ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

postulate

P AA1 S CH AH0 L EY2 T   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postulate-, *postulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postulate[VT] ทึกทักเอาว่า, See also: สันนิษฐาน, Syn. hypothesize, presume, suppose
postulate[N] สมมุติฐาน, Syn. assumption

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง,ยืนยัน,อ้าง,วางสมมุติฐาน,วางหลัก. n. สมมุติฐาน,หลัก,หลักฐาน,หลักการพื้นฐาน,เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn

English-Thai: Nontri Dictionary
postulate(n) สมมุติ,หลักฐาน,เงื่อนไข
postulate(vt) สมมุติ,อ้าง,ยืนยัน,ขอร้อง,วางหลัก
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postulateมูลบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postulate; axiomสัจพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postulateWe need to postulate a completely different paradigm to explain all these phenomena.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัจพจน์[N] postulate, See also: axiom, Example: สัจพจน์เหล่านี้มีความแนบนัย สามารถใช้วิธีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์วิธีใดก็ได้, Count unit: สัจพจน์, Thai definition: ข้อความที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ว่าจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัจพจน์[n.] (satjaphot) EN: postulate ; axiom   FR: postulat [m] ; axiome [m]
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate   FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[v.] (ting) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to   

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTULATE    P AA1 S CH AH0 L EY2 T
POSTULATE    P AA1 S CH AH0 L AH0 T
POSTULATES    P AA1 S CH AH0 L EY2 T S
POSTULATES    P AA1 S CH AH0 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postulate    (v) pˈɒstjulɛɪt (p o1 s t y u l ei t)
postulated    (v) pˈɒstjulɛɪtɪd (p o1 s t y u l ei t i d)
postulates    (v) pˈɒstjulɛɪts (p o1 s t y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
公準[こうじゅん, koujun] (n) postulate (in math, logic, etc.) [Add to Longdo]
実践理性の要請[じっせんりせいのようせい, jissenriseinoyousei] (n) postulates of practical reason [Add to Longdo]
女性天皇[じょせいてんのう, joseitennou] (n) female emperor of Japan (historical or postulated) [Add to Longdo]
与件[よけん, yoken] (n) postulate; given conditions; data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postulate \Pos"tu*late\, a.
   Postulated. [Obs.] --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postulate \Pos"tu*late\, v. t. [imp. & p. p. {Postulated}; p.
   pr. & vb. n. {Postulating}.]
   1. To beg, or assume without proof; as, to postulate
    conclusions.
    [1913 Webster]
 
   2. To take without express consent; to assume.
    [1913 Webster]
 
       The Byzantine emperors appear to have . . .
       postulated a sort of paramount supremacy over this
       nation.                --W. Tooke.
    [1913 Webster]
 
   3. To invite earnestly; to solicit. [Obs.] --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postulate \Pos"tu*late\, n. [L. postulatum a demand, request,
   prop. p. p. of postulare to demand, prob. a dim. of poscere
   to demand, prob. for porcscere; akin to G. forschen to
   search, investigate, Skr. prach to ask, and L. precari to
   pray: cf. F. postulat. See {Pray}.]
   1. Something demanded or asserted; especially, a position or
    supposition assumed without proof, or one which is
    considered as self-evident; a truth to which assent may be
    demanded or challenged, without argument or evidence.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) The enunciation of a self-evident problem, in
    distinction from an axiom, which is the enunciation of a
    self-evident theorem.
    [1913 Webster]
 
       The distinction between a postulate and an axiom
       lies in this, -- that the latter is admitted to be
       self-evident, while the former may be agreed upon
       between two reasoners, and admitted by both, but not
       as proposition which it would be impossible to deny.
                          --Eng. Cyc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 postulate
   n 1: (logic) a proposition that is accepted as true in order to
      provide a basis for logical reasoning [syn: {postulate},
      {posit}]
   v 1: maintain or assert; "He contended that Communism had no
      future" [syn: {contend}, {postulate}]
   2: take as a given; assume as a postulate or axiom; "He posited
     three basic laws of nature" [syn: {postulate}, {posit}]
   3: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do
     what she did"; "success usually requires hard work"; "This
     job asks a lot of patience and skill"; "This position demands
     a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a
     spectacular dessert"; "This intervention does not postulate a
     patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask}, {postulate},
     {need}, {require}, {take}, {involve}, {call for}, {demand}]
     [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top