ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualifi

   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualifi-, *qualifi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualified[ADJ] มีคุณสมบัติ, See also: มีคุณวุฒิเหมาะสม, Syn. adequate, equipped
qualified[ADJ] ซึ่งมีเงื่อนไข, See also: ซึ่งมีข้อแม้, Syn. adequate, equipped
qualifier[N] ผู้มีคุณสมบัติเหมาะ
qualifier[N] คำขยาย, Syn. adjective
qualifiable[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
qualifiedly[ADV] อย่างมีคุณสมบัติเหมาะ, See also: โดยมีคุณวุฒิ
qualification[N] คุณสมบัติ, Syn. qualifiedness
qualification[N] คุณสมบัติ, See also: คุณวุฒิ, Syn. capability, competence, expertness
qualification[N] ข้อจำกัด, See also: ข้อแม้, ข้อบังคับ, Syn. condition, limitation
qualificatory[ADJ] ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualification(ควอลละฟะเค'เชิน) n. คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ความเหมาะสม,ข้อจำกัด,ข้อแม้., See also: qualificatory adj., Syn. modification
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable
disqualificationn. การตัดสิทธิ,ภาวะที่ถูกตัดสิทธิ,สิ่งที่ถูกตัดสิทธิ
unqualified(อันควอล'ลิไฟดฺ) adj. ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ,ไม่มีวุฒิเพียงพอ,ไม่เหมาะสม,เด็ดขาด,เต็มที่., See also: unqualifiable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
qualification(n) คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ข้อจำกัด,ข้อแม้,ใบสุทธิ,ประกาศนียบัตร
qualified(adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ
unqualified(adj) ไม่สันทัด,ไม่มีวุฒิพอ,ไม่เหมาะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualificationคุณสมบัติที่กำหนดไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualificationองค์คุณ, คุณสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualification sharesจำนวนหุ้นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติ (ในการเป็นกรรมการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualification, votingคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified acceptanceการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified electorผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้เลือกตั้ง [ดู qualified voter ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified estateสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified indorsementการสลักหลังตั๋วเงินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified privilegeเอกสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข (เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified opinionความเห็นแบบมีเงื่อนไข [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
qualification allowanceเงินวิทยฐานะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
these examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ Spies Like Us (1985)
If you know someone you feel is qualified to work here.... Yes!และถ้าคุณรู้จักใครที่คิดว่า มีคุณสมบัติพอที่จะทำงานที่นี่... Mannequin (1987)
- Also qualified in aspects of engineering.- มีคุณสมบัตินอกจากนี้ในด้านของวิศวกรรม The Russia House (1990)
- I'd say that qualifies as a problem. - We don't need this, Bill.ขึ้นไปใช้เตียง ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ The Bodyguard (1992)
But in an Olympic year, the qualifiers count as an international race.แต่ในโอลิมปิก ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกได้ นับว่าผ่านคุณสมบัติแล้ว Cool Runnings (1993)
qualified....ใช้ได้ทุกคน Schindler's List (1993)
- I don't think qualifies.- ฉันไม่คิดว่ามีคุณสมบัติ Pulp Fiction (1994)
What I am suggesting, Mr. Williams is that our problems seem highly coincidental with my qualification of your mountain as a hill.ผมพูดถึงอะไรเหรอ คุณวิลเลี่ยมส์ ปัญหาของผมคงบังเอิญเกี่ยวข้อง กับการจัดภูเขาคุณให้เป็นเนินใช่มั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualifiHe is no less qualified for the job than she is.
qualifiHe is not qualified for the job.
qualifiHe is not qualified to take the examination.
qualifiHe is qualified as a doctor.
qualifiHe is qualified as an English teacher.
qualifiHe is qualified as a solicitor.
qualifiHe is qualified for promotion.
qualifiHe is qualified to be a lawyer.
qualifiHe is said to be qualified as a doctor.
qualifiHer age qualifies her for the job.
qualifiHis experience qualifies him to do the job.
qualifiHis skill qualifies him for the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[N] elector, See also: qualified voter
มีคุณสมบัติดีพร้อม[V] qualified, Example: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้, Thai definition: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ
วุฒิ[N] qualification, Syn. ภูมิรู้, Example: สำหรับตัวผมนั้นคงจะได้รับเลือก เพราะมีวุฒิสูงกว่าคุณสมบัติอย่างอื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คุณวุฒิ[N] qualification, See also: competence, ability, Syn. คุณสมบัติ, Example: บริษัทกำลังเปิดรับผู้ที่มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีเพื่อทำงานประชาสัมพันธ์, Count unit: อย่าง, Thai definition: ความรู้ความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่
คุณสมบัติ[N] property, See also: qualification, quality, attribute, performance, nature, characteristic, Syn. คุณลักษณะ, Example: คุณสมบัติที่ดีประการหนึ่งของนักแสดงก็คือการตรงต่อเวลา, Thai definition: ลักษณะประจำตัวซึ่งบุคคลต้องมีก่อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิหรือตำแหน่ง
ที่[CLAS] qualifiers for places, See also: seat, place, Example: เขาโทรไปสั่งอาหารไว้ 4 ที่, Thai definition: ลักษณนามบอกสถานที่หรือสิ่งของเป็นชุดๆ
ทาง[CLAS] qualifier for palm leaves, Example: พ่อตัดทางมะพร้าว 10 ทาง เพื่อนำมาคลุมต้นไม้ต้นเล็กๆ ที่เพิ่งปลูก, Thai definition: ลักษณนามเรียกใบของต้นไม้บางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunnasombat) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait   FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m]
คุณวุฒิ[n.] (khunnawut) EN: qualification ; competence ; ability   FR: qualification [f] ; capacité [f]
ภูมิ[n.] (phūm) EN: status ; level ; qualifications ; grade   FR: classe [f]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang) EN: elector ; qualified voter ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]
แรงงานฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān fīmeū) EN: skilled labour ; skilled labor (Am.)   FR: main-d'oeuvre qualifiée [f]
แรงงานไร้ฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān rai fīmeū) EN: unskilled labour ; unskilled labor (Am.)   FR: main-d'oeuvre non qualifiée [f]
สิ่งที่ต้องมี[n. exp.] (sing thī tǿng mī) EN: necessary qualifications   
วุฒิ[n.] (wutthi) EN: qualification   FR: qualification [f] ; compétence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALIFIED    K W AA1 L AH0 F AY2 D
QUALIFIER    K W AA1 L AH0 F AY2 ER0
QUALIFIES    K W AA1 L AH0 F AY2 Z
QUALIFIERS    K W AA1 L AH0 F AY2 ER0 Z
QUALIFICATION    K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
QUALIFICATIONS    K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualified    (v) kwˈɒlɪfaɪd (k w o1 l i f ai d)
qualifier    (n) kwˈɒlɪfaɪər (k w o1 l i f ai @ r)
qualifies    (v) kwˈɒlɪfaɪz (k w o1 l i f ai z)
qualifiers    (n) kwˈɒlɪfaɪəz (k w o1 l i f ai @ z)
qualification    (n) kwˌɒlɪfɪkˈɛɪʃən (k w o2 l i f i k ei1 sh @ n)
qualifications    (n) kwˌɒlɪfɪkˈɛɪʃənz (k w o2 l i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资格[zī gé, ㄗ ㄍㄜˊ, / ] qualifications, #2,161 [Add to Longdo]
合格[hé gé, ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ, ] qualified; eligible (voter), #3,029 [Add to Longdo]
师资[shī zī, ㄕ ㄗ, / ] qualified teachers; teachers, #10,734 [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task, #14,889 [Add to Longdo]
资历[zī lì, ㄗ ㄌㄧˋ, / ] qualifications; experience; seniority, #22,442 [Add to Longdo]
中心语[zhōng xīn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄩˇ, / ] qualified word [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qualifizierung {f}qualification [Add to Longdo]
Qualifizierungsanforderung {f}qualification requirements [Add to Longdo]
Qualifizierungsmaßnahme {f} | Qualifizierungsmaßnahmen {pl}qualification measure | qualification measures [Add to Longdo]
Qualifizierungsprozess {m}qualification process [Add to Longdo]
Qualifikation {f}qualification [Add to Longdo]
Qualifikationsbedarf {m}qualification requirements [Add to Longdo]
Qualifikationsrunde {f}qualifying round [Add to Longdo]
Qualifikationsstand {m}qualification status [Add to Longdo]
qualifizierbarqualifiable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
クォリファイア[, kuorifaia] (n) {comp} qualifier [Add to Longdo]
ワールドカップ予選[ワールドカップよせん, wa-rudokappu yosen] (n) World Cup qualifier; World Cup qualifying [Add to Longdo]
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
該当者[がいとうしゃ, gaitousha] (n) person concerned; person qualified; person in question; party; litigant (legal) [Add to Longdo]
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit [Add to Longdo]
完全修飾ドメイン名[かんぜんしゅうしょくドメインめい, kanzenshuushoku domein mei] (n) {comp} fully qualified domain name; FQDN [Add to Longdo]
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment [Add to Longdo]
繰り上げ当選;繰上げ当選[くりあげとうせん, kuriagetousen] (n) win an election due to another's death or disqualification [Add to Longdo]
欠格[けっかく, kekkaku] (n) (1) rejection; disqualification; (2) {ling} abessive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
限定子[げんていし, genteishi] qualifier [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name [Add to Longdo]
修飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] qualifier [Add to Longdo]
修飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
資格[しかく, shikaku] Qualifikation, Eignung, Berechtigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top