ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

protectionism

P R AH0 T EH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protectionism-, *protectionism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protectionismลัทธิคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Protectionismลัทธิปกป้อง [TU Subject Heading]
Protectionism ลัทธิคุ้มครองการค้า
นโยบายของรัฐบาลที่นำภาษี โควต้า และมาตรการจำกัดสินค้านำเข้า มาใช้เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมภายใน ประเทศสามารถอยู่รอดได้ ไม่ต้องแข่งขันกับสอนค้าชนิดเดียวกัน จากต่างประเทศ นักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายเสรีนิยมมักมองลัทธิคุ้มครองการค้าว่าก่อให้เกิดผลเสีย หายต่อประเทศโดยส่วนรวม เช่นรัฐบาลให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ โดยการตั้งภาษีสินค้านำเข้าในอัตราสูงมากหรือห้ามนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ ผลประโยชน์จะตกกับผู้ประกอบรถยนต์เพียงกลุ่มเดียว แต่ผู้บริโภคทั้งประเทศจะเสียผลประโยชน์โดยต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผล [สิ่งแวดล้อม]
protectionismลัทธิการคุ้มครองทางการค้า
เป็นนโยบายที่มุ่งปกป้องสินค้าและบริการที่ผลิตภายในประเทศเพื่อมิให้ถูกแข่งขันจากสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ รัฐบาลจะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อกีดกันสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ตั้งกำแพงภาษี การกำหนดโควต้าการนำเข้า รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ผู้ผลิตภายในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
protectionismCritics are just crying wolf about protectionism.

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTECTIONISM P R AH0 T EH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
protectionism (n) prˈətˈɛkʃənɪzəm (p r @1 t e1 k sh @ n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保护主义[bǎo hù zhǔ yì, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] protectionism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護主義[ほごしゅぎ, hogoshugi] (n) protectionism [Add to Longdo]
保護政策[ほごせいさく, hogoseisaku] (n) protectionism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Protectionism \Pro*tec"tion*ism\, n. (Polit. Econ.)
   The doctrine or policy of protectionists. See {Protection},
   4.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 protectionism
   n 1: the policy of imposing duties or quotas on imports in order
      to protect home industries from overseas competition

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top