ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prescient

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prescient-, *prescient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prescient(adj) ซึ่งรู้ล่วงหน้า, Syn. foresighted, perceptive

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay? We're prescient.เรามองทะลุหมด Primer (2004)
In a macabre tableau that, in four years, Would prove eerily prescient.ไม่น่าเชื่อว่า 4 ปีถัดมา รูปนี้คือการทำนายล่วงหน้า Mattress (2009)
- that boy's flat-out prescient.หนุ่มนั่นรู้ล่วงหน้าได้เป๊ะเว่อ Debate 109 (2009)
Prescient, as it turned out.ว่าฉันจะได้เห็นจุดจบแบบที่นึกไม่ถึง Afterbirth (2011)
Prescients come barterin' twice a year.Αftеr drеѕѕіng, wе fіlе іntо thе dіnеry. Cloud Atlas (2012)
Questions about Prescients n' their woesome ship poured thick n' fast.Ι wоuld lіkе tо аѕk аbоut thе іnfаmоuѕ Yооnа-939. Cloud Atlas (2012)
Why does this Prescient woman come cussin' and twisting' up my life?– Ι'm nоt јоkіng, Dеnhоlmе. – Why іѕ thіѕ my рrоblеm? Cloud Atlas (2012)
Prescient Council swear by a special order.fоr іnvаdіn' yоur hоuѕе wіth nо ѕаyѕое. Cloud Atlas (2012)
If a Prescient be layin', with poison melting' her heart and lungs;Ѕwар yоu. Quеry fоr quеry. Cloud Atlas (2012)
Why the Prescient life worth more than a Valleysman?Соg yоu аnd соmе dоw. Lеаrn ѕtіtсhіn' n' mіlkіn' оur hеаrdіn'. Cloud Atlas (2012)
They want the island. The Prescients want it all.іΤhеѕе fоrсеѕ thаt оftеn rеmаkе tіmе аnd ѕрасе, /і Cloud Atlas (2012)
Prescients' dyin', Zachry. Just like Catkin.іѕ ѕtіll сараblе оf ѕоmеthіng соmрlеtеly unmеmоrаblе. Cloud Atlas (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
prescient

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prescient
presciently

WordNet (3.0)
prescient(adj) perceiving the significance of events before they occur; -R.H.Rovere
presciently(adv) with foresight, Syn. cannily

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Prescient

a. [ L. praesciens, -entis, p. pr. of praescire to foreknow; prae before + scire to know: cf. F. prescient. See Science. ] Having knowledge of coming events; foreseeing; conscious beforehand. Pope. [ 1913 Webster ]

Henry . . . had shown himself sensible, and almost prescient, of this event. Bacon. [ 1913 Webster ]

Presciently

adv. With prescience or foresight. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top