Search result for

practitioner

(40 entries)
(0.0462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practitioner-, *practitioner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practitioner[N] ผู้ฝึกหัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practitioner(แพรคทิช'ชะเนอะ) n. ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
general practitionern. แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป (แตกต่างกับแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง)

English-Thai: Nontri Dictionary
practitioner(n) ผู้ฝึกหัด,ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
practitionerผู้ประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practitioner, generalแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A General Practitioner.อายุรแพทย์ Pathology (2008)
But she shared our beliefs. She was a powerfull practitioner.แต่เธอเชื่อในสิ่งเดียวกัน เธอมีเวทมนตร์ทรงพลัง Sherlock Holmes (2009)
A nurse practitioner could do this.แค่พยาบาลฝึกหัดก็ทำได้มั้ง Blink (2010)
It's one of the key ways that hospital practitioners make their patients feel more secure in stressful situations.ที่ทางโรงพยาบาลมักจะใช้ เพื่อช่วยให้คนไข้.. รู้สึกมั่นคงในสถานการณ์ตึงเครียด 50/50 (2011)
I mean, light or dark, it's all the practitioner.จะด้านสว่างหรือด้านมืด ก็ใช้รักษาได้ทั้งนั้น You Smell Like Dinner (2011)
Was sent to break up a group of Wiccan practitioners and has not been seen since.หนึ่งในคนของคุณ นายอำเภอเอริค นอร์ธแมน... เคยส่งไปเพื่อให้ยุบกลุ่มพวกแม่มด ผู้ปฏิบัติงานและยังไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่นั้น Me and the Devil (2011)
Eric Northman was sent to break up a group of Wiccan practitioners and has not been seen since.อีริค นอร์ทแมนถูกส่งไปหยุดกลุ่มแม่มด และตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่เห็นเขาอีก I Wish I Was the Moon (2011)
Practitioners worship orishas, deities that roughly correspond with Catholic saints.ผู้นับถือ บูชาเทวดา เทพ ซึ่ง โดยคร่าวๆแล้วสัมพันธ์ กับนักบุญคาโธลิก Corazon (2011)
I mean, it can be used for good or evil depending on the practitioner, right?ผมหมายถึงว่ามันอาจจะใช้เพื่อความดี หรือความชั่ว ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติ จริงไหม Corazon (2011)
He may be a practitioner whom people trust and rely on for healing.เขาอาจเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งผู้คนเชื่อถือ และไว้ใจในการรักษา Corazon (2011)
I have a responsibility, as a practitioner of the mental arts, to figure out which one of you is sick, and get you the treatment you need.ฉันมีหน้าที่รับผิดชอบ ในฐานะนักบำบัดจิตฝึกหัด ที่จะหาว่าพวกเราคนไหนป่วย Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Eric Northman was sent to break up a group of Wiccan practitioners and has not been seen since.เอริค นอร์ทแมนถูกส่งไป เพื่อทำลาย กลุ่มของพวกร่างทรง และยังไม่ปรากฏตัว ตั้งแต่นั้น Turn! Turn! Turn! (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practitionerHe had been a practitioner of Aikido for seven years.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพทย์[n.] (phaēt) EN: doctor ; physician ; medico ; medical practitioner ; medic   FR: docteur [m] ; médecin [m] ; toubib [m] (fam.)
ผู้ดำเนินการ[n. exp.] (phū damnoēnkān) EN: operator ; handler ; practitioner   
ผู้รักษา[n.] (phūraksā) EN: doctor ; general practitioner ; medical practitioner ; physician   FR: médecin [m] ; personnel soignant [m] ; guérisseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRACTITIONER    P R AE0 K T IH1 SH AH0 N ER0
PRACTITIONER    P R AE0 K T IH1 SH N ER0
PRACTITIONERS    P R AE0 K T IH1 SH N ER0 Z
PRACTITIONERS    P R AE0 K T IH1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practitioner    (n) (p r a1 k t i1 sh @ n @ r)
practitioners    (n) (p r a1 k t i1 sh @ n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
医師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination [Add to Longdo]
医師法[いしほう, ishihou] (n) medical practitioner's law [Add to Longdo]
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu) [Add to Longdo]
一般医[いっぱんい, ippan'i] (n) (See 専門医) general practitioner; GP [Add to Longdo]
一般開業医[いっぱんかいぎょうい, ippankaigyoui] (n) (See 開業医・かいぎょうい) general practitioner; GP [Add to Longdo]
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) {Buddh} buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]
開業医[かいぎょうい, kaigyoui] (n) (See 勤務医,一般開業医・いっぱんかいぎょうい) private clinician; physician in private practice; general practitioner; (P) [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout [Add to Longdo]
空手家[からてか, karateka] (n) karate practitioner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practitioner \Prac*ti"tion*er\, n. [From {Practician}.]
   1. One who is engaged in the actual use or exercise of any
    art or profession, particularly that of law or medicine.
    --Crabbe.
    [1913 Webster]
 
   2. One who does anything customarily or habitually.
    [1913 Webster]
 
   3. A sly or artful person. --Whitgift.
    [1913 Webster]
 
   {General practitioner}. See under {General}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 practitioner
   n 1: someone who practices a learned profession [syn:
      {practitioner}, {practician}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top