ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quash

K W AO1 SH   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quash-, *quash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quash[VT] ปราบ, See also: กำจัด (กรต่อต้าน, ข่าวลือ)
quash[VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน (การตัดสินใจ)
quasher[N] ผู้ต่อต้าน, See also: ผู้ปราบปราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quash(ควอช) vt. ขจัดสิ้น,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ปราบ (กบฏ), Syn. suppress
squash(สควอช) vt.,vi. กด,รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด,ถูกกด (รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด) ,ทำให้ยับเยิน,ทำลาย,ทำให้เกิดเสียงกด (รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด) ,น้ำผลไม้,สิ่งที่อัดแน่น,พืชสกุลฟักทอง แตง น้ำเต้า,กลุ่มที่เบียดแน่น,กีฬาเทนนิสแบบหนึ่งที่ใช้ไม้สั้น (หรือเรียกว่ากีฬา squash tennis)
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย,เบียดเสียด,นิ่มและเปียก,สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy

English-Thai: Nontri Dictionary
quash(vt) ยกเลิก,เพิกถอน,ปราบ,ล้มล้าง,กลับคำ
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
squash(vt) บีบ,คั้น,อัดแน่น,กดให้แบน,ทำลาย,รัด,เบียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quashเพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Gorosh, I'm denying your motions To quash all the charges against Dr. Kevorkian.ศาลอ่านคำร้องทั้งหมดแล้ว คุณโกรอชศาลขอปฏิเสธคำร้องของคุณ... You Don't Know Jack (2010)
It's kind of like Quash Hill, just not as lame.It's kind of like Quash Hill, just not as lame. Frozen (2010)
You gotta quash that shit.คุณต้องทำให้มันเป็นโมฆะ Discovery (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash   FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash   FR: potiron [m] ; citrouille [f]
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract   FR: presser ; écraser
ขยำ[v.] (khayam) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple   FR: presser ; écraser
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
กดความ[v.] (kotkhwām) EN: get a case quashed ; get proceedings put on the back burner   
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy   
น่วม[adj.] (nūam) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple   FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out   FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater

CMU English Pronouncing Dictionary
QUASH K W AO1 SH
QUASHED K W AO1 SH T
QUASHING K W AO1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quash (v) kwˈɒʃ (k w o1 sh)
quashed (v) kwˈɒʃt (k w o1 sh t)
quashes (v) kwˈɒʃɪz (k w o1 sh i z)
quashing (v) kwˈɒʃɪŋ (k w o1 sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
スカッシュ[, sukasshu] (n) squash; (P) [Add to Longdo]
スカッシング関数[スカッシングかんすう, sukasshingu kansuu] (n) squashing function [Add to Longdo]
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.) [Add to Longdo]
レスカ[, resuka] (n) (abbr) lemon squash [Add to Longdo]
レモンスカッシュ[, remonsukasshu] (n) lemon squash [Add to Longdo]
押しつぶす;押し潰す;圧し潰す;押潰す(io);圧潰す(io);圧しつぶす[おしつぶす, oshitsubusu] (v5s,vt) to squash; to crush; to flatten [Add to Longdo]
下敷きになる;下敷になる[したじきになる, shitajikininaru] (exp,v5r) (See 下敷き) to be squashed by; to be pinned under [Add to Longdo]
西洋カボチャ;西洋南瓜[せいようカボチャ(西洋カボチャ);せいようかぼちゃ(西洋南瓜), seiyou kabocha ( seiyou kabocha ); seiyoukabocha ( seiyou kabocha )] (n) buttercup squash (Cucurbita maxima) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quash \Quash\, v. i.
   To be shaken, or dashed about, with noise.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quash \Quash\, n.
   Same as {Squash}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quash \Quash\, v. t. [imp. & p. p. {Quashed}; p. pr. & vb. n.
   {Quashing}.] [OF. quasser, F. casser, fr. L. cassare to
   annihilate, annul, fr. cassus empty, vain, of uncertain
   origin. The word has been confused with L. quassare to shake,
   F. casser to break, which is probably of different origin.
   Cf. {Cashier}, v. t.] (Law)
   To abate, annul, overthrow, or make void; as, to quash an
   indictment. --Blackstone.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quash \Quash\, v. t. [OF. quasser, F. casser, fr. L. quassare to
   shake, shatter, shiver, v. intens. fr. quatere, quassum, to
   shake, shatter. Cf. {Concussion}, {Discuss}, {Rescue}, and
   also {Quash} to annul.]
   1. To beat down, or beat in pieces; to dash forcibly; to
    crush.
    [1913 Webster]
 
       The whales
       Against sharp rocks, like reeling vessels, quashed,
       Though huge as mountains, are in pieces dashed.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. To crush; to subdue; to suppress or extinguish summarily
    and completely; as, to quash a rebellion.
    [1913 Webster]
 
       Contrition is apt to quash or allay all worldly
       grief.                --Barrow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quash
   v 1: put down by force or intimidation; "The government quashes
      any attempt of an uprising"; "China keeps down her
      dissidents very efficiently"; "The rich landowners
      subjugated the peasants working the land" [syn: {repress},
      {quash}, {keep down}, {subdue}, {subjugate}, {reduce}]
   2: declare invalid; "The contract was annulled"; "void a plea"
     [syn: {invalidate}, {annul}, {quash}, {void}, {avoid},
     {nullify}] [ant: {formalise}, {formalize}, {validate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top