ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quiescently

K W AY0 EH1 S AH0 N T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quiescently-, *quiescently*, quiescent
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา quiescently มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *quiescently*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quiescent[ADJ] ซึ่งสงบ, Syn. quiet, inactive, calm
quiescently[ADV] อย่างสงบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quiescent(ควิเอส'เซินทฺ) adj. สงบ,เงียบ,นิ่ง,เฉยเมย,เงื่องหงอย,เฉื่อยชา., See also: quiescence n. quiescency n., Syn. quiet,inactive

English-Thai: Nontri Dictionary
quiescent(adj) สงบ,นิ่ง,เฉยเมย,เฉื่อยชา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนอบ[V] be still, See also: be motionless, be stationary, be quiescent, be quiet, Syn. นิ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIESCENT    K W AY0 EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quiescent    (j) kwˈaɪˈɛsnt (k w ai1 e1 s n t)
acquiescent    (j) ˌækwɪˈɛsnt (a2 k w i e1 s n t)
quiescently    (a) kwˈaɪˈɛsntliː (k w ai1 e1 s n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruhestrom {m} [electr.]closed-circuit current; closed current; quiescent current [Add to Longdo]
ergebenacquiescent [Add to Longdo]
ergeben {adv}acquiescently [Add to Longdo]
ruhig; still {adj}quiescent [Add to Longdo]
ruhig {adv}quiescently [Add to Longdo]
untätig; Ruhe...quiescent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Quiescently \Qui*es"cent*ly\, adv.
     In a quiescent manner.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top