Search result for

quell

(73 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quell-, *quell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quell[VT] ปลอบ (อารมณ์, ความวิตกกังวล), See also: ปลอบโยน, ทำให้สงบ, Syn. silence
quell[VT] ปราบปราม, See also: ทำให้อยู่ในอำนาจ, Syn. stop, silence, defeat
quell[VT] ระงับ (อารมณ์), See also: ห้าม, Syn. calm, quiet
queller[N] ผู้ปลอบโยน, See also: ผู้ปราบปราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quell(เควล) vt. ทำให้สงบ,ปราบ,ดับไฟ,ระงับ,ทำให้บรรเทา,ทำให้ลดน้อยลง, See also: quellable adj. queller n., Syn. suppress

English-Thai: Nontri Dictionary
quell(vt) มีชัย,ปราบ,ระงับ,กำจัด,ดับไฟ,ทำให้สงบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that what you told headmistress Queller, that you don't care about all the school you've missed?นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกกับอาจารย์ใหญ่งั้นหรอ ว่าลูกไม่สนเรื่องโดดเรียนไปมากแค่ไหน? The Serena Also Rises (2008)
Is that what you told headmistress Queller,// นั่นคือสิ่งที่ลูกบอกครูใหญ่งั้นหรอ New Haven Can Wait (2008)
Jas? Hey, Jas. Quelle surprise.แจ๊ส แปลกใจจัง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He called Headmistress Queller at home at night on Christmas Eve.จิงๆแล้วเขาโทรหาครูใหญ่เควลเลอร์ คืนวันคริสมาสต์อีฟ ที่บ้าน In the Realm of the Basses (2009)
Headmistress Queller, Charles is in no state to represent himself...ครูเควลเลอร์คะ ชาร์ลไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในตอนนี้ แล้วคุณนายแบสก็ In the Realm of the Basses (2009)
Yesterday Queller caught him smoking hash at school.เมื่อวานเควลเลอร์จับได้ว่าเขาสูปปุ๊น In the Realm of the Basses (2009)
Daddy? I need you to call Headmistress Queller.พ่อ หนูอยากให้พ่อโทรหาครูเควลเลอร์ In the Realm of the Basses (2009)
Penelope and the girls got their parents to call Queller.บอกพ่อแม่ให้โทรหาเควลเลอร์ In the Realm of the Basses (2009)
Hello, headmistress queller.สวัสดีค่ะ ครูใหญ่ You've Got Yale! (2009)
Which is why i've been talking to Headmistress queller about some ideas i haveนั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกกับครูใหญ่เควลเลอร์มาตลอด เกี่ยวกับความคิดเห็นบางอย่างของฉัน Carrnal Knowledge (2009)
Queller will tell yale you're Finished with detention, and it's over.ครูเควลเลอร์จะบอกเยล Carrnal Knowledge (2009)
I was told you wanted to see Me, headmistress queller?มิส วอลดอฟ โปรดนั่งลง Carrnal Knowledge (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quellThe authorities sent in troops to quell the riot.
quellWhat passion cannot music raise and quell?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงับอารมณ์[V] restrain, See also: quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb, Example: เขาระงับอารมณ์ได้ดีมาก ใครจะว่าเขาอย่างไร เขาก็ระงับได้ไม่โต้ตอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันไหน[X] (an nai) FR: quel ? ; lequel ? ; laquelle ?
อันไหนก็ได้[X] (an nai kødāi) FR: n'importe lequel ; n'importe laquelle
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: suppress ; subdue ; quell   
ใด[X] (dai) EN: which ; what ; who   FR: lequel ; laquelle ; lesquels ; lesquelles
... ใด[X] (... dai) EN: what   FR: quel ... ? ; quelle ... ?
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out   FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
แก้วตา[xp] (kaēotā) EN: one's beloved   FR: chose à laquelle on tient comme à la prunelle de ses yeux ; chouchou [m]
ขนาดไหน[n. exp.] (khanāt nai) EN: what size ?   FR: quelle taille ?
คุณรู้สึกอย่างไร[xp] (khun rūseuk yāngrai) EN: how do you feel ?   FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
กี่โมง[xp] (kī mōng) EN: when ?   FR: quand ? ; à quelle heure ?

CMU English Pronouncing Dictionary
QUELL    K W EH1 L
QUELLO    K W EH1 L OW0
QUELLED    K W EH1 L D
QUELLING    K W EH1 L IH0 NG
QUELLETTE    K W EH0 L EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quell    (v) (k w e1 l)
quells    (v) (k w e1 l z)
quelled    (v) (k w e1 l d)
quelling    (v) (k w e1 l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของโปรแกรม
Quellprogramm {n} (n) แหล่งที่มาของคำสั่งในโปรแกรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quelle {f}; Quell {m} | heiße Quellensource; spring | hot springs [Add to Longdo]
Quelle {f}; Ursprung {m} | Quellen {pl} | aus zuverlässiger Quelle | aus sicherer Quelle | aus guter Quelle | eine Quelle erschließen | die Quelle allen Übels | an der Quelle sitzensource | sources | from a reliable source | from a trustworthy source | on good authority | to develop a source; to exploit a source | the root of all evil | to be well-placed [Add to Longdo]
Quelle {f} | Quellen {pl}fount | founts [Add to Longdo]
Quelle {f}fountain; fountain head [Add to Longdo]
Quelle {f} | Quellen {pl}wellspring; well; wellhead | wellsprings; wells; wellheads [Add to Longdo]
Quellcode {m}source code [Add to Longdo]
Quelle-Senke-Abstand {m}source-drain spacing [Add to Longdo]
Quellen {n}; Quellung {f} (von Holz)swelling (of wood) [Add to Longdo]
Quellenangabe {f}list of references; list of sources [Add to Longdo]
Quellenangaben {pl}; Quellverzeichnis {n}bibliography [Add to Longdo]
Quellenkarte {f}source map [Add to Longdo]
Quellenmaterial {n}source material [Add to Longdo]
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax [Add to Longdo]
Quellenstuduim {n}; Quellenstudien {pl}basic research [Add to Longdo]
Quellfassung {f}tapping of a spring [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り鎮める;取鎮める[とりしずめる, torishizumeru] (v1,vt) to quell; to quiet [Add to Longdo]
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft) [Add to Longdo]
鍾馗さん[しょうきさん, shoukisan] (n) (See 鍾馗・1) small statue of Shoki the Plague-Queller (placed on the overhang of traditional houses) [Add to Longdo]
鎮め[しずめ, shizume] (n) controlling; suppressing; quelling [Add to Longdo]
反乱を鎮める;叛乱を鎮める[はんらんをしずめる, hanranwoshizumeru] (exp,v1) (See 反乱を抑える) to quell a rebellion [Add to Longdo]
暴動を治める;暴動を収める[ぼうどうをおさめる, boudouwoosameru] (exp,v1) to quell a disturbance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いずみ, izumi] Quelle [Add to Longdo]
[みなもと, minamoto] Quelle, Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
源泉[げんせん, gensen] Quelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quell \Quell\, v. t. [OE. quellen to kill, AS. cwellan,
   causative of cwelan to die; akin to OHG. quellen to torment,
   Icel. kvelja. See {Quail} to cower.]
   1. To take the life of; to kill. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The ducks cried as [if] men would them quelle.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To overpower; to subdue; to put down.
    [1913 Webster]
 
       The nation obeyed the call, rallied round the
       sovereign, and enabled him to quell the disaffected
       minority.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Northward marching to quell the sudden revolt.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. To quiet; to allay; to pacify; to cause to yield or cease;
    as, to quell grief; to quell the tumult of the soul.
    [1913 Webster]
 
       Much did his words the gentle lady quell. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: to subdue; crush; overpower; reduce; put down; repress;
     suppress; quiet; allay; calm; pacify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quell \Quell\, n.
   Murder. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quell \Quell\, v. i. [imp. & p. p. {Quelled}; p. pr. & vb. n.
   {Quelling}.] [See {Quail} to cower.]
   [1913 Webster]
   1. To die. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Yet he did quake and quaver, like to quell.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To be subdued or abated; to yield; to abate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Winter's wrath begins to quell.    --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quell
   v 1: suppress or crush completely; "squelch any sign of
      dissent"; "quench a rebellion" [syn: {squelch}, {quell},
      {quench}]
   2: overcome or allay; "quell my hunger" [syn: {quell}, {stay},
     {appease}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Quell [kvɛl] (n) , s.(m )
   source
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top