ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prepuce

P R EH1 P Y UW2 S   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prepuce-, *prepuce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prepuce[N] หนังหุ้มลึงค์, Syn. foreskin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prepuce(พรี'พิวซฺ) n. หนังหุ้มลึงค์,หนังหุ้มเม็ดละมุดของหญิง (clitoris), See also: preputial adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prepuce๑. หนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ foreskin; preputium]๒. หนังหุ้มปลายองคชาต [มีความหมายเหมือนกับ prepuce of penis; preputium penis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prepuce of penis; preputium penisหนังหุ้มปลายองคชาต [มีความหมายเหมือนกับ prepuce ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREPUCE    P R EH1 P Y UW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prepuce    (n) prˈiːpjuːs (p r ii1 p y uu s)
prepuces    (n) prˈiːpjuːsɪz (p r ii1 p y uu s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰核包皮[いんかくほうひ, inkakuhouhi] (n) prepuce of clitoris [Add to Longdo]
包皮[ほうひ, houhi] (n,adj-no) foreskin; prepuce [Add to Longdo]
裏スジ;裏筋[うらスジ(裏スジ);うらすじ(裏筋), ura suji ( ura suji ); urasuji ( ura suji )] (n) frenulum of prepuce of penis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prepuce \Pre"puce\, n. [F. pr['e]puce, L. praeputium.] (Anat.)
   The foreskin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prepuce
   n 1: a fold of skin covering the tip of the clitoris [syn:
      {prepuce}, {foreskin}]
   2: a fold of skin covering the tip of the penis [syn: {prepuce},
     {foreskin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top