime Stories (2007)
So call me if any rabid Stanford fans decide to put Awesome in the hospital.โทรหาผมถ้าออว์ซั่มโดนตื้บนะ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Suppose you were married to the job, drank too much, rabid insomniac, typical lawman.ฉันว่านายคงเป็นคนบ้างาน กินเหล้า นอนไม่หลับ มนุษย์เงินเดือน Interference (2007)
Rabid dogs!ไอ้หมาบ้า Snow Buddies (2008)
Help! Rabid...ช่วยด้วย หมาบ้า Snow Buddies (2008)
They woke up in agony. They were like rabid dogs.พวกมันตื่นขึ้นมาในความทรมาน เหมือนกับหมาบ้า Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
He's got a rabid imagination.เขาเป็นคนที่มีความคิดรุนแรง Boxed In (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (muang manīrat) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine   

CMU English Pronouncing Dictionary
RABID    R AE1 B AH0 D
RABIDEAU    R AE1 B AH0 D OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rabid    (j) rˈæbɪd (r a1 b i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラヴィダ語族;ドラビダ語族[ドラヴィダごぞく(ドラヴィダ語族);ドラビダごぞく(ドラビダ語族), doravida gozoku ( doravida gozoku ); dorabida gozoku ( dorabida gozoku )] (n) Dravidian (family of languages) [Add to Longdo]
ドラヴィダ族;ドラビダ族[ドラヴィダぞく(ドラヴィダ族);ドラビダぞく(ドラビダ族), doravida zoku ( doravida zoku ); dorabida zoku ( dorabida zoku )] (n) Dravidian (people) [Add to Longdo]
マニアック[, maniakku] (adj-na,n) maniac (as in rabid sport fan); enthusiast; (P) [Add to Longdo]
芥虫;塵芥虫;歩行虫[ごみむし;ゴミムシ, gomimushi ; gomimushi] (n) (1) (uk) ground beetle; carabid (esp. of superfamily Caraboidea, but excluding subfamily Carabinae); (2) Anisodactylus signatus (species of ground beetle) [Add to Longdo]
選び出す[えらびだす, erabidasu] (v5s,vt) to select; to pick out [Add to Longdo]
白犬薺[しろいぬなずな;シロイヌナズナ, shiroinunazuna ; shiroinunazuna] (n) (uk) thale cress (Arabidopsis thaliana) [Add to Longdo]
病犬[やまいぬ, yamainu] (n) bad dog; rabid dog [Add to Longdo]
並び大名[ならびだいみょう, narabidaimyou] (n) (1) (See 取り巻き) someone who has a title but no real duty; useless person; (2) (original meaning) (See 大名) actor playing a daimyo who merely sets the scene as part of the background (in kabuki) [Add to Longdo]
歩行虫;筬虫[おさむし, osamushi] (n) (1) (uk) ground beetle; carabid (esp. of subfamily Carabinae); (2) (arch) millipede [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rabid \Rab"id\ (r[a^]b"[i^]d), a. [L. rabidus, from rabere to
   rave. See {Rage}, n.]
   1. Furious; raging; extremely violent.
    [1913 Webster]
 
       The rabid flight
       Of winds that ruin ships.       --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Extreme, unreasonable, or fanatical in opinion;
    excessively zealous; as, a rabid socialist.
    [1913 Webster]
 
   3. Affected with the distemper called rabies; mad; as, a
    rabid dog or fox.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) Of or pertaining to rabies, or hydrophobia; as,
    rabid virus.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rabid
   adj 1: of or infected by rabies
   2: marked by excessive enthusiasm for and intense devotion to a
     cause or idea; "rabid isolationist" [syn: {fanatic},
     {fanatical}, {overzealous}, {rabid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top