ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

putrefy

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -putrefy-, *putrefy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
putrefy[VI] เน่าเปื่อย, Syn. decay, rot
putrefy[VT] ทำให้เน่าเปื่อย, Syn. decay, rot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
putrefy(พิว'ทระไฟ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเน่าเปื่อย,เน่า,เน่าสลาย., See also: putrefiable adj. putrefier n., Syn. decompose

English-Thai: Nontri Dictionary
putrefy(vi,vt) เน่า,เสีย,เน่าสลาย,เน่าเปื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putrefyทำให้เน่า, ทำให้เน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้ The Cement Garden (1993)
They let the females putrefy prior to mummification to discourage necrophilia.ถ้าเป็นศพเพศหญิงจะถูกปล่อย ให้เน่าเปื่อยเสียก่อนทำมัมมี่ เพื่อขัดขวางคนชอบมีเซ็กส์กับศพ A Night at the Bones Museum (2009)
It needs to be purified by someone with evaporating skills, or it will fester and putrefy.จำเป็นนะที่จะให้คนที่มีทักษะทางนี้ล้างแผลให้ หรือจะปล่อยให้มันเป็นหนองเน่าๆล่ะ Alice in Wonderland (2010)
That's what it feels like to reap, like cutting out some putrefying wound from the world, saving other ghosts.นั่นเป็นความรู้สึกตอนเก็บวิญญาณ เหมือนการกำจัดแผลที่เน่าเปื่อย ออกไปจากโลก ช่วยผีตนอื่นไว้ I've Got You Under Your Skin (2012)
The trash that would otherwise be left to putrefy.ขยะที่จะต้องเน่าแน่ถ้าถูกทิ้งไว้ Buck the System (2012)
I'm taking out the trash that would otherwise be left to putrefy.พี่ช่วยกำจัดขยะ ที่ถูกปล่อยให้เน่ามากขึ้นๆทุกวัน Run (2012)
Security camera caught him in all his putrefying glory.กล้องรักษาความปลอดภัยจับภาพเขา ตอนกำลังฉลองชัยได้ Undead Again (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
putrefy    (v) pjˈuːtrɪfaɪ (p y uu1 t r i f ai)
putrefying    (v) pjˈuːtrɪfaɪɪŋ (p y uu1 t r i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Putrefy \Pu"tre*fy\, v. t. [Written also putrify.] [imp. & p. p.
   {Putrefied}; p. pr. & vb. n. {Putrefying}.] [F. putr['e]fier;
   L. putrere to be rotten + -ficare (in. comp.) to make; cf. L.
   putrefacere. See {Putrid}, and {-fy}.]
   1. To render putrid; to cause to decay offensively; to cause
    to be decomposed; to cause to rot.
    [1913 Webster]
 
   2. To corrupt; to make foul.
    [1913 Webster]
 
       Private suits do putrefy the public good. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       They would but stink, and putrefy the air. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make morbid, carious, or gangrenous; as, to putrefy an
    ulcer or wound.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Putrefy \Pu"tre*fy\, v. i.
   To become putrid; to decay offensively; to rot. --Isa. 1. 6.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 putrefy
   v 1: become putrid; decay with an offensive smell; "organic
      matter putrefies"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top