ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provisorisch

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provisorisch-, *provisorisch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
provisorischtentative [Add to Longdo]
provisorisch; vorläufig; kommissarisch; einstweilig {adj} | provisorischer | am provisorischstenprovisional | more provisional | most provisional [Add to Longdo]
Notlösung {f}; provisorische Lösung {f}; Übergangslösung {f}temporary solution [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The power has been passed to the Provisional Committee of the State Duma.Die gesamte Macht ist an das Provisorische Komitee der Staatsduma übergegangen. Tikhiy Don (1957)
The power has been passed to the Provisional Committee of the State Duma.Die gesamte Macht ist an das Provisorische Komitee der Staatsduma übergegangen. Tikhiy Don II (1958)
- Just in case.- Nur provisorisch. Hell Is for Heroes (1962)
Except that this situation of minority gives us the right to ask for the institution of a provisional receiver.Im vorliegenden Fall haben wir das Recht, die Ernennung eines... provisorischen Verwalters zu verlangen. Magnet of Doom (1963)
Ask for the institution of a provisional receiver!Verlangen Sie einen provisorischen Verwalter! Magnet of Doom (1963)
Order of the Provisional Government.Befehl der provisorischen Regierung. Doctor Zhivago (1965)
Maj. Safir of the Haganah the underground army of the provisional government in Palestine.Major Safir von der Haganah, der Untergrundarmee der provisorischen Regierung Palästinas. Cast a Giant Shadow (1966)
- Mr Spock... I want you to assist Scotty in maintaining that makeshift pump.- Mr. Spock... Helfen Sie Scotty bei der Wartung der provisorischen Pumpe. The Devil in the Dark (1967)
I hate temporary things.Ich hasse alles Provisorische. Stolen Kisses (1968)
Mrs. Durant, it was a temporary filling, and you were warned to be careful.Frau Durant, es war eine provisorische Füllung, Sie hätten vorsichtig sein sollen. Cactus Flower (1969)
You know, doctor, if we could make a temporary life-support system here, we could bring Rojak up to the main entrance.Wenn wir hier ein provisorisches Lebenserhaltungssystem einrichten, könnten wir ihn zum Eingang bringen. The Bunker: Part 2 (1969)
My lawyer told me... he can get me out.Mein Anwalt sagt, dass er mich provisorisch rausholen kann. Confessions of a Police Captain (1971)
But at four o'clock every afternoon, they confidently filled that corridor in with temporary buildings and disposable traffic.Jedoch jeden Nachmittag um 16 Uhr füllten sie diesen Korridor ohne Skrupel mit provisorischen Gebäuden und Einweg-Verkehr aus. H Is for House (1973)
These scenes show the trucks that daily transported the corpses of the aged and the children to the common graves.Die Menschen fielen nicht nur dem Krieg zum Opfer, einen Großteil der nomadischen Bevölkerung sperrte man in provisorische Auffanglager, in denen es zu wenig Nahrungsmittel und Wasser gab. INDOPAKISTANISCHER BÜRGERKRIEG ZAHL DER OPFER: CA. 2.000.000, DAVON 1.200.000 KINDER. Who Can Kill a Child? (1976)
For the time being, you can put a little machine here.Also ganz provisorisch können Sie hier... 'ne klitzekleine Maschine hinstellen. The Discord (1978)
Sensational. -No, it's temporary.- Nein, das ist nur provisorisch! The Discord (1978)
We can only make temporary repairs here, Dan, and that's only to the secondary line.- Nur provisorische Reparatur möglich! The Black Hole (1979)
You are in a temporary German hospital in Tunis, sergeant.Sie sind in einem provisorischen deutschen Krankenhaus in Tunis. The Big Red One (1980)
- Better Mr. Red Dust than dead. I have formed a provisional government.Ich habe eine provisorische Regierung formiert. Dreadnought (1984)
No, it's temporary.Aber nein, das ist nur provisorisch. My New Partner (1984)
Jamie Elliss, on assignment in Atlanta, at the temporary headquarters of the newly formed South-East Military Assistance Command.(Reporterin) Jamie Elliss, in Atlanta, im provisorischen Hauptquartier des neuen militärischen Hilfskommandos im Südosten. Invasion U.S.A. (1985)
I couldn't bear it.Ich hoffe nur, dass unser neuer Kongress entscheidungsfreudiger ist als der provisorische. July 1861 - Summer 1862 (1986)
Not through my eyes, there isn't. - And the dead shooter was one of those Provos?den provisorischen Flügel - die Provos. When Irish Eyes Are Crying (1986)
We are trying to deploy a makeshift solar sail to generate enough power to keep us alive.Wir versuchen, mit einem provisorischen Solarsegel genug Energie zu gewinnen, um am Leben zu bleiben. Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
Three months later, Japanese armies were besieging the provisional capital at Nanking... and when the city fell the atrocities began.Drei Monate später belagerten die Japaner die provisorische Hauptstadt Nanking, und mit dem Untergang der Stadt begannen die Gräueltaten. The Last Emperor (1987)
I can patch this up for now, but you're going to have to see a real doctor in the morning.Ich verbinde es provisorisch, aber... - Du musst zum Arzt. 13 O'Clock (1989)
It was just a provisional stay-over for him.Der Aufenthaltsort war nur provisorisch. Echoes From a Somber Empire (1990)
- Yes, just a provisional stay over, he had to go back home.- Ja, der war nur provisorisch, er musste nach Hause zurückgehen. Echoes From a Somber Empire (1990)
You are coming aboard as a grade three provisional employee, and...Sie steigen auf Stufe 3 ein, als provisorische Amtshilfe und... High Control (1991)
The provisional government disagrees.Die provisorische Regierung ist anderer Meinung. Emissary (1993)
Commander, I've made a career out of knowing when to leave and this Bajoran provisional government is far too provisional for my taste.Meine Karriere basiert darauf, dass ich weiß, wann ich gehen muss, und diese provisorische bajoranische Regierung ist mir viel zu provisorisch. Emissary (1993)
We've set up a temporary office down in the lobby.Wir haben ein provisorisches Büro in der Lobby. Sunday at the Hotel with George (1993)
- The provisional government let him go.- Die provisorische Regierung ließ ihn frei. A Man Alone (1993)
Since the provisional government took over, they've got into everything and I'm the one who's expected to enforce their rules here.Seit die provisorische Regierung an die Macht kam, krempelte sie alles um, und ich soll die Vorschriften hier durchsetzen. Dax (1993)
By now your provisional government should have dragged me off in chains.Ihre provisorische Regierung hätte mich schon längst in Ketten abführen sollen. Duet (1993)
If I had been, I would not be working with the provisional government.Wenn dem so wäre, würde ich nicht für die provisorische Regierung arbeiten. Past Prologue (1993)
Someone has to co-ordinate relations between the Federation and the provisional government.Irgendwer muss die Beziehungen zwischen der Föderation und der provisorischen Regierung koordinieren. Past Prologue (1993)
What right does the provisional government have to bring them here?Welches Recht hat die provisorische Regierung, sie hierher zu holen? Past Prologue (1993)
You can shout at the provisional government all you want, as long as it doesn't interfere with your duties on the station.Schreien Sie die provisorische Regierung an, so oft Sie wollen, nur vernachlässigen Sie Ihre Pflichten auf dieser Station nicht. Sanctuary (1993)
- You're being a little premature. You know what the provisional government's answer will be.Sie wissen genau, was die Antwort der provisorischen Regierung sein wird. Sanctuary (1993)
I want you to know that the provisional government has taken the Skrreeans' request for immigration very seriously.Sie sollen wissen, dass die provisorische Regierung den Antrag der Skrreeaner auf Einwanderung ernsthaft diskutiert hat. Sanctuary (1993)
I am afraid the decision of the provisional government is final.Ich bedaure, aber die Entscheidung der provisorischen Regierung steht fest. Sanctuary (1993)
The provisional government made the right decision for Bajor and the Skrreeans.Die provisorische Regierung traf die richtige Entscheidung zum Wohle Bajors und dem der Skrreeaner. Sanctuary (1993)
The provisional government is bringing troops into the capital.Die provisorische Regierung bringt Truppen in die Hauptstadt. The Circle (1993)
Bajor, the provisional government, the Federation being here.Von Bajor, der provisorischen Regierung, der Föderation hier. The Circle (1993)
I'm not convinced that the military will back the provisional government.Ich bin mir nicht sicher, ob das Militär die provisorische Regierung unterstützt. The Circle (1993)
They can't agree it is a government, so they call it provisional.Weil sie nicht einig sind, ob es eine Regierung ist, heißt sie provisorisch. The Circle (1993)
Will they continue to support the provisional government?Wird die Station weiterhin die provisorische Regierung unterstützen? The Circle (1993)
Have you told the provisional government?Haben Sie die provisorische Regierung davon unterrichtet? The Homecoming (1993)
- Commander, the provisional government is made up of political opportunists too busy fighting to care what happens to Bajor.- Commander, die provisorische Regierung besteht nur aus politischen Opportunisten, denen der Kampf um die Macht wichtiger ist als das Wohl von Bajor. The Homecoming (1993)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かり, kari] vorlaeufig, provisorisch, probeweise [Add to Longdo]
暫定[ざんてい, zantei] vorlaeufig, provisorisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  provisorisch /proːviːzoːriʃ/
   provisional; tentative

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top