ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

premiere

P R EH0 M IH1 R   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premiere-, *premiere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premiere[N] การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
premiere[N] นักแสดงนำหญิง
premiere[VT] แสดงรอบปฐมทัศน์
premiere[VI] แสดงรอบปฐมทัศน์
premiere[ADJ] ที่สำคัญที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premiere(พรีเมียร์',-แมร') n. การเบิกโรง,การโหมโรง,การแสดงรอบปฐมทัศน์,ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง,นางเอกตัวละคร. vt.,vi. เบิกโรง,โหมโรง แสดงรอบปฐมทัศน์,แสดงเป็นครั้งแรก. adj. ครั้งแรกสุด,แรกเริ่ม,สำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's it for us. Stay tuned for the premiere of our new feature: "Passion Food Live."อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน เรามีโชว์ใหม่ Woman on Top (2000)
The season premiere of The Bachelor is next.The season premiere of The Bachelor is next. Mayday! Pilot: Part 1 (2004)
And now this season's premiere of "Smallville."ต่อไปนี้ พบกับ สมอลวิลปี 5 Arrival (2005)
and now the season premiere of "smallville."และ.. ตอนใหม่ของสมอลล์วิลล์ Zod (2006)
Yes, maybe on that premiere that night.ใช่ อาจจะเห็นเขาในการแสดงรอบปฐมทัศน์ คืนนั้น Om Shanti Om (2007)
Of course I'll be in Cannes for my Premiereผมจะอยู่รอฉายหนังรอบปฐมทัศน์ที่คานส์แน่นอน Mr. Bean's Holiday (2007)
And I am not going to miss this Premiere not for you not for the Policeแล้วชั้นก็จะไม่ยอมพลาดรอบปฐมทัศน์เด็ดขาด ไม่ยอมถูกจับด้วย Mr. Bean's Holiday (2007)
And myron stark at the premiere of the sheik.รูดอล์ฟ วาเลนติโน่ และ ไมรอน สตาร์ค ที่งานเปิดตัว "เดอะชีค" Self Made Man (2008)
And now the season premiere of "Smallville."และนี่คือ จุดเริ่มต้นของ สมอลวิลล์ ซีซั่นนี้ Odyssey (2008)
As we count down to the world premiereตอนนี้เรานับถอยหลังสำหรับรอบปฐมทัศน์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Just waiting to get a glimpse of the premiere screening,ที่ต่างรอคอยด้วยความตื่นเต้น เพื่อจะชมตัวอย่างของซีซั่นล่าสุด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And counting down to the premiere.และนับถอยหลังสู่ซีซั่นใหม่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
premiereI guarantee a huge audience for tonight's premiere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกโรง[V] premiere, Example: ละครเรื่องนี้จะออกโรงเดือนหน้า, Thai definition: ออกแสดงเป็นครั้งแรก เมื่อได้ฝึกหัดมาแล้ว
ปฐมทัศน์[N] premiere, See also: gala premier, Syn. รอบแรก, รอบปฐมฤกษ์, Example: ฉันไปดูภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มาเมื่อคืนนี้, Thai definition: การแสดงครั้งแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ 1 = อันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (andap neung) EN: top spot ; first   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī neung) EN: first place   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neung) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
บทที่ 1 = บทที่ ๑[n. exp.] (bot thī neung) EN: first lesson ; lesson 1   FR: première leçon [f] ; leçon 1[f]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[n. exp.] (chabap phim khrang raēk) EN: first edition   FR: première édition [f]
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs khlās) EN: first class   FR: première classe [f]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑[xp] (chan matthayomseuksā pī thī neung) FR: première année de l'enseignement secondaire [f] ; classe de première année de l'enseignement secondaire [f]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นที่หนึ่ง [n. exp.] (chan thī neung) EN: first class   FR: première classe [f] ; premier étage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PREMIERE    P R EH0 M IH1 R
PREMIERED    P R EH0 M IH1 R D
PREMIERES    P R EH0 M IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premieres    (n) prɛmɪˈɜːʳz (p r e m i @@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首映[shǒu yìng, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ, ] premiere (of a play or film); opening night; first run; to premiere (a film), #13,376 [Add to Longdo]
首映式[shǒu yìng shì, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ ㄕˋ, ] premiere of a movie, #29,861 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Premiere {f} | Premieren {pl}premiere | premieres [Add to Longdo]
Premiere {f}first night [Add to Longdo]
Premierenfeier {f}; Buchpremiere {f}launch party [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレミア[, puremia] (n) (1) (abbr) (See プレミアム) premium; (2) (abbr) (See プレミアショー) premiere [Add to Longdo]
プレミアショー[, puremiasho-] (n) premiere (film, etc.) (wasei [Add to Longdo]
封切り;封切[ふうきり, fuukiri] (n,vs) premiere; first showing; release (film) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premiere \Pre*mi[`e]re"\, a. fem. [F., prop. fem. of premier
   first. See {Premier}, a.]
   First; chief; as, a premi[`e]re danseuse. -- n. fem.; pl.
   {-mi[`e]res} (F. pre*my[^a]r").
   (a) The leading woman of a group, esp. in a theatrical cast.
   (b) A first performance, as of a play; a first night.
     [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 premiere \premiere\ v. i.
   1. to be performed for the first time; of a play, ballet,
    composition, movie, or other literary work.
 
   Syn: premier.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 premiere \premiere\ v. t.
   1. to perform (a play, ballet, or composition) for the first
    time.
 
   Syn: premier.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premiere
   adj 1: preceding all others in time; "the premiere showing"
       [syn: {premier}, {premiere}]
   n 1: the first public performance of a play or movie
   v 1: be performed for the first time; "We premiered the opera of
      the young composer and it was a critical success" [syn:
      {premier}, {premiere}]
   2: perform a work for the first time [syn: {premier},
     {premiere}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Premiere /prəmiːeːrə/ 
  first night

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top