ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

premarital

P R IY0 M EH1 R AH0 T AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premarital-, *premarital*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premarital[ADJ] ก่อนสมรส, Syn. before marriage, during courtship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premarital(พรีแม'ริเทิล) adj. ก่อนสมรส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Premarital examinationsการตรวจก่อนการสมรส [TU Subject Heading]
Premarital sexการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No drinking, no gambling, no premarital sex?ไม่เมา ไม่เล่นพนัน ไม่มีเซกส์ 99 Problems (2010)
No premarital.ไม่มีเซ็กส์ก่อนแต่งไง My Bloody Valentine (2010)
And, uh, since we didn't do any premarital counseling...และ เนื่องจากทางเราไม่มี การให้บริการคำปรึกษาก่อนแต่ง Let No Man Put Asunder (2010)
Oh, we don't need any premarital counseling.โอ้ เราไม่ต้องการหรอก คำปรึกษาก่อนแต่ง Let No Man Put Asunder (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PREMARITAL    P R IY0 M EH1 R AH0 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premarital    (j) prˌiːmˈærɪtl (p r ii2 m a1 r i t l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
婚前[こんぜん, konzen] (adj-no) premarital; prenuptial [Add to Longdo]
婚前交渉[こんぜんこうしょう, konzenkoushou] (n) premarital sexual relations (intercourse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premarital
   adj 1: relating to events before a marriage; "prenuptial
       agreement" [syn: {prenuptial}, {premarital},
       {antenuptial}] [ant: {postnuptial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top