ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pummel

P AH1 M AH0 L   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pummel-, *pummel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pummel[VT] ตี, See also: ต่อย, ชก, Syn. beat, pound, trounce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pummel(พัม'เมิล) vt. ตีหรือเฆี่ยนหรือต่อยหลาย ๆ ครั้ง. n. =pommel (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
pummel(vt) ต่อย,ตี,ทุบ,รัว,บ้อม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pummeloส้มโอ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Returning him was your idea, you're small and insignificant, and I'll pummel you if you don't.- นายเป็นคนต้นคิดเรื่องพาไปคืน, นายตัวเล็กดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆ, และถ้านายไม่ทำ ฉันจะอัดให้เละ. Ice Age (2002)
Watch Murphy Bivens' fists of fury pummel your best friends.ชมหมัดแห่งความโกรธของเมอร์ฟี่ บิฟเวน ต่อยเพื่อนสนิทนาย Charlie Bartlett (2007)
Say that again, I pummel you.พูดอีกครั้ง ฉันจะตะบันหน้านาย Trapped (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pummelIt's too bad but we got pummeled at the soccer match.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชก[X] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash   FR: frapper ; boxer ; porter un coup
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUMMEL P AH1 M AH0 L
PUMMELED P AH1 M AH0 L D
PUMMELING P AH1 M AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pummel (v) pˈʌməl (p uh1 m @ l)
pummels (v) pˈʌməlz (p uh1 m @ l z)
pummelled (v) pˈʌməld (p uh1 m @ l d)
pummelling (v) pˈʌməlɪŋ (p uh1 m @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pommel \Pom"mel\, v. t. [imp. & p. p. {Pommeled}or {Pommelled};
   p. pr. & vb. n. {Pommeling} or {Pommelling}.]
   To beat soundly, as with the pommel of a sword, or with
   something knoblike; hence, to beat with the fists. [Written
   also {pummel}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pummel \Pum"mel\, n. & v. t.
   Same as {Pommel}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pummel
   v 1: strike, usually with the fist; "The pedestrians pummeled
      the demonstrators" [syn: {pummel}, {pommel}, {biff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top