ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

possessive

P AH0 Z EH1 S IH0 V   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possessive-, *possessive*
Possible hiragana form: ぽっせっしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possessive[ADJ] เกี่ยวกับการครอบครอง, Syn. persevering, maintaining, Ant. unpossessive
possessiveness[N] ความเป็นเจ้าของ, See also: การยึดครอง, การเป็นเจ้าของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
possessive(พะเซส'ซิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) สัมพันธการก,รูปแบบแห่งการครองครอง., See also: possessiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
possessive(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ,ซึ่งครอบงำ,อยู่ในความครอบครอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possessivesแสดงความเป็นเจ้าของ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Misa abandoned the possessive right of the Death Note.มิสะทิ้งสิทธิการครอบครองสมุตโน้ตแล้ว Death Note: The Last Name (2006)
You're so possessive, my daughter.เธอครอบครองฉันหมดเลยล่ะจ้า คุณลูกสาว Cinderella (2006)
- possessive.- ควบคุมครอบครองทุกอย่าง The Pull (2008)
Is methodical, possessive. He'll always own them.มีแบบแผน แสดงความครอบครอง เขาเป็นเจ้าของพวกหล่อน ...A Thousand Words (2010)
Wouldn't he be too possessive to share his partner?เขาไม่น่ายอมแบ่งปันคู่กับคนอื่น Compromising Positions (2010)
But I just spent the last year of my life playing Marie Antoinette to Prince Possessive.แต่ปีที่แล้วฉันเพิ่งจะกลายไปเป็น มารี อองตัวเน็ต ทรัพย์สินของเจ้าชาย Salon of the Dead (2012)
Suren is a royal, a very high-strung, very possessive royal!ซูเรนคือเชื้อพระวงศ์ หงุดหงิดง่าย เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ชอบเป็นเจ้าของ Addicted to Love (2012)
Don't be possessive, cherie.นี่มันคดีของผม อย่าทำเป็นหวงไปนักเลย The Gunk in the Garage (2012)
He was possessive and jealous and violent.ทำตัวเป็นเจ้าของ ขี้หึง และใช้ความรุนแรง (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Based on Maeve's description of the unsub in her letters, he seems like a classically possessive stalker.ดูจากการที่เมฟเขียนอธิบาย เรื่องอันซับในจดหมายเธอ เขาดูเหมือนพวกสะกดรอยตามที่หมกมุ่นอย่างมาก Zugzwang (2013)
You can't do this. Okay, were you this possessive before?เฮ้ คุณอยากจะไปที่อื่นบ้างมั้ย Kidnapped (2013)
I've been possessive. I do know that.แม่เคยมีลูกมาตลอด แม่รู้ดี The Replacements (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possessiveThe relative pronoun 'that' has two states, a nominative case and objective case, but there is no possessive case.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวง[v.] (hūang) EN: be grudge ; be possessive   FR: être possessif ; être jaloux
ขี้หึง[adj.] (khīheung) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious   FR: jaloux

CMU English Pronouncing Dictionary
POSSESSIVE    P AH0 Z EH1 S IH0 V
POSSESSIVENESS    P AH0 Z EH1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possessive    (j) pˈəzˈɛsɪv (p @1 z e1 s i v)
possessively    (a) pˈəzˈɛsɪvliː (p @1 z e1 s i v l ii)
possessiveness    (n) pˈəzˈɛsɪvnɪs (p @1 z e1 s i v n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Possessivpronomen {n}; besitzanzeigendes Fürwortpossessive pronoun [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
所有格[しょゆうかく, shoyuukaku] (n) {ling} possessive case [Add to Longdo]
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [Add to Longdo]
[の, no] (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Possessive \Pos*sess"ive\, a. [L. possessivus: cf. F.
   possessif.]
   Of or pertaining to possession; having or indicating
   possession.
   [1913 Webster]
 
   {Possessive case} (Eng. Gram.), the genitive case; the case
    of nouns and pronouns which expresses ownership, origin,
    or some possessive relation of one thing to another; as,
    Homer's admirers; the pear's flavor; the dog's
    faithfulness.
 
   {Possessive pronoun}, a pronoun denoting ownership; as, his
    name; her home; my book.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Possessive \Pos*sess"ive\, n.
   1. (Gram.) The possessive case.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) A possessive pronoun, or a word in the possessive
    case.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 possessive
   adj 1: serving to express or indicate possession; "possessive
       pronouns"; "the genitive endings" [syn: {possessive},
       {genitive}]
   2: desirous of owning; "small children are so possessive they
     will not let others play with their toys"
   3: having or showing a desire to control or dominate; "a
     possessive parent"
   n 1: the case expressing ownership [syn: {genitive}, {genitive
      case}, {possessive}, {possessive case}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top