ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

predicate

P R EH1 D AH0 K EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -predicate-, *predicate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
predicate(n) ภาคแสดง, Syn. verb, verbal phrase
predicate(vt) ตั้งบนพื้นฐาน (ความคิด)
predicate(vt) มีนัยว่า, Syn. state, signify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
predicate(เพรด'คะเคท) vt. ยืนยัน, วินิจฉัยสรุป, กล่าว. vi. ยืนยัน. adj. ซึ่งยืนยัน, ซึ่งสรุป., See also: predication n. predicative adj.
predicate adjectiveคุณศัพท์ยืนยันที่ใช้ตามหลังกริยาเช่น alive (He is alive)

English-Thai: Nontri Dictionary
predicate(n) คำกริยา
predicate(vt) กล่าว, ยืนยันว่าเป็นจริง, วินิจฉัย, สรุป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
predicateเพรดิเคต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
predicateภาคแสดง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
predicate calculusแคลคูลัสภาคแสดง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
predicate logicตรรกศาสตร์ภาคแสดง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
predicate offenceความผิดมูลฐาน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can't predicate a criminal investigation on a person not making phone calls.เราไม่สามารถสรุป การสืบสวนอาชญากรรม กับคนที่ไม่โทรศัพท์ไปถามไม่ได้ Hermanos (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
predicateMy advice is predicated on my experience.
predicate'Verb' refers to the predicate verb. Predicate verbs change their form depending on the subject and the time expressed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคแสดง(n) predicate, See also: verb (+object) in a sentence, Example: ประโยคที่สมบูรณ์ต้องมีภาคแสดง, Thai Definition: ส่วนที่เป็นการกระทำของประธานในประโยค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริยา[kriyā = kariyā = kíriyā*] (n) EN: verb ; predicate  FR: verbe [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREDICATE P R EH1 D AH0 K EY2 T
PREDICATE P R EH1 D IH0 K AH0 T
PREDICATED P R EH1 D AH0 K EY2 T IH0 D
PREDICATES P R EH1 D AH0 K EY2 T S
PREDICATES P R EH1 D IH0 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
predicate (n) prˈɛdɪkət (p r e1 d i k @ t)
predicate (v) prˈɛdɪkɛɪt (p r e1 d i k ei t)
predicated (v) prˈɛdɪkɛɪtɪd (p r e1 d i k ei t i d)
predicates (n) prˈɛdɪkəts (p r e1 d i k @ t s)
predicates (v) prˈɛdɪkɛɪts (p r e1 d i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谓词[wèi cí, ㄨㄟˋ ㄘˊ, / ] predicate (in logic and grammar), #65,459 [Add to Longdo]
述语[shù yǔ, ㄕㄨˋ ㄩˇ, / ] predicate, #99,163 [Add to Longdo]
宾词[bīn cí, ㄅㄧㄣ ㄘˊ, / ] predicate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一つ度も[ひとつども, hitotsudomo] (conj) (with negative predicate) not even once, never [Add to Longdo]
換位[かんい, kan'i] (n) (logical) conversion (transposition of subject and predicate to form a new proposition) [Add to Longdo]
主述[しゅじゅつ, shujutsu] (n) subject and predicate [Add to Longdo]
述語[じゅつご, jutsugo] (n) { ling } predicate [Add to Longdo]
述語形容詞[じゅつごけいようし, jutsugokeiyoushi] (n) { ling } (See 叙述形容詞) predicate adjective [Add to Longdo]
述語動詞[じゅつごどうし, jutsugodoushi] (n) { ling } predicate verb; predicator [Add to Longdo]
述語名詞[じゅつごめいし, jutsugomeishi] (n) { ling } (See 叙述名詞) predicate noun; predicate nominative [Add to Longdo]
述語論理[じゅつごろんり, jutsugoronri] (n) (See 命題論理) predicate logic; predicate calculus [Add to Longdo]
述部[じゅつぶ, jutsubu] (n) { ling } predicate [Add to Longdo]
叙述形容詞[じょじゅつけいようし, jojutsukeiyoushi] (n) { ling } predicate adjective; predicative adjective [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
述語論理[じゅつごろんり, jutsugoronri] predicate logic (AI) [Add to Longdo]
述語[じゅつご, jutsugo] predicate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predicate \Pred"i*cate\, v. i.
   To affirm something of another thing; to make an affirmation.
   --Sir M. Hale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predicate \Pred"i*cate\, n. [L. praedicatum, neut. of
   praedicatus, p. p. praedicare: cf. F. pr['e]dicat. See
   {Predicate}, v. t.]
   1. (Logic) That which is affirmed or denied of the subject.
    In these propositions, "Paper is white," "Ink is not
    white," whiteness is the predicate affirmed of paper and
    denied of ink.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) The word or words in a proposition which express
    what is affirmed of the subject.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Affirmation; declaration.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predicate \Pred"i*cate\, a. [L. praedicatus, p. p.]
   Predicated.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Predicate \Pred"i*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Predicated}; p.
   pr. & vb. n. {Predicating}.] [L. praedicatus, p. p. of
   praedicare to cry in public, to proclaim. See {Preach}.]
   1. To assert to belong to something; to affirm (one thing of
    another); as, to predicate whiteness of snow.
    [1913 Webster]
 
   2. To found; to base. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Predicate is sometimes used in the United States for
      found or base; as, to predicate an argument on certain
      principles; to predicate a statement on information
      received. Predicate is a term in logic, and used only
      in a single case, namely, when we affirm one thing of
      another. "Similitude is not predicated of essences or
      substances, but of figures and qualities only."
      --Cudworth.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 predicate
   n 1: (logic) what is predicated of the subject of a proposition;
      the second term in a proposition is predicated of the first
      term by means of the copula; "`Socrates is a man'
      predicates manhood of Socrates"
   2: one of the two main constituents of a sentence; the predicate
     contains the verb and its complements [syn: {predicate},
     {verb phrase}]
   v 1: make the (grammatical) predicate in a proposition; "The
      predicate `dog' is predicated of the subject `Fido' in the
      sentence `Fido is a dog'"
   2: affirm or declare as an attribute or quality of; "The speech
     predicated the fitness of the candidate to be President"
     [syn: {predicate}, {proclaim}]
   3: involve as a necessary condition of consequence; as in logic;
     "solving the problem is predicated on understanding it well"
     [syn: {connote}, {predicate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top