ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

punter

P AH1 N T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -punter-, *punter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
punter(sl) ลูกค้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe some soft lighting, help punters feel a bit more relaxed and that, you know?อาจติดไฟสลัวๆ ให้พวกตีหม้อรู้สึกผ่อนคลายไรงั้น T2 Trainspotting (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PUNTER P AH1 N T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
punter (n) pˈʌntər (p uh1 n t @ r)
punters (n) pˈʌntəz (p uh1 n t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punter \Punt"er\, n. [Cf. F. ponte. See {Punt}, v. t.]
   One who punts; specifically, one who plays against the banker
   or dealer, as in baccara and faro. --Hoyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punter \Punt"er\, n.
   One who punts a football; also, one who propels a punt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Punter \Punt"er\, n. (London Stock Exchange)
   A scalper.
   [Webster 1913 Suppl.] Puntil

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 punter
   n 1: someone who propels a boat with a pole
   2: (football) a person who kicks the football by dropping it
     from the hands and contacting it with the foot before it hits
     the ground
   3: someone who bets [syn: {bettor}, {better}, {wagerer},
     {punter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top