ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pummel

P AH1 M AH0 L   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pummel-, *pummel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pummel[VT] ตี, See also: ต่อย, ชก, Syn. beat, pound, trounce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pummel(พัม'เมิล) vt. ตีหรือเฆี่ยนหรือต่อยหลาย ๆ ครั้ง. n. =pommel (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
pummel(vt) ต่อย,ตี,ทุบ,รัว,บ้อม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pummeloส้มโอ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Returning him was your idea, you're small and insignificant, and I'll pummel you if you don't.- นายเป็นคนต้นคิดเรื่องพาไปคืน, นายตัวเล็กดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆ, และถ้านายไม่ทำ ฉันจะอัดให้เละ. Ice Age (2002)
Watch Murphy Bivens' fists of fury pummel your best friends.ชมหมัดแห่งความโกรธของเมอร์ฟี่ บิฟเวน ต่อยเพื่อนสนิทนาย Charlie Bartlett (2007)
Okay, I got into a fight and got pummeled.ก็ได้ ฉันชกกับเค้ามา ฉันแพ้. The Machine Girl (2008)
Jay, where are you? I'm getting pummeled over here.เจ นายอยู่ไหน ฉันถูกรุม WarGames: The Dead Code (2008)
Or screwing with my sister or pummeling my girlfriend's kid brother.หรือยุ่งย่ามกับพี่สาวฉัน หรือตีน้องชายแฟนฉัน Friday Night Bites (2009)
That ski patrol dude pummeled you like it was his job.That ski patrol dude pummeled you like it was his job. Hot Tub Time Machine (2010)
So I get pummeled by six guys instead of one.So I get pummeled by six guys instead of one. Hot Tub Time Machine (2010)
That guy, that guy has pummeled you again and again.That guy, that guy has pummeled you again and again. Hot Tub Time Machine (2010)
Yeah, well, Lauryn ward never strung him up in a barn and pummeled him with a mallet like the little pint of piss Henley did.เหมือนอย่างนังระยำ เฮนลีย์คนนั้นทำเลย Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
She's not gonna be around for everybody on this street to pummel, which means they would have taken their anger out on you.มิซซี๋ขาย และเธอก็ไม่ได้อยู่แถวนี้แล้ว ไม่มีใครให้ระบายอารมณ์ นั่นหมายถึงพวกเขาจะเอามาลงที่นายแทน Down the Block There's a Riot (2010)
Pummelled, really.จริงๆคือถูกรุมกินโต๊ะ It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
You're pummeling an opponent who isn't fighting back.คุณกำลังชกต่อย ฝ่ายตรงข้ามที่ไม่สู้กลับ Fall from Grace (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pummelIt's too bad but we got pummeled at the soccer match.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUMMEL    P AH1 M AH0 L
PUMMELED    P AH1 M AH0 L D
PUMMELING    P AH1 M AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pummel    (v) pˈʌməl (p uh1 m @ l)
pummels    (v) pˈʌməlz (p uh1 m @ l z)
pummelled    (v) pˈʌməld (p uh1 m @ l d)
pummelling    (v) pˈʌməlɪŋ (p uh1 m @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pommel \Pom"mel\, v. t. [imp. & p. p. {Pommeled}or {Pommelled};
   p. pr. & vb. n. {Pommeling} or {Pommelling}.]
   To beat soundly, as with the pommel of a sword, or with
   something knoblike; hence, to beat with the fists. [Written
   also {pummel}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pummel \Pum"mel\, n. & v. t.
   Same as {Pommel}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pummel
   v 1: strike, usually with the fist; "The pedestrians pummeled
      the demonstrators" [syn: {pummel}, {pommel}, {biff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top