หรือคุณหมายถึง qür?
Search result for

quer

(129 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quer-, *quer*
English-Thai: Longdo Dictionary
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quern[N] โม่ที่ใช้มือหมุนแบบโบราณ, See also: เครื่องโม่ใช้มือหมุนแบบโบราณใช้โม่เมล็ดข้าว, Syn. mill
query[N] คำถาม, Syn. question, inquiry
query[N] ข้อข้องใจ, See also: ข้อสงสัย, Syn. doubt
query[N] เครื่องหมายคำถาม, Syn. ask, call into question, question, inquire about
query[N] การสอบถาม
query[VT] ถามถึง
query[VT] ตั้งคำถาม
querist[N] ผู้ถามคำถาม
querying[ADJ] ช่างซักถาม, Syn. inquisitive
querulous[ADJ] ขี้บ่น, See also: ช่างต่อว่า, ช่างติ, Syn. fretful, peevish, irritable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
querist(เควอ'ริสทฺ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ถาม
query(ควี'อะรี) n. คำถาม,การสอบถาม,เครื่องหมายคำถาม,ความสงสัย vt. ถาม,สอบถาม,ตั้งคำถาม., See also: queryingly adv., Syn. inquiry,probe
query languageภาษาสอบถามใช้ตัวย่อว่า QL (อ่านว่า คิวแอล) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดา มักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
query processingการประมวลผลข้อคำถามหมายถึง การประมวลผลด้วยภาษาสอบถาม (query language) ดู query language ประกอบ
brusquerie(บรัส'คะรี) n. ดูbrusqueness
chequer(เชค'เคอะ) {chequered,chequering,chequers} n. หมากรุก (หนึ่งเม็ด) ,ตาหมากรุก,ลายตาหมากรุก -vt. สับเปลี่ยน,กลับกัน, Syn. checker)
chequered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
claquern. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
conqueror(คอง'เคอเรอะ) n. ผู้พิชิต,ผู้มีชัย

English-Thai: Nontri Dictionary
querulous(adj) ขี้บ่น,ขี้อ้อน,เจ้าอารมณ์
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
query(vt) สอบถาม,ถาม,สงสัย,ไต่ถาม
chequer(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก,ตัวหมากรุก
chequer(vt) ทำให้เป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นตาหมากรุก,กลับกัน
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
conqueror(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต
exchequer(n) กระทรวงการคลัง,ท้องพระคลัง,คลัง,เงินทุน
lacquer(n) เครื่องเคลือบ,เครื่องเขิน
lacquer(n) แลกเกอร์,น้ำมันชักเงา,ครั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
queryคำถาม, ปุจฉา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
query processingการประมวลผลข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
query สอบถาม , ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์]
query by exampleภาษาสอบถามที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Query languages (Computer science)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
query (n ) การสืบค้นข้อมูล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In response to your query, we don't have any record of such an adoption.เอ่อ ขอบคุณมากที่โทรกลับ เอ่อ จากการของร้องของคุณ โชคร้ายที่เราไม่มีบันทึกการอุปการะ In the Realm of the Basses (2009)
This fansub are brought to you by QuerbeetThis fansub are brought to you by Querbeet Orutorosu no inu (2009)
Support fansubbing by NOT hardsubbing and/or uploading this onto streaming sites! This fansub is brought to you by QuerbeetSupport fansubbing by NOT hardsubbing and/or uploading this onto streaming sites! Orutorosu no inu (2009)
Support fansubbing by NOT hardsubbing and/or uploading this onto streaming sites! This fansub is brought to you by QuerbeetSupport fansubbing by NOT hardsubbing and/or uploading this onto streaming sites! Orutorosu no inu (2009)
This fansub was brought to you by QuerbeetThis fansub was brought to you by Querbeet Orutorosu no inu (2009)
A fool! Guided by pointless queries.แนะนำโดยคำถามที่ไม่มี จุดหมาย คุณเป็นคนตาบอด 9 (2009)
May I ask a personal query?-ขอถามเรื่องส่วนตัวได้มั้ยครับ Star Trek (2009)
I thought it useful for him to join us, considering the nature of your query.ผมคิดว่าน่าจะดีที่เขามาร่วมคุย จะได้ตอบคำถามคุณบางข้อ The International (2009)
I do have a parting query sir, Thomas.ตอนนี้ผมมีอีกคำถามหนึ่ง เซอร์ โทมัส Sherlock Holmes (2009)
Query complete, sir.ทีโมนาโคก็พิสูจน์แล้ว ได้คำตอบมาแล้วครับ Iron Man 2 (2010)
Esta bien, querida."ไม่เป็นไรแล้วนะ ที่รัก" Rite of Passage (2010)
Um, I wanted to thank everyone for your kind e-mails and queries about my dad, but for your information, his condition remains the same.ฉันอยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับอีเมล์ และแบบสอบถามเกี่ยวกับพ่อของฉัน แต่ข้อมูลเกี่ยวกับเค้าก็ยังเหมือนเดิม Grilled Cheesus (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
querThe saleswoman queried as she wrapped the gloves.
querIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อซักถาม[N] question, See also: query, Example: ฝ่ายบริหารของกทม.ได้มีการตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภากทม.ในทุกๆ ประเด็นจนมีความกระจ่างชัด, Thai definition: คำถาม, ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการคำตอบ
ทูลถาม[V] ask, See also: query, inquire, interrogate, Syn. ถาม, Example: นายกรัฐมนตรีทูลถามเจ้าฟ้าชายเรื่องการดำเนินไปต่างประเทศ, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอามา[v.] (ao mā) EN: bring   FR: apporter ; amener ; porter ; acquérir
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บังคับเอา[v. exp.] (bangkhap ao) EN: extort from ; exact   FR: extorquer
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité

CMU English Pronouncing Dictionary
QUERY    K W IY1 R IY0
QUERNS    K W ER1 N Z
QUERRY    K W EH1 R IY0
QUERIDA    K W EH0 R IY1 D AH0
QUERIED    K W IH1 R IY0 D
QUERIES    K W IH1 R IY0 Z
QUERULOUS    K W EH1 R AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quern    (n) (k w @@1 n)
query    (v) (k w i@1 r ii)
querns    (n) (k w @@1 n z)
queried    (v) (k w i@1 r i d)
queries    (v) (k w i@1 r i z)
querying    (v) (k w i@1 r i i ng)
querulous    (j) (k w e1 r u l @ s)
querulously    (a) (k w e1 r u l @ s l ii)
querulousness    (n) (k w e1 r u l @ s n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
überqueren(vt) |überquerte, hat überquert| ข้าม หรีอ ข้ามถนน เช่น 1° Bei Grün überqueren und Kindern Vorbild sein! ข้ามถนนเมื่อไฟเขียว เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กๆ 2° Die Strasse überqueren = ข้ามถนน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Querpass {m}cross pass [Add to Longdo]
Querkraft {f}shear force; shearing force [Add to Longdo]
Querachse {f} | Querachsen {pl}lateral axis | lateral axes [Add to Longdo]
Querankerschraube {f} [techn.]cross tie bolt [Add to Longdo]
Querantrieb {m}cross drive [Add to Longdo]
Querbalken {m}; Verbindungsträger {m}crossbeam [Add to Longdo]
Querbalken {m} | Querbalken {pl}crossbar | crossbars [Add to Longdo]
Querbalkon {m} | Querbalkone {pl}transom | transoms [Add to Longdo]
Querbeschleunigung {f}lateral accelaration [Add to Longdo]
Querbrücke {f}crossbridge [Add to Longdo]
Querdenken {n}; unkonventionelles Denkenlateral thinking [Add to Longdo]
Querdenker {m}; Querdenkerin {f}contrarian [Add to Longdo]
Querelen {pl}; interne Streitigkeitenfactionalism [Add to Longdo]
Querfaser {f}transverse fibre [Add to Longdo]
Querfeldeinrennen {n} [sport]scramble [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
croquer(vt) เคี้ยว
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
アクションクエリ[, akushonkueri] (n) {comp} action query [Add to Longdo]
クエリ[, kueri] (n) {comp} query [Add to Longdo]
クエリー[, kueri-] (n) {comp} query [Add to Longdo]
クエリチャネル[, kuerichaneru] (n) {comp} query channel [Add to Longdo]
クエリデザイン[, kueridezain] (n) {comp} query design [Add to Longdo]
クリアラッカー[, kuriarakka-] (n) clear lacquer [Add to Longdo]
テキストクエリ[, tekisutokueri] (n) {comp} text query [Add to Longdo]
ブリオクエリー[, buriokueri-] (n) {comp} BrioQuery [Add to Longdo]
ベクレル[, bekureru] (n) becquerel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fū, ㄈㄨ, ] Quercus glandulifera [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, ] Quercus serrata [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] Quercus glandulifera [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] Quercus dentata [Add to Longdo]
橿[jiāng, ㄐㄧㄤ, 橿] Quercus glauca [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] Quercus glauca [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, / ] Quercus glanca [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偽装[ぎそう, gisou] masquerade [Add to Longdo]
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] SQL, Structured Query Language [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
照会言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] query language [Add to Longdo]
問合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]
問合せ言語[といあわせげんご, toiawasegengo] query language [Add to Longdo]
クエリー[くえりー, kueri-] query [Add to Longdo]
ブリオクエリー[ぶりおくえりー, buriokueri-] BrioQuery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  quer [kveːr]
     across; athwart; cross; transverse
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top