Search result for

post-mortems

(49 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -post-mortems-, *post-mortems*, post-mortem
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา post-mortems มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *post-mortems*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
post-mortem[ADJ] เกี่ยวกับการชันสูตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
post-mortem(โพสทฺมอร์'เทิม) adj. เกี่ยวกับ (หลังตาย,การชันสูตรศพ,ภายหลังเหตุการณ์.), Syn. postmortem ,after death

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posthumous; post-mortem (L.)ภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem (L.); posthumousภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem autopsyการชันสูตรพลิกศพ, การตรวจศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquest, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inquest, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I wonder, could we possibly spare the post-mortem for now?ผมออกจะผิดหวังเหมือนกัน แต่ก็สงสัย พอมีโอกาสเหลืออยู่บ้างมั้ย ที่จะชัณสูตรศพกันตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
I say we run a post-mortem Chem-7 on his major organs to evaluate his potassium levels.ผมคิดว่าเราควรตรวจด้วย Chem-7 อีกครั้งสำหรับอวัยวะหลักๆ เพื่อตรวจสอบระดับโปแตสเซียม Pathology (2008)
We'll send you a full report when the post-mortem is in.เราจะส่งรายงานไปเมื่อชันสูตรศพแล้ว Episode #3.5 (2009)
The bite was post-mortem.รอยกัดเกิดหลังจากการตาย Slack Tide (2009)
Post-mortem, the blood congeals, then turns the inside of the mouth black.คุณมีเงื่อนงำ สถานที่ในสถานที่. Angels & Demons (2009)
Excision of eyes and tongue was done post-mortem.ควักตากับลิ้นออกไป เกิดขึ้นทีหลัง Hello, Bandit (2010)
His body was put in the water post-mortem.ศพของเขาถูกจับโยนลงทะเล Those Kinds of Things (2011)
These incisions were made post-mortem.รอยผ่าพวกนี้ถูกทำขึ้น หลังจากเหยื่อตายแล้ว Those Kinds of Things (2011)
The stitches and the snakes are definitely post-mortem.รอยเย็บและงูพวกนั้นเกิดขึ้น หลังจากเหยื่อเสียชีวิตแล้ว Once Upon a Time... (2011)
Unless someone did chest compressions, post-mortem.เว้นแต่ว่าจะมีใครซักคนกดที่หน้าอก หลังจากเธอตาย Sin of Omission (2011)
The puckering on the wrist tissue indicates the hand was removed post-mortem.รอยย่นที่เนื้อเยื่อตรงข้อมือ ชี้ให้เห็นว่ามือถูกตัดออก หลังจากที่เขาตายแล้ว Get Gellar (2011)
Now, in combining these two phenomena, circuitry that remains viable post-mortem and a memory bank that goes back eight minutes, source code enables us to capitalize on the overlap.เมื่อทั้งสองปรากฎการณ์นี้มารวมกัน วงจรหลังตายที่ยังอยู่ และความทรงจำที่ย้อนกลับไป 8 นาทีนั้น Source Code (2011)
I've seen much worse, but then I do post-mortems.ฉันเห็นแย่กว่านี้มาค่ะ ตอนชันสูตรศพน่ะ A Scandal in Belgravia (2012)
Harlo had these photos of Penny post-mortem in his wallet.ฮาร์โลยังถ่ายรูปศพเพนนี เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ด้วย Odd Thomas (2013)
Other injuries were probably but not conclusively post-mortem.มันมีแผลที่อื่นด้วยนะ แต่ก็สรุปไม่ได้ว่าเกิดหลังจากเหยื่อตายแล้ว Apéritif (2013)
- No ... she was moved there post-mortem.- ไม่ เขาถูกย้ายมาจากที่อื่น Faes Wide Shut (2013)
No sign of a struggle. Mutilation was post-mortem.ไม่มีท่าทีขัดขืน เขาถูกชำแหละร่างหลังการตาย Hassun (2014)
Secondary injuries are post-mortem.สาเหตุของการตายน่าจะมาจาก Chapter Four 'Collision' (2006)
Post-mortem.นั่นละความจริง Turning Biminese (2008)
The killer tied Julius' hands post-mortem.Der Mörder fesselte Julius Hände post-mortemThe Good Samaritan (2004)
Secondary injuries are post-mortem.Sekundäre Verletzungen sind Post-MortemChapter Four 'Collision' (2006)
Signs of penetration, Fluids.Dieselbe post-mortem Verstümmelungen? The Angel Maker (2008)
The bite was post-mortem.Der Biss erfolgte post-mortemSlack Tide (2009)
Other injuries were probably but not conclusively post-mortem.Die anderen Verletzungen waren jedoch nicht ausschließlich post-mortemApéritif (2013)
I'm afraid traces of the drug will stay in your brain tissue post-mortem.Ich fürchte, die Spuren der Droge... werden in eurem Hirngewebe zu finden sein; Post-mortemGoblin Merchant Men (2013)
Well, the aglime is gonna make it difficult to determine post-mortem interval.Der Kalk macht es schwer, das Post-Mortem-Intervall zu bestimmen. But I Am a Good Girl (2013)
Considering any post-mortem morphological changes, this guy's white blood cell count - was through the roof when he died.Wenn man die morphologischen Veränderungen post-mortem außer Acht lässt, sind seine weißen Blutkörperchen durch die Decke geschossen, während er gestorben ist. Takiawase (2014)
He was injected post-mortem?Er wurde post-mortem gespritzt? The Pugilist Break (2014)
Continuing the post mortem of Sayid Nassir, age 22.Fortführende Post-Mortem-Untersuchung von Sayid Nassir, Alter 22. I To Die, You To Live (2016)
Uh, he's been writing about a post-mortem female who's killed and consumed several people.Er schrieb über eine post-mortem-Frau, die diverse Menschen getötet und verspeist hat. The Book! (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
post-mortem    (n) - (p ou2 s t - m oo1 t @ m)
post-mortems    (n) - (p ou2 s t - m oo1 t @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
検案書[けんあんしょ, ken'ansho] (n) certificate of post-mortem [Add to Longdo]
死体検案書[したいけんあんしょ, shitaiken'ansho] (n) post-mortem certificate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top