ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

professionalism

P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -professionalism-, *professionalism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
professionalism(n) ความเป็นมืออาชีพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า... Pilot (2008)
Now, it's your professionalism that I respect.แกมีความเป็นมืออาชีพจริงๆฉันนับถือ On the Head of a Pin (2009)
It's because of that professionalism that I think you should understand and appreciate our course of action here.แต่ก็เพราะความเป็นมืออาชีพนั่นแหละ คุณจึงควรเข้าใจ และยอมรับวิธีการของเราตรงนี้ Morgan (2016)
It would be best if we presented at least a semblance of professionalism while the board is here.จะดีกว่ามั้ยถ้าเราแจ้งไป อย่างน้อยก็แจ้งไปให้ดูเป็นมืออาชีพ ในขณะที่คณะกรรมการอยู่ที่นี่หน่อย Trompe L'Oeil (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFESSIONALISM P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
professionalism (n) prˈəfˈɛʃənəlɪzəm (p r @1 f e1 sh @ n @ l i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロ意識[プロいしき, puro ishiki] (n) professionalism; professional awareness [Add to Longdo]
玄人気質[くろうとかたぎ, kuroutokatagi] (n) professionalism; the temperament of a professional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Professionalism \Pro*fes"sion*al*ism\, n.
   The following of a profession, sport, etc., as an occupation;
   -- opposed to {amateurism}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 professionalism
   n 1: the expertness characteristic of a professional person

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top