Search result for

quadruple

(48 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quadruple-, *quadruple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quadruple[ADJ] ซึ่งเป็นสี่เท่า, Syn. fourfold, quadruplicate, four-part
quadruple[ADJ] ประกอบด้วยสี่ส่วน
quadruple[N] จำนวนสี่เท่า, See also: ปริมาณ 4 เท่า, Syn. fourfold, quadruplicate, Ant. single
quadruple[VI] ทำให้กลายเป็นสี่เท่า
quadruplet[N] กลุ่มที่ประกอบด้วยคนสี่คน, Syn. quad, foursome
quadruplet[N] แฝดสี่คน, See also: เด็กแฝดที่คลอดพร้อมกัน 4 คน
quadruplex[ADJ] ซึ่งเป็นสี่เท่า, See also: ซึ่งเป็นสี่หน, Syn. quadruple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quadruple(ควอดรู'เพิล) adj.,n. 4 เท่า, See also: quadruply adv.
quadruplet(โควดรัพ'ลิท,โควดรู'พลิท) n. กลุ่มที่มี4คน (อัน,ชิ้น...)

English-Thai: Nontri Dictionary
quadruple(adj) สี่เท่า,มีสี่ส่วน
quadruple(vt) คูณด้วยสี่,ทำให้เป็นสี่เท่า
quadruplet(n) คณะสี่คน,พวกละสี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quadruple rootสี่รากเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadruple; ordered quadrupleสี่สิ่งอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadrupletแฝดสี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrupletsแฝดสี่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Do a quadruple back flip? - Focus.าทำให้เป็นสี่เท่ากลับพลิก? Kung Fu Panda (2008)
- look, it was a quadruple homicide... out at the ports.ในตู้ส่งของ คุณอยู่ที่นั่นหรือคะ -เปล่าหรอก ไม่ใช่คดีของฉัน The Getaway (2009)
- which quadruples our old-white-guy quotient.คงมีชายแก่ผิวขาว เยอะยังกะฝูงนกอพยพเลยล่ะ Road Kill (2009)
A quadruplet.มนุษย์ตะขาบจตุราชา The Human Centipede (First Sequence) (2009)
More like quadruple, but I didn't kill him.อาจเป็นสี่เท่าด้วยซ้ำ แต่ผมไม่ได้ฆ่าเขาน่ะ The Beginning in the End (2010)
Maybe triple or quadruple the amount inhaled?อาจจะสามหรือสี่เท่า ดูดให้มากกว่านี้? Episode #1.2 (2010)
- Wow. Quadruple bypasses are exciting, right?-โห การผ่าตัดบายพาส 4 ขั้นมันน่าตื่นเต้นใช่ไหม Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
That's just doctor speak for a quadruple bypass.อ่อภาษาหมอ สำหรับการทำบายพาส 4 ชั้นน่ะครับ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
He is gonna be running around for the next hour while I sew grafts on a quadruple bypass.เขาจะต้องวิ่งพล่านไปทั่วเป็นชั่วโมง ในขณะที่ฉันเย็บแปะการผ่าตัดบายพาส 4 ชั้น Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Even if he is, you take a deep breath and you realize that you've been a ghost for quadruple the amount of time that Danny has.แม้ว่าจะเป็นเขา เธอหายใจเข้าลึกๆ และตระหนักไว้เลย ว่าเธอเป็นผี มานานกว่าที่แดนนี่เป็นตั้งสี่เท่า The Ties That Blind (2012)
Uh, he quadrupled his net worth in the last 10 years, mostly from real estate.เขาขยายเครือข่ายเพิ่มเป็นสี่เท่า ใน 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ได้มาจากอสังหาริมทรัพย์  ()
Ok, so I quadruple-checked with U.N.O.S and there's no way the unsub is using them, because like me, they quadruple-check everything and their redundancies have redundancies, and so there's no chance there could be any hanky-panky.โอเค ฉันตรวจเครือข่ายแลกเปลี่ยนอวัยวะ ซ้ำ 4 รอบ และไม่มีทางที่อันซับจะเข้าถึงมันได้ เพราะก็เหมือนกับฉัน พวกเขาตรวจทุกอย่างซ้ำ 4 รอบ God Complex (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝดสี่[N] quadruplets, Example: มีข่าวลือว่าเมื่อวานนี้ภรรยาชาวนาคนหนึ่งคลอดลูกแฝดสี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดสี่[n.] (faēt-sī) EN: quadruplets   FR: quadruplés [mpl] ; quadruplées [fpl]
จตุรคูณ[v.] (jaturakhūn) EN: quadruple   FR: quadrupler

CMU English Pronouncing Dictionary
QUADRUPLE    K W AA0 D R UW1 P AH0 L
QUADRUPLED    K W AA0 D R UW1 P AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quadruple    (n) (k w o1 d r uu p l)
quadruple    (v) (k w o1 d r uu1 p l)
quadrupled    (v) (k w o1 d r uu1 p l d)
quadruples    (n) (k w o1 d r uu p l z)
quadruples    (v) (k w o1 d r uu1 p l z)
quadruplet    (n) (k w o1 d r uu p l @ t)
quadruplets    (n) (k w o1 d r uu p l @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
viermalquadruple of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
四つ子[よつご, yotsugo] (n) quadruplets [Add to Longdo]
四拍子[よんびょうし;しびょうし, yonbyoushi ; shibyoushi] (n) quadruple time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quadruple \Quad"ru*ple\, a. [L. quadruplus, from quattuor four:
   cf. F. quadruple. See {Quadrate}, and cf. {Double}.]
   Fourfold; as, to make quadruple restitution; a quadruple
   alliance.
   [1913 Webster]
 
   {Quadruple time} (Mus.), that in which each measure is
    divided into four equal parts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quadruple \Quad"ru*ple\, n. [Cf. F. quadruple, L. quadruplum.]
   four times the sum or number; a fourfold amount; as, to
   receive to quadruple of the amount in damages.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quadruple \Quad"ru*ple\, v. t. [imp. & p. p. {Quadrupled}; p.
   pr. & vb. n. {Quadrupling}.] [L. quadruplare: cf. F.
   quadrupler.]
   To multiply by four; to increase fourfold; to double; to
   double twice. --A. Smith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quadruple \Quad"ru*ple\, v. i.
   To be multiplied by four; to increase fourfold; to become
   four times as much.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quadruple
   adj 1: having four units or components; "quadruple rhythm has
       four beats per measure"; "quadruplex wire" [syn:
       {quadruple}, {quadruplicate}, {quadruplex}, {fourfold},
       {four-fold}]
   2: four times as great or many; "a fourfold increase in the
     dosage" [syn: {quadruple}, {fourfold}, {four-fold}]
   n 1: a set of four similar things considered as a unit [syn:
      {quartet}, {quartette}, {quadruplet}, {quadruple}]
   2: a quantity that is four times as great as another
   v 1: increase fourfold; "His stock earning quadrupled"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top