Search result for

prônés

(48 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prônés-, *prônés*, prôné
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prônés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prônés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prone[ADJ] ที่อยู่ในท่านอนคว่ำ, Syn. lying, prostate, recumbent
prone[ADJ] ที่มีแนวโน้ม, Syn. inclined, apt, likely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง,มีแนวโน้ม,ชอบ,ลาดชัน,เอียงลาด,เหยียด,นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed,

English-Thai: Nontri Dictionary
prone(adj) มีใจโอนเอียง,ชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prone; ventricumbent๑. -นอนคว่ำ๒. -คว่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semiprone-ตะแคงคว่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortis sine proneตายโดยไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
error-proneผิดพลาดได้ง่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ventricumbent; prone๑. -นอนคว่ำ๒. -คว่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coronary Prone Individualประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนารี่ [การแพทย์]
Diabetes, Ketosis-Proneเบาหวานพวกที่มีคีโตซิสง่าย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอบลง[V] crouch, See also: lie prone, lie on one's stomach, Ant. ลุกขึ้น, Example: แม่กวางวิ่งหนีกระสุนปืนไปได้ 2-3 ก้าวก็ล้มหมอบลงอีก, Thai definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น
พังพาบ[V] lie prone, Syn. นอนพังพาบ, หมอบราบ, นอนราบ, Example: คลื่นมนุษย์ที่วิ่งหนีระเบิดซัดเอาเราทั้งสองพังพาบลงไปกับพื้น, Thai definition: นอนคว่ำหน้าอกเชิด
ท่านอนคว่ำ[N] prone position, See also: lying on face downward, Ant. ท่านอนหงาย, Example: ศพชายคนนั้นอยู่ในท่านอนคว่ำ
นอนคว่ำ[V] lie prone, See also: lie on the stomach, Thai definition: กิริยาที่นอนเอาตัวและหน้าคว่ำลงกับพื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)
มัก[v.] (mak) EN: be inclined to ; be given to ; be prone to   FR: être enclin à ; être porté à
หมอบลง[v. exp.] (møp long) EN: crouch ; lie prone ; lie on one's stomach   
นอนคว่ำ[v. exp.] (nøn khwam) EN: lie prone ; lie on the stomach   FR: dormir sur le ventre
พังพาบ[v.] (phangphāp) EN: lie prone ; lie flat on the stomach   FR: être allongé à plat ventre

CMU English Pronouncing Dictionary
PRONE    P R OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prone    (j) (p r ou1 n)
proneness    (n) - (p r ou1 n - n @ s)
accident-prone    (j) - (a1 k s i d @ n t - p r ou2 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
ともすると[, tomosuruto] (exp,adv) (on-mim) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
ともすれば[, tomosureba] (adv) apt to (do); liable to; prone to [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
偽悪趣味[ぎあくしゅみ, giakushumi] (n) propensity to put oneself in as bad a light as possible; being prone to act bad [Add to Longdo]
傾く[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
傾ぐ[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See 傾く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See 傾く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
仕勝ち[しがち, shigachi] (adj-na) (uk) (See 勝ち・がち) apt to do; liable to do; tend to do; prone to do [Add to Longdo]
心配性[しんぱいしょう, shinpaishou] (n) prone to worrying [Add to Longdo]
男泣き[おとこなき, otokonaki] (n,vs) man's weeping (esp. someone not prone to tears) [Add to Longdo]
地震国[じしんこく, jishinkoku] (n) quake-prone country [Add to Longdo]
天然キャラ[てんねんキャラ, tennen kyara] (n) (abbr) (sl) natural airhead; person prone to making silly mistakes [Add to Longdo]
天然ボケ;天然ぼけ;天然惚け[てんねんボケ(天然ボケ);てんねんぼけ(天然ぼけ;天然惚け), tennen boke ( tennen boke ); tennenboke ( tennen boke ; tennen boke )] (n) natural airhead; person prone to making silly mistakes [Add to Longdo]
兎角(P);左右[とかく, tokaku] (adv,adj-no,n,vs) (1) (doing) various things; (doing) this and that; (2) being apt to; being prone to; tending to become; (3) somehow or other; anyhow; anyway; (4) (兎角 only) {Buddh} (See 亀毛兎角) rabbit horns (used as a metaphor for things that do not exist); (P) [Add to Longdo]
病気がち;病気勝ち[びょうきがち, byoukigachi] (n) proneness to being ill; proneness to disease [Add to Longdo]
伏射[ふくしゃ, fukusha] (n,vs) shooting lying prone [Add to Longdo]
俯き;俯向き[うつむき, utsumuki] (n,adj-no) lying face down; upside down; prone [Add to Longdo]
俯け;俯向け[うつむけ, utsumuke] (n) lying face down; upside down; prone [Add to Longdo]
韜晦趣味[とうかいしゅみ, toukaishumi] (n) propensity to efface oneself; being prone to conceal one's talent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏卧[fú wò, ㄈㄨˊ ㄨㄛˋ, / ] lying down; to lie prostrate; prone [Add to Longdo]
倾向于[qīng xiàng yú, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄩˊ, / ] prone to [Add to Longdo]
地躺拳[dì tǎng quán, ㄉㄧˋ ㄊㄤˇ ㄑㄩㄢˊ, ] Di Tang Quan - "Ground-Prone Fist"; "Ground Tumbling Boxing" - Martial Art [Add to Longdo]
趴伏[pā fú, ㄆㄚ ㄈㄨˊ, ] to crouch; to lie prone [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top