ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

réservé

   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -réservé-, *réservé*
English-Thai: Longdo Dictionary
reserve(n ) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reserve[VT] สำรอง, See also: สงวนไว้, Syn. keep, hold, store
reserve[VT] จอง, Syn. book, engage
reserve[N] เงินสำรอง, See also: เงินสะสม, Syn. fund, savings
reserve[N] สิ่งที่สำรองไว้, Syn. stock, supply
reserve[N] ตัวสำรอง
reserve[N] กองหนุน, See also: กองกำลัง, กำลังพล
reserve[N] เขตสงวน, See also: พื้นที่สงวน, Syn. preserve, sanctuary
reserved[ADJ] จองไว้, Syn. booked, engaged
reserved[ADJ] สำรองไว้, Syn. kept, stored
reserved[ADJ] ซึ่งสงวนท่าที, See also: ไว้ตัว, Syn. restrained, shy, silent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
reserved(รีเซิร์ฟวดฺ') adj. สงวนไว้,สำรองไว้,จองไว้,รักษาไว้,สงบเสงี่ยม,สงวนท่าที, See also: reservedness n.
reserved wordคำสงวนหมายถึง คำหรือรหัสหนึ่งรหัสใดที่กำหนดให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะแล้ว ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นอีกได้ เช่น คำ copy del หรือ ren ล้วนแต่เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการดอสแล้ว คำเหล่านี้เป็นคำสงวนทั้งหมด จะนำไปตั้งเป็นชื่อตัวแปร หรือชื่อแฟ้มข้อมูลไม่ได้
life preserverห่วงชูชีพ (ทำให้คนลอยน้ำ)
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m

English-Thai: Nontri Dictionary
reserve(n) การสงวนท่าที,เขตสงวน
reserve(vt) สำรองไว้,สงวน,ถนอม,รักษาไว้,อนุรักษ์ไว้
reserved(adj) สงบเสงี่ยม,ขรึม,ที่สงวนไว้,ที่รักษาไว้
LIFE life preserver(n) เข็มขัดชูชีพ,เข็มขัดนิรภัย,ห่วงชูชีพ
preserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้ดอง,ของหมักดอง
preserve(vt) สงวน,รักษาไว้,ดำรง,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์
preserver(n) เครื่องป้องกันอันตราย
unreserved(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่จำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserveสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserveเงินสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve๑. สงวน๒. สำรอง, เงินสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve accountบัญชีเงินสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve airอากาศสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserve basisหลักเงินสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve capacityความจุสำรอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve capital; reserve fundทุนสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve fund; reserve capitalทุนสำรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve, alkali; reserve, alkalineด่างสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reserveสำรอง [การบัญชี]
Reserve cardบัตรจอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reserve collectionsกลุ่มทรัพยากรสำรอง [TU Subject Heading]
Reserve collections in librariesกลุ่มทรัพยากรสำรองในห้องสมุด [TU Subject Heading]
Reserve currencyเงินตราที่ใช้เป็นทุนสำรอง [เศรษฐศาสตร์]
Reserved bookหนังสือจอง

คือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียม , ปริมาณสำรองปิโตรเลียม
ค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้ในเชิงพาณิชย์ จากบริเวณที่แน่ใจแล้วว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้จากวันที่กำหนด ภายใต้สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น และเป็นค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและมีการคำนวณใหม่ [ปิโตรเลี่ยม]
Reservesกำลังสำรอง [TU Subject Heading]
Reserves (Accounting)ทุนสำรอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reserve (n ) ทหารกองหนุน
Reserve Bankธนาคารทุนสำรอง เป็นชื่อที่ใช้เรียกธนาคารกลางของบางประเทศ
reserved officers' training corpsร.ด., รักษาดินแดน, นักศึกษาวิชาทหาร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้นถุง[N] reserve money, Syn. ่เงินก้นถุง, Example: คุณยายเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ก่อนที่เขาจะย้ายออกจากบ้านมา แม้แต่เงินก้นถุงยังไม่ลืม, Thai definition: ใช้เรียกเงินที่ให้เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล
เผื่อเลือก[V] reserve for selection, Example: เขาไม่ได้คบเธอเพียงคนเดียวแต่คบคนอื่นไว้เผื่อเลือกด้วย, Thai definition: จับจองหรือหมายตาไว้จนเกินความต้องการเพื่อมาคัดเลือกอีกครั้งในภายหลัง
สงวน[V] reserve, See also: keep back, store up, set apart for, Syn. รักษา
สำรอง[V] reserve, See also: keep back, store up, Syn. เตรียมไว้, เผื่อไว้
แบ่งรับแบ่งสู้[ADV] hesitantly, See also: reservedly, Syn. ภาคเสธ, Example: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้, Thai definition: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
สงวนที่[V] reserve, See also: store, keep, set aside, save, retain, put by, hold, Syn. จองที่, Example: ในหลักการควรจะสงวนที่ดังกล่าวไว้
จองที่[V] reserve, See also: book, make a reservation, engage, Syn. จองที่นั่ง
เงินก้นถุง[N] reserve money, Syn. เงินขวัญถุง, Example: คุณยายให้เงินก้นถุงแก่หลานคนละพันบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ใหญ่มอบให้ในงานแต่งงานเป็นต้น เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล
เงินนอน[N] saving, See also: reserves, Syn. เงินเก็บ, Example: เขาทำงานมาตลอดชีวิต จนเดี๋ยวนี้มีเงินนอนอยู่ในธนาคารหลายล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินเหลือใช้ที่เก็บไว้
เงินสำรอง[N] reserve money, See also: reserve funds, Syn. เงินทุนสำรอง, Example: ธนาคารพาณิชย์ต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองเพื่อใช้ในการเบิกถอนของผู้ฝากเงินด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps   
แช่อิ่ม[adj.] (chaē-im) EN: preserved in sirup   
ชำ[adj.] (cham) EN: preserved ; dry   FR: séché
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver   FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: jar containing preserved fish   
ห้องเก็บของ[n.] (hǿng kep khøng) EN: storeroom ; closet   FR: remise [f] ; réserve [f] ; magasin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESERVE    R AH0 Z ER1 V
RESERVE    R IY0 Z ER1 V
RESERVED    R AH0 Z ER1 V D
RESERVED    R IY0 Z ER1 V D
RESERVES    R AH0 Z ER1 V Z
RESERVES    R IY0 Z ER1 V Z
RESERVE'S    R AH0 Z ER1 V Z
RESERVE'S    R IY0 Z ER1 V Z
RESERVEESE    R EH2 Z ER0 V IY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reserve    (v) rˈɪzˈɜːʴv (r i1 z @@1 v)
reserved    (v) rˈɪzˈɜːʴvd (r i1 z @@1 v d)
reserves    (v) rˈɪzˈɜːʴvz (r i1 z @@1 v z)
reservedly    (a) rˈɪzˈɜːʴvɪdliː (r i1 z @@1 v i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
储备[chǔ bèi, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ, / ] reserves; to store up, #3,800 [Add to Longdo]
备用[bèi yòng, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] reserve; spare; alternate; backup, #9,166 [Add to Longdo]
拘谨[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ, / ] reserved; over-cautious, #30,705 [Add to Longdo]
蕴藏量[yùn cáng liàng, ㄩㄣˋ ㄘㄤˊ ㄌㄧㄤˋ, / ] reserves; amount still in store, #58,393 [Add to Longdo]
储备货币[chǔ bèi huò bì, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ, / ] reserve currency [Add to Longdo]
储备金[chǔ bèi jīn, ㄔㄨˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] reserves (bank) [Add to Longdo]
存量[cún liàng, ㄘㄨㄣˊ ㄌㄧㄤˋ, ] reserves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
ゆとり[, yutori] (n,adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P) [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
バッファ確保失敗[バッファかくほしっぱい, baffa kakuhoshippai] (n) buffer (full) error (i.e. space cannot be reserved as it is full) [Add to Longdo]
プリザーブド[, puriza-budo] (adj-f) preserved (e.g. flower) [Add to Longdo]
プリザーブドフラワー[, puriza-budofurawa-] (n) preserved flower [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規格参照予約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name [Add to Longdo]
予約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename [Add to Longdo]
予約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word [Add to Longdo]
予約名[よやくめい, yoyakumei] reserved name [Add to Longdo]
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top