ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quarantine

K W AO1 R AH0 N T IY2 N   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quarantine-, *quarantine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quarantine[N] การกักไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค, See also: การกักเรือหรือบุคค่ลหรอสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นพาหะนำโรคติดต่อ, ระบบการป้องกันการแพร่
quarantine[VT] กักไว้, See also: แยกออก, ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, Syn. isolate, detain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quarantine(ควอ'เรินทีน) vt.,n. (การ) กักไว้ (อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่หลายของเชื้อโรค) ,สถานที่กักกันดังกล่าว,แยกออก,ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, See also: quarantinable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
quarantine(n) การกักกัน,การกักบริเวณ,การกักตัว
quarantine(vt) กักตัว,กักบริเวณ,กักกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quarantine๑. การกักด่าน๒. ระยะเวลากักด่าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quarantine๑. การกักด่าน๒. ระยะเวลากักด่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quarantine periodระยะกักโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quarantine, Veterinaryการกักสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Miranda North, quarantine officer, 23:20 UTC.ดร.มิแรนดา นอร์ธ จนท.กักกันโรค เวลา 23.20 ยูทีซี Life (2017)
This is Dr Miranda North, Quarantine Officer aboard the International Space Station.นี้คือ ดร.มิแรนดา นอร์ธ จนท.กักกันโรค บนสถานีอวกาศนานาชาติ Life (2017)
Test her for signs of contagion and quarantine this place.ชันสูตรเธอหาการติดเชื้อ และปิดพื้นที่บริเวณนี้ Inferno (2016)
They could quarantine the kids.พวกเขาจะได้กักกันเด็ก The Sisters Mills (2015)
It's in a quarantine zone.- แต่มันอยู่ในเขตกักกัน Godzilla (2014)
So, why was he trespassing in the quarantine zone?เพราะอะไรแล้วเขา เข้าไปในเขตกักกันทำไม Godzilla (2014)
Not to state the obvious, but your quarantine isn't working.ไมไ่ด้อะไรนะ แต่การกักกันโรคของเธอไม่ได้ผล I Am Become Death (2014)
The mandatory quarantines have sparked civil unrest.การกักกันที่จำเป็นทำให้เกิดกระแสการต่อต้าน Dawn of the Planet of the Apes (2014)
The airport's purpose-built quarantine center.ศูนย์กักกันที่ตั้งขึ้นในบริเวณสนามบิน Dawn of the Planet of the Apes (2014)
In 30 days, the city of New York will be a quarantine zone.ใน 30 วัน เมืองนิวยอร์คจะกลายเป็นเขตกักกัน Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
Another quarantine facility's been set up for projected overflow.เขตกักกันอื่นถูกเตรียมพร้อมสำหรับผู้ป่วยล้น John Doe (2013)
I think that even if what's wrong suddenly becomes right, the Army's gonna quarantine this place.ผมคิดว่าต่อให้อยู่ดี ๆ ทุกอย่างก็กลับเป็นปกติ พวกทหารก็คงต้องกั้นเขตกักกันที่นี่อยู่ดี Pilot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่านตรวจโรค[n. exp.] (dān trūat rōk) EN: quarantine station   
กักด่วน[v.] (kak dūan) EN: quarantine ; confine for inspection   FR: mettre en quarantaine
การกักด่าน[n. exp.] (kān kak dān) EN: quarantine   FR: quarantaine [f]
ธงเหลือง[n. exp.] (thong leūang) EN: yellow flag ; yellow Jack ; quarantine flag   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUARANTINE    K W AO1 R AH0 N T IY2 N
QUARANTINED    K W AO1 R AH0 N T IY2 N D
QUARANTINED    K W AO1 R AH0 N T AY2 N D
QUARANTINES    K W AO1 R AH0 N T IY2 N Z
QUARANTINES    K W AO1 R AH0 N T AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quarantine    (v) kwˈɒrəntiːn (k w o1 r @ n t ii n)
quarantined    (v) kwˈɒrəntiːnd (k w o1 r @ n t ii n d)
quarantines    (v) kwˈɒrəntiːnz (k w o1 r @ n t ii n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
检疫[jiǎn yì, ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] quarantine (inspection), #7,565 [Add to Longdo]
质检[zhì jiǎn, ㄓˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] quarantine (inspection), #14,549 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quarantäne {f} | Quarantänen {pl} | unter Quarantäne stehen | unter Quarantäne stellen | über jdn. Quarantäne verhängenquarantine | quarantines | to be in quarantine | to put into quarantine | to put sb. under quarantine [Add to Longdo]
Quarantänebecken {n}quarantine tank; isolation tank; hospital tank [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カランティンサービス[, karanteinsa-bisu] (n) {comp} quarantine service [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] (n,vs,adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P) [Add to Longdo]
検疫[けんえき, ken'eki] (n,vs) quarantine; medical inspection; (P) [Add to Longdo]
検疫官[けんえきかん, ken'ekikan] (n) quarantine inspector [Add to Longdo]
検疫所[けんえきじょ;けんえきしょ, ken'ekijo ; ken'ekisho] (n) quarantine station [Add to Longdo]
交通遮断[こうつうしゃだん, koutsuushadan] (n) blockage; quarantine [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] (n,vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P) [Add to Longdo]
停船[ていせん, teisen] (n,vs) stopping a ship; detention; quarantine [Add to Longdo]
動物検査[どうぶつけんさ, doubutsukensa] (n) animal quarantine [Add to Longdo]
防疫[ぼうえき, boueki] (n) communicable disease control (e.g. by quarantine, disinfection, etc.); prevention of epidemics; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarantine \Quar`an*tine"\, v. t. [imp. & p. p. {Quarantined};
   p. pr. & vb. n. {Quarantining}.]
   To compel to remain at a distance, or in a given place,
   without intercourse, when suspected of having contagious
   disease; to put under, or in, quarantine.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarantine \Quar"an*tine\, n. [F. quarantaine, OF. quaranteine,
   fr. F. quarante forty, L. quadraginta, akin to quattuor four,
   and E. four: cf. It. quarantina, quarentine. See {Four}, and
   cf. {Quadragesima}.]
   1. A space of forty days; -- used of Lent.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, the term, originally of forty days, during
    which a ship arriving in port, and suspected of being
    infected a malignant contagious disease, is obliged to
    forbear all intercourse with the shore; hence, such
    restraint or inhibition of intercourse; also, the place
    where infected or prohibited vessels are stationed.
    [1913 Webster]
 
   Note: Quarantine is now applied also to any forced stoppage
      of travel or communication on account of malignant
      contagious disease, on land as well as by sea.
      [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Law) The period of forty days during which the widow
    had the privilege of remaining in the mansion house of
    which her husband died seized.
    [1913 Webster]
 
   {Quarantine flag}, a yellow flag hoisted at the fore of a
    vessel or hung from a building, to give warning of an
    infectious disease; -- called also the {yellow jack}, and
    {yellow flag}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quarantine
   n 1: enforced isolation of patients suffering from a contagious
      disease in order to prevent the spread of disease
   2: isolation to prevent the spread of infectious disease
   v 1: place into enforced isolation, as for medical reasons; "My
      dog was quarantined before he could live in England"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top