Search result for

quill

(55 entries)
(0.1225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quill-, *quill*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quill    [N] ก้านขนนกหรือขนห่านที่ใช้ทำปากกา, Syn. feather, shaft
quill    [N] ขนเม่น, Syn. bristle, plume
quill    [N] หลอดด้าย, See also: กระสวย
quill    [N] ไม้จิ้มฟัน, Syn. stalk
quill    [N] เพลา, Syn. pinion, shaft
quill    [N] ขลุ่ย
quill    [VT] แทงด้วยก้านขนนก, See also: เจาะด้วยก้านขนนก
quill    [VT] ถอนขน (สัตว์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quill(ควิล) n. ก้านขนนก,ปากกาก้านขนนก,ก้านขนเม่น ,ม้วนเปลือกไม้แห้ง,เพลาท่อสวม,ชนวนวัตถุระเบิด,ไม้ดีดเครื่องดนตรี,หลอดไม้รวก,กระสวย,หลอดด้าย,ขลุ่ย vt. ถอนก้านขนนก,ฟันบนหลอดด้าย,แทงด้วยก้านขนนก
coquille(โคควิล') n. อาหารเนื้อที่อบในเปลือกหอย
squill(สควิล) n. หอมทะเลจำพวก Urginea
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity,placidity

English-Thai: Nontri Dictionary
quill(n) ปากกาขนนก,ขนนก,หลอดด้าย,กระสวย,ขลุ่ย,ชนวนระเบิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอแร้ง    [N] quill, Example: นักเรียนใช้ปากกาคอแร้งคัดลายมือ
ปากไก่    [N] quill, See also: quill pen, Example: มนุษย์สมัยก่อนนำขนนกหรือขนห่านมาทำเป็นปากไก่ สามารถเขียนได้คมชัดและเขียนติดต่อกันได้นาน, Count unit: ด้าม, แท่ง, Thai definition: เครื่องสำหรับขีดเขียนชนิดหนึ่งที่ใช้กับหมึกหรือสิ่งอื่น
ปากกาขนนก    [N] quill, See also: quill pen, Example: ปากกาขนนก และกระดาษนับไม่ถ้วนนำมาใช้บันทึกวจนะในศาสนาบาไฮ, Thai definition: เครื่องเขียนแบบเก่า ใช้จุ่มน้ำหมึกเขียน
ทุ่นเบ็ด    [N] quill-bob, See also: float for a fishing line, bob, cork, Syn. ทุ่นตกปลา, Example: เขาเอาปล้องโสนมาทำทุ่นเบ็ด, Count unit: ทุ่น, อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาใจ[adj.] (baojai) EN: relieved   FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
เฉยนะ[xp] (choēi na) FR: reste tranquille !
หอย[n.] (høi) EN: shell   FR: coquillage [m] ; mollusque [m]
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: ark shell   FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
หอยพัด[n. exp.] (høi phat) FR: coquille Saint-jacques [f]
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
กั้ง[n. prop.] (kang) EN: Mantis shrimp   FR: cigale de mer [f] ; sauterelle de mer [f] ; squille [f] ; squille-mante [f]
การแต่งหน้า[n.] (kān taeng-nā) FR: maquillage [m]
ขาตั้งรถ[n.] (khā tang rot) EN: kick stand   FR:quille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUILL    K W IH1 L
QUILLAN    K W IH1 L AH0 N
QUILLEN    K W IH1 L AH0 N
QUILLIN    K W IH1 L IH2 N
QUILLON    K W IH1 L AH0 N
QUILLIAN    K W IH1 L Y AH0 N
QUILLING    K W IH1 L IH0 NG
QUILLMAN    K W IY0 L M AE1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quill    (n) (k w i1 l)
quills    (n) (k w i1 l z)
quill-feather    (n) - (k w i1 l - f e dh @ r)
quill-feathers    (n) - (k w i1 l - f e dh @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า , See also: maquiller (v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
トランクイロ;トランキロ;トランクィロ;トランクィッロ[, torankuiro ; torankiro ; torankuiro ; torankuirro] (n) tranquillo (music) (ita [Add to Longdo]
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] (n) peace; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
安穏[あんのん, annon] (adj-na,n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] (adj-na,n) peace; security; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
羽根ペン;羽ペン[はねペン, hane pen] (n) quill; quill pen [Add to Longdo]
羽柄[うへい, uhei] (n) calamus; quill [Add to Longdo]
黄水仙[きずいせん;きすいせん;キズイセン, kizuisen ; kisuisen ; kizuisen] (n) (uk) jonquil (Narcissus jonquilla) [Add to Longdo]
蝦蛄;青竜蝦[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (uk) mantis shrimp (any marine crustacean of order Stomatopoda, esp. the species Oratosquilla oratoria) [Add to Longdo]
海葱[うみねぎ, uminegi] (n) white squill (Urginea maritima); sea onion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽茎[yǔ jīng, ㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] quill [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] quill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quill \Quill\, n. [Perhaps fr. F. quille ninepin (see
   {Kayless}); but cf. also G. kiel a quill. MHG. kil, and Ir.
   cuille a quill.]
   1. One of the large feathers of a bird's wing, or one of the
    rectrices of the tail; also, the stock of such a feather.
    [1913 Webster]
 
   2. A pen for writing made by sharpening and splitting the
    point or nib of the stock of a feather; as, history is the
    proper subject of his quill. --Sir H. Wotton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) A spine of the hedgehog or porcupine.
    (b) The pen of a squid. See {Pen}.
      [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) The plectrum with which musicians strike the strings
      of certain instruments.
    (b) The tube of a musical instrument.
      [1913 Webster]
 
         He touched the tender stops of various quills.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   5. Something having the form of a quill; as:
    (a) The fold or plain of a ruff.
    (b) (Weaving) A spindle, or spool, as of reed or wood,
      upon which the thread for the woof is wound in a
      shuttle.
    (c) (Mach.) A hollow spindle.
      [1913 Webster]
 
   6. (Pharm.) A roll of dried bark; as, a quill of cinnamon or
    of cinchona.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Quill bit}, a bit for boring resembling the half of a reed
    split lengthways and having its end sharpened like a
    gouge.
 
   {Quill driver}, one who works with a pen; a writer; a clerk.
    [Jocose]
 
   {Quill nib}, a small quill pen made to be used with a holder.
    --Simmonds.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quill \Quill\, v. t. [imp. & p. p. {Quilled}; p. pr. & vb. n.
   {Quilling}.]
   1. To plaint in small cylindrical ridges, called quillings;
    as, to quill a ruffle.
    [1913 Webster]
 
       His cravat seemed quilled into a ruff. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. To wind on a quill, as thread or yarn. --Judd.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quill
   n 1: pen made from a bird's feather [syn: {quill}, {quill pen}]
   2: a stiff hollow protective spine on a porcupine or hedgehog
   3: any of the larger wing or tail feathers of a bird [syn:
     {flight feather}, {pinion}, {quill}, {quill feather}]
   4: the hollow spine of a feather [syn: {quill}, {calamus},
     {shaft}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top