ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quintessence

K W IH0 N T EH1 S AH0 N S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quintessence-, *quintessence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quintessence[N] แก่นสาร, See also: หัวกะทิ, หัวใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"

English-Thai: Nontri Dictionary
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are the quintessence of the benevolence.เจ้าทำยานี้ขึ้นมาหรอ? ครับ The Sorcerer and the White Snake (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
แก่น[n.] (kaen) EN: essence ; substance ; quintessence   FR: essence [f] ; substance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUINTESSENCE K W IH0 N T EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quintessence (n) kwˈɪntˈɛsns (k w i1 n t e1 s n s)
quintessences (n) kwˈɪntˈɛsnsɪz (k w i1 n t e1 s n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kernpunkt {m}; Kern {m} | Kernpunkte {pl}quintessence | quintessences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神髄(P);真髄(P);心髄[しんずい, shinzui] (n,adj-no) true meaning; mystery; essence; quintessence; soul; core; kernel; life blood; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quintessence \Quin*tes"sence\, v. t.
   To distil or extract as a quintessence; to reduce to a
   quintessence. [R.] --Stirling. "Truth quintessenced and
   raised to the highest power." --J. A. Symonds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quintessence \Quin*tes"sence\, n. [F., fr. L. quinta essentia
   fifth essence. See {Quint}, and {Essence}.]
   1. The fifth or last and highest essence or power in a
    natural body. See {Ferment oils}, under {Ferment}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Note: The ancient Greeks recognized four elements, fire, air,
      water, and earth. The Pythagoreans added a fifth and
      called it nether, the fifth essence, which they said
      flew upward at creation and out of it the stars were
      made. The alchemists sometimes considered alcohol, or
      the ferment oils, as the fifth essence.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence: An extract from anything, containing its rarest
    virtue, or most subtle and essential constituent in a
    small quantity; pure or concentrated essence.
    [1913 Webster]
 
       Let there be light, said God; and forthwith light
       Ethereal, first of things, quintessence pure,
       Sprung from the deep.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The most characteristic form or most perfect example of
    some type of object.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quintessence
   n 1: the fifth and highest element after air and earth and fire
      and water; was believed to be the substance composing all
      heavenly bodies [syn: {quintessence}, {ether}]
   2: the purest and most concentrated essence of something
   3: the most typical example or representative of a type

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top