Search result for

press on

(43 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -press on-, *press on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
press on[PHRV] ทำต่อไป, See also: ดำเนินต่อเนื่อง, Syn. plough on, press forward
press on[PHRV] ผลัก, See also: กดบน, Syn. push on
press on[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ, Syn. prey on, weigh on
press on[PHRV] เร่งเร้าให้รับ, See also: บังคับให้ยอมรับจาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To check arrivals, please press one.เช็คเครื่องโดยสารที่มาถึงกดหนึ่ง Taken (2008)
# All the glam and the press Only giving me the best reviewsสื่อทั้งหมดชมฉัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
To re-record your message, press one.บันทึกข้อความใหม่ กด 1 . Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Are the press on to this?จะมีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้มั้ย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
They lay on us, press on us, suffocate us.พวกมันนอนทับเรา กดเรา ทำให้เราหายใจไม่ออก Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
In the meantime, they'll press on to the rendezvous point.ในขณะเดียวกัน พวกเขาพยายามไปที่จุดรวมพล Landing at Point Rain (2009)
- It's time to press on.\ -ต้องทำงานแล้ว Sherlock Holmes (2009)
Press on foot.นี่ นักข่าว นี่ นักข่าว นี่ นักข่าว The Bang Bang Club (2010)
Press on foot.นี่ นักข่าว นี่ นักข่าว The Bang Bang Club (2010)
To continue recording, press one.อืมมม... . เพื่อจะฝากข้อความต่อ , กรุณากด 1 Live Free or Twihard (2010)
So what do we do? All of us press on?เอาไง ตามรอยเท้าไปไหม What Lies Ahead (2011)
If we press on, we could find Emmet by morning.ถ้าเราไปต่อเราอาจจะ เจอเอ็มเม็ตต์ในตอนเช้า Magus (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
press onLet's press on with our work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีกระหนาบ[V] press on two sides, Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด, Example: ข้าศึกมีทีท่าว่าจะยอมแพ้เพราะถูกตีกระหนาบด้วยรถถังทั้งทางเข้าและทางออกของเมือง, Thai definition: ตีรุกเข้ามาทั้ง 2 ด้าน
บีบขมับ[V] press one's temple, Example: เขาบีบขมับแรงขึ้นเพื่อให้ชายผู้นั้นรับสารภาพ, Thai definition: เอาไม้คาบเข้าที่ขมับทั้ง 2 ข้าง แล้วผูกรวบรัดหัวท้ายไม้คาบนั้นเข้าด้วยกัน เป็นวิธีลงโทษในสมัยโบราณแบบหนึ่ง
กระหนาบ[V] make pincer movement, See also: press on two sides, sandwich, Syn. ประชิด, ขนาบ, Example: กองทัพตีกระหนาบ, Thai definition: ประชิดเข้าไปทั้ง 2 ข้าง
ขนาบ[V] brace, See also: press on two sides, sandwich, compress on two opposite sides, Syn. ประชิด, ประกบ, Example: ผมถูกขนาบอยู่ระหว่างคนอ้วนสองคน, Thai definition: ประกบเข้าให้แน่น, ประชิดเข้าไปทั้ง 2 ข้าง, ติดชิดกันอยู่ทั้ง 2 ข้าง
ดั้นด้น[V] press one's way, See also: make one's way through, Syn. ตะเวน, สัญจร, โคจร, เดินทาง, แรมรอน, ท่องเที่ยว, Example: เขาดั้นด้นไปจนถึงทิวเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple   
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling   FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; improve ; press onward   FR: avancer ; progresser
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides   
เม้มปาก[v. exp.] (mēm pāk) EN: compress one's lips ; fold down one's lips ; press one's lips together   FR: serrer les lèvres ; se pincer les lèvres
แสดงความจำนง[v. exp.] (sadaēng khwām jamnong) EN: express one's desire ; state one's aim/purpose/intention   FR: exprimer son désir ; faire part de ses intentions
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khwām khithen) EN: voice/give one's opinion ; show/express one's opinion   FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue
สะกดใจ[v.] (sakotjai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself   FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop ārom) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace   
สังวรอารมณ์[v. exp.] (sangwøn ārom) EN: suppress one's feeling ; control one's feeling   

Japanese-English: EDICT Dictionary
なあ[, naa] (int) (fam) hey; say; look; used to get someone's attention or press one's point [Add to Longdo]
歌い上げる[うたいあげる, utaiageru] (v1,vt) to sing at the top of one's voice; to express one's feelings fully in a poem [Add to Longdo]
堪えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See 堪える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities [Add to Longdo]
感情を殺す[かんじょうをころす, kanjouwokorosu] (exp,v5s) to suppress one's emotions [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten [Add to Longdo]
吐露[とろ, toro] (n,vs) express one's mind; speak out; (P) [Add to Longdo]
披歴(P);披瀝[ひれき, hireki] (n,vs) express one's opinion; making known; revealing; stating; (P) [Add to Longdo]
腹に据えかねる;腹に据え兼ねる;腹にすえかねる[はらにすえかねる, haranisuekaneru] (exp,v1) cannot suppress one's anger; cannot stomach [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逼近[bī jìn, ㄅㄧ ㄐㄧㄣˋ, ] press on towards; close in on; approach; draw near [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  press on
      v 1: continue moving forward [syn: {press on}, {push on},
           {plough on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top