ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promulgate

P R OW0 M AH1 L G EY0 T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promulgate-, *promulgate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promulgate[VT] ประกาศใช้, See also: ประกาศ, แถลง, Syn. declare, proclaim
promulgate[VT] เผยแพร่, See also: ทำให้รู้ทั่วกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
promulgate(vt) ออกแถลงการณ์,ประกาศใช้,ป่าวประกาศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศใช้[V] promulgate, See also: declare, proclaim, Example: รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกกฎหมาย[v. exp.] (øk kotmāi) EN: legislate ; enact ; pass a law ; issue a law ; promulgate a law   FR: légiférer ; promulguer
ประกาศ[v.] (prakāt) EN: announce ; promulgate ; proclaim ; give notice ; declare ; publish ; notice ; post ; state ; make known ; advertise   FR: annoncer ; proclamer ; déclarer ; faire savoir ; promulguer ; prononcer
ประกาศใช้ [v.] (prakāt chai) EN: promulgate   
ตรา[v.] (trā) EN: promulgate ; enact ; pass   FR: promulguer ; légiférer ; arrêter ; décréter
ตรากฎหมาย[v. exp.] (trā kotmāi) EN: promulgate a law ; enact a law   FR: promulguer une loi

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMULGATE P R OW0 M AH1 L G EY0 T
PROMULGATED P R AA1 M AH0 L G EY2 T AH0 D
PROMULGATES P R OW0 M AH1 L G EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promulgate (v) prˈɒməlgɛɪt (p r o1 m @ l g ei t)
promulgated (v) prˈɒməlgɛɪtɪd (p r o1 m @ l g ei t i d)
promulgates (v) prˈɒməlgɛɪts (p r o1 m @ l g ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, / ] promulgate; send out; issue; to grant or confer, #15,988 [Add to Longdo]
[, ㄅㄛˋ, ] promulgate; to spread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
法令を敷く[ほうれいをしく, houreiwoshiku] (exp,v5k) to promulgate a law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promulgate \Pro*mul"gate\, v. t. [imp. & p. p. {Promulgated}; p.
   pr. & vb. n. {Promulgating}.] [L. promulgatus, p. p. of
   promulgare to promulgate; of unknown origin. Cf. {Promulge}.]
   To make known by open declaration, as laws, decrees, or
   tidings; to publish; as, to promulgate the secrets of a
   council.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To publish; declare; proclaim. See {Announce}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Announce \An*nounce"\, v. t. [imp. & p. p. {Announced}; p. pr. &
   vb. n. {Announcing}.] [OF. anoncier, F. annoncer, fr. L.
   annuntiare; ad + nuntiare to report, relate, nuntius
   messenger, bearer of news. See {Nuncio}, and cf.
   {Annunciate}.]
   [1913 Webster]
   1. To give public notice, or first notice of; to make known;
    to publish; to proclaim.
    [1913 Webster]
 
       Her [Q. Elizabeth's] arrival was announced through
       the country by a peal of cannon from the ramparts.
                          --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   2. To pronounce; to declare by judicial sentence.
    [1913 Webster]
 
       Publish laws, announce
       Or life or death.           --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To proclaim; publish; make known; herald; declare;
     promulgate.
 
   Usage: To {Publish}, {Announce}, {Proclaim}, {Promulgate}. We
      {publish} what we give openly to the world, either by
      oral communication or by means of the press; as, to
      publish abroad the faults of our neighbors. We
      {announce} what we declare by anticipation, or make
      known for the first time; as, to {announce} the speedy
      publication of a book; to {announce} the approach or
      arrival of a distinguished personage. We {proclaim}
      anything to which we give the widest publicity; as, to
      {proclaim} the news of victory. We {promulgate} when
      we proclaim more widely what has before been known by
      some; as, to {promulgate} the gospel.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 promulgate
   v 1: state or announce; "`I am not a Communist,' he exclaimed";
      "The King will proclaim an amnesty" [syn: {proclaim},
      {exclaim}, {promulgate}]
   2: put a law into effect by formal declaration

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top