ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ptosis

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ptosis-, *ptosis*, ptosi
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ptosis (n ) เปลือกตาหย่อน, drooping of upper eyelids, also called blephaloptosis สามารถเป็นข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้าง
See also: S. blephaloptosis,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carpoptosisn. ข้อมือตก,ข้อมืออัมพาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ptosis๑. การยื่นย้อย๒. หนังตาตก [มีความหมายเหมือนกับ blepharoptosis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポトーシス;アポプトーシス[, apoto-shisu ; apoputo-shisu] (n) apoptosis; apoptotic [Add to Longdo]
胃下垂[いかすい, ikasui] (n) gastroptosis [Add to Longdo]
眼瞼下垂[がんけんかすい, gankenkasui] (n) ptosis [Add to Longdo]
脱出[だっしゅつ, dasshutsu] (n,vs,adj-no) (1) escape; break-out; (2) prolapse; proptosis; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ptosis \Pto"sis\ (t[=o]"s[i^]s), n. [NL., fr. Gr. ptw^sis a
   falling.] (Med.)
   Drooping of the upper eyelid, produced by paralysis of its
   levator muscle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ptosis
   n 1: drooping of the upper eyelid caused by muscle paralysis and
      weakness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top