ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pro tem

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pro tem-, *pro tem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pro tem[ADJ] ชั่วคราว, Syn. acting, temporary

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As it appears the President Pro Tem is not prepared, allow me to present first.ดูเหมือนว่าในขณะนี้รักษาการ แทนท่านประธานจะยังไม่พร้อม ถ้างั้นผมขออนุญาติยื่นข้อเสนอก่อนแล้วกัน Bread, Love and Dreams (2010)
Now it's time for President Pro Tem Kim Tak Gu to address the board.ตอนนี้ได้เวลา ที่รักษาการณ์แทนท่านประธาน คิมทัคกูจะรายงานต่อเหล่าผู้บริหาร Bread, Love and Dreams (2010)
Look here, President Pro Tem Kim Tak Gu.นี่แน่ะ ผู้รักษาการประธาน คิมทัคกู Bread, Love and Dreams (2010)
If that's all you amount to, then I suppose you should relinquish the President Pro Tem position, I suppose.ถ้าคุณมีความสามารถแค่นั้น ผมว่าคุณก็ควรจะสละตำแหน่ง รักษาการณ์แทนท่านประธานไปเถอะ ผมคิดว่านะ Bread, Love and Dreams (2010)
That's President Pro Tem Kim Tak Gu.นั่นคือผู้รักษาการแทนท่านประธาน คิมทัคกูครับ Bread, Love and Dreams (2010)
I have notified the President Pro Tem of the Senate and the Speaker of the House that this communication is coming.ผมได้แจ้งแก่รองประธานรวุฒิสภา และโฆษกของรัฐบาล ว่าการเจรจากำลังใกล้เข้ามา Strain (2011)
FYI, part of your responsibilities as roommate pro tem will be to drive me to and from work, the comic book store, the barbershop and the park for one hour every other Sunday for fresh air.รู้ไว้ด้วย ความรับผิดชอบของนาย ในฐานะรูมเมท คือขับไปรับ-ส่งฉัน จากที่ทำงาน ร้านหนังสือการตูน ร้านตัดผมและสวนสาธารณะ The Roommate Transmogrification (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pro tem (a) prˌou-tˈɛm (p r ou2 - t e1 m)
pro tempore (a) prˌou-tˈɛmpəriː (p r ou2 - t e1 m p @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pro tem
   adv 1: for the time being; temporarily; "accepting pro tem that
       hypothesis consistent with the facts"- J.W.Krutch [syn:
       {pro tem}, {pro tempore}]
   adj 1: for the time being; "he is the president pro tem";
       "designated him to act as consul protempore"- H.H.Fiske
       [syn: {pro tem}, {pro tempore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top