Search result for

prow

(63 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prow-, *prow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prow[N] หัวเรือ, See also: ส่วนหน้าของเรือ, Syn. head, bowsprit
prowl[VI] เดินด้อมๆ มองๆ, Syn. sneak, rove, lurk
prowl[VT] เดินด้อมๆ มองๆ, Syn. sneak, rove, lurk
prowl[N] การเดินด้อมๆ มองๆ
prowess[N] ความกล้าหาญ, Syn. bravery, valor, courage
prowess[N] ความสามารถที่เหนือกว่า
prowler[N] คนเดินด้อมๆ มองๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prow(เพรา) n. หัวเรือ adj. อาจหาญ,องอาจ
prowess(เพรา'อิส) n. ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม,การกระ-ทำที่อาจหาญหรือองอาจ., Syn. bravery,strength,skill
prowl(เพราลฺ) vi. เที่ยวออกหากิน. vi. เดินด้อม ๆ มอง ๆ n. การเที่ยวออกหากิน,การเดินด้อม ๆ มอง ๆ -prowlingly adv., Syn. stalk,hunt

English-Thai: Nontri Dictionary
prow(n) หัวเรือ
prowess(n) ความกล้าหาญ,ความองอาจ,ความอาจหาญ
prowl(vi) หาเหยื่อ,ด้อมๆมองๆ,ออกหากิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prowler (n) รถสายตรวจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Proficient enough to go in on the prowl.เก่งพอจะพกไปกับตัว Heat (1995)
On the prowl or strong?ระหว่างขนหรืองัดเซฟ Heat (1995)
Means he's one of those guys out there... prowling around all night, dedicated.เปล่าเลย เขาตะลอนไปกับลูกน้อง ตระเวนถนนทั้งคืน อุทิศตัวให้งาน Heat (1995)
But never more than fit between prow and sternแต่ไม่ไกลเกินหัวเรือจรดท้ายเรือ The Legend of 1900 (1998)
I've always had great admiration for your investigative abilities and your physical prowess, your commanding voice.และฉันชื่นชม... ความสามารถในการสืบสวนและ พลังทางกายของคุณเสมอมา... เสียงสั่งการของคุณ Inspector Gadget 2 (2003)
Even the Witch of the Waste is back on the prowl.ไหนจะแม่มดแห่งทุ่งร้างเที่ยวด้อมๆมองๆไปทั่วเมือง Howl's Moving Castle (2004)
You guys are great. You're great prowl.นายเจ๋งมากเลย นายเจ๋งที่สุด Madagascar (2005)
That boy, he was prowling around here at night.ผู้ชายคนนั้นอยู่ที่มุมถนนเมื่อคืนนี้ Episode #1.1 (2006)
Olympus is no stranger to military prowess.มับไม่ใช่เรื่องใหม่ของโอลิมปัส กับการใช้กำลังทางการทหาร Appleseed Ex Machina (2007)
- "I think Demonoid prowl for me"?ฉันคิดว่าคุณเหมาะกับฉัน ไม่ มันไม่ใช่แค่ 15 นาที Paranormal Activity (2007)
Demons are prowling everywhere nowadays.ปิศาจคืบคลานอยู่ทุกแห่งหน ทุกวันนี้ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Those who yet stand before me represent the pinnacle of generations of Akkadian fighting prowess, the Order of the Black Scorpions.พวกที่ยืนต่อหน้าข้า จะเป็นยอดนักรบรุ่นต่อไป ของชาว อัคคาเดีย หน้าที่ของหน่วยแมงป่องดำ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prowRobbers prowl around at midnight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากปลา[N] prow, See also: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish's mouth, Thai definition: ส่วนหัวของสำเภาที่ว่างอยู่
ปากปลา[N] prow, See also: a kind of ancient boat with a prow shaped like a fish's mouth, Thai definition: ส่วนหัวของสำเภาที่ว่างอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเรือ[n.] (hūa reūa) EN: prow of a ship ; forward of a ship   FR: proue (d'un navire) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROW    P R AW1
PROWL    P R AW1 L
PROWS    P R AW1 Z
PROWSE    P R AW1 Z
PROWANT    P R AW1 AH0 N T
PROWELL    P R AA1 W EH0 L
PROWESS    P R AW1 AH0 S
PROWLER    P R AW1 L ER0
PROWLING    P R AW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prow    (n) (p r au1)
prowl    (v) (p r au1 l)
prows    (n) (p r au1 z)
prowls    (v) (p r au1 l z)
prowess    (n) (p r au1 i s)
prowled    (v) (p r au1 l d)
prowler    (n) (p r au1 l @ r)
prowlers    (n) (p r au1 l @ z)
prowling    (v) (p r au1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P) [Add to Longdo]
空き巣狙い;空き巣ねらい;空巣狙い[あきすねらい, akisunerai] (n) prowler; sneak thief [Add to Longdo]
剛勇;豪勇[ごうゆう, gouyuu] (adj-na,n,adj-no) bravery; prowess [Add to Longdo]
船首[せんしゅ, senshu] (n) bow (of boat); prow; stem [Add to Longdo]
付け狙う;附け狙う[つけねらう, tsukenerau] (v5u,vt) to prowl after; to keep watch on [Add to Longdo]
武者振り[むしゃぶり, mushaburi] (n) prowess; gallantry [Add to Longdo]
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P) [Add to Longdo]
密行[みっこう, mikkou] (n,vs) prowling about; traveling in secret; travelling in secret [Add to Longdo]
勇武[ゆうぶ, yuubu] (adj-na,n) bravery; valor; valour; military prowess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prow \Prow\, n. [F. proue (cf. Sp. & Pg. proa, It. prua), L.
   prora, Gr. ?, akin to ? before. See {Pro-}, and cf. {Prore}.]
   The fore part of a vessel; the bow; the stem; hence, the
   vessel itself. --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
      The floating vessel swum
      Uplifted, and secure with beaked prow
      rode tilting o'er the waves.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prow \Prow\, n.
   See {Proa}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prow \Prow\, a. [Compar. {Prower}; superl. {Prowest}.] [OF.
   prou, preu, F. preux, fr. L. pro, prod, in prodesse to be
   useful. See {Pro-}, and cf. {Prude}.]
   Valiant; brave; gallant; courageous. [Archaic] --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      The prowest knight that ever field did fight.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prow \Prow\, n. [OE. & OF. prou. See {Prow}, a.]
   Benefit; profit; good; advantage. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      That shall be for your hele and for your prow.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prow
   n 1: front part of a vessel or aircraft; "he pointed the bow of
      the boat toward the finish line" [syn: {bow}, {fore},
      {prow}, {stem}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top