Search result for

portieren

(64 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portieren-, *portieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา portieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *portieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now then, Frank here has just discovered this contract for the import of ten million pound's worth of video display terminals, from America.Also, ich habe gerade diesen Vertrag hier gefunden. Wir importieren für zehn Millionen Pfund Videodisplayterminals aus Amerika. Open Government (1980)
The remaining five lives, along with details of his biography, became the property of the United African Congress, who persuaded Fallatter to export his skill at exhibitionist-jumping.Die restlichen fünf wurden mit Einzelheiten seiner Biographie Eigentum des United African Congress, der Fallatter überredete, sein Können als Todesspringer zu exportierenThe Falls (1980)
Dugal finally got the hunting right, Grandpa. Pretty sure chewed up my ball.Dougal hat endlich gelernt zu apportierenLittle Lord Fauntleroy (1980)
You think we should we move Charlotte or let her rest or what?Sollten wir Charlotte transportieren oder sie ruhen lassen? Smokey and the Bandit II (1980)
Do you think we should move Charlotte or let her rest or what?Sollten wir Charlotte transportieren oder sie ruhen lassen? Smokey and the Bandit II (1980)
Do you think we should move Charlotte or let her rest or what?Sollten wir Charlotte transportieren oder sie ruhen lassen? Smokey and the Bandit II (1980)
Here the coffee is roasted at different temperatures depending on where it is exported.Hier rösten wir den Kaffee in unterschiedlichen Stärken, je nachdem, wohin wir ihn exportierenContamination (1980)
I need somebody to help me move furniture at the Dew Drop.Ich brauche jemanden, der hilft, Möbel ins Dew Drop zu transportierenThe Carousel (1981)
It moves water from one place to another.Damit kann man Wasser transportierenHistory of the World: Part I (1981)
Tell me, son... this machine of yours it can take two, can it?Sag mal, deine Maschine... kann zwei transportieren, nicht wahr? The Road Warrior (1981)
How am I gonna carry this on a bike? Here, carry that for me, man.Wie soll ich das auf einem Motorrad transportierenGood Day at White Rock (1982)
- [Applause] Transporting and protecting the most precious gems in the world... requires brilliant planning, daring execution... and plain old street savvy.Um Edelsteine zu transportieren, braucht man einen brillanten Plan, License to Steele (1982)
Sir, we're carrying emergency fuel back there.- Ok... Sir, wir transportieren dahinten Nottreibstoff. Airplane II: The Sequel (1982)
Only a stranger can bring it in secret.Nur ein Fremder kann es unentdeckt transportierenThe Challenge (1982)
Yes, but how do you get the rubber to Iquitos?Wie transportieren Sie den Kautschuk nach Iquitos? Fitzcarraldo (1982)
Mr. Unger, what do you export from here?Mr. Unger, was exportieren Sie? Wrong Is Right (1982)
Get him out of here and put him with those people we're gonna ship out.Holt ihn raus und steckt ihn zu den Leuten, die wir abtransportierenBad Time on the Border (1983)
We need to ship goods from Denver to various locations in New Mexico and Arizona.Wir müssen unsere Waren von Denver... zu mehreren Orten in New Mexico und Arizona transportieren lassen. Knight Moves (1983)
You export exoticism, I bring people to it.Sie exportieren die Exotik, ich führe zur Exotik. L'Africain (1983)
I understand you import our wonderful Soviet sable into America.Sie importieren sowjetischen Zobel nach Amerika, stimmt's? Gorky Park (1983)
Al, I don't think Hicks wanted to run drugs.Ich bezweifle, er wollte Drogen transportierenIn Plane Sight (1984)
I have to import that.Den muss ich importierenThe Great McCarthy (1984)
Mr. Steele, how are you going to transport the stones to Los Angeles?Wie transportieren Sie die Steine nach L.A.? Dreams of Steele (1984)
Well, it's not Mildred's fault that the guy who owns this wagon... was too superstitious to chauffeur a coffin.Der Besitzer ist zu abergläubisch, um einen Sarg zu transportierenMaltese Steele (1984)
Of course, they have no idea what we will be transporting.Sie haben natürlich keine Vorstellung, was wir transportieren werden. Playing Possum (1984)
And how do we get her loaded?Wie transportieren wir sie? Savior (1984)
- Loaded for what?- Transportieren für was? Savior (1984)
You're gonna take Savior out of here in a pickup truck?Sie wollen Savior mit einem Kleinlaster transportierenSavior (1984)
Transportation?Diese Mamas transportieren eure Ärsche... The Ice Pirates (1984)
Nobody will know he's in the suburbs, not even Calderone himself.Wir transportieren ihn in einem verdunkelten Wagen. Dolan, du bist ein Genie. Brother's Keeper (1984)
We're only bringing in a shipment of booze.Wir transportieren doch nur 1 Ladung Alkohol. Once Upon a Time in America (1984)
- At least deport you.- Zumindest Sie deportierenTail of the Dancing Weasel (1985)
They're shipping food!Sie transportieren Nahrung! The Littlest Dragon (1985)
They're shipping food!Sie transportieren Nahrung! The Secret Underground (1985)
They're shipping food.Sie transportieren Nahrung. War of Illusions (1985)
Honey, you know enough to get 'em locked up or deported.Ihr könnt sie einsperren, deportieren lassen. Into the Night (1985)
I thought the dog was the one supposed to go fetch.Ich dachte immer, der Hund soll apportierenSummer Rental (1985)
Were you trying to put the baby on this motorcycle?Wollten Sie etwa diesen Babykorb auf einem Motorrad transportierenThree Men and a Cradle (1985)
Get him out of here.Lasst ihn abtransportierenThe Assassin (1986)
Problem is, how do you move a floor?Wie soll man ein Stück Boden transportierenThe Wish Child (1986)
[Zito On Walkie-talkie] Uh, you know, it's been over two hours, Sonny. How much longer are we gonna be waiting for these bozos?Wir wissen ja nicht mal, was die Typen transportierenBaby Blues (1986)
Why would Titan Toys have a lab full of MIT graduates if they're just importing toys from Japan?Warum hat Titan ein Labor voller Ingenieure vom MIT, wenn sie Spielzeug aus Japan importierenSanta's Got a Brand New Bag (1986)
And how do you plan to transport all these supplies?Und wie wollen Sie all diese Materialien transportierenThree Little Spies (1986)
Those detonators are too visible, too delicate, to ship any other way.Diese Zünder sind viel zu sichtbar, zu heikel, um sie anders zu transportierenThree Little Spies (1986)
We have to talk about one thing, they are transporting a barrel... of magic potion to Britain, I know because I heard them.Doch, das sollten wir. Sie transportieren nämlich Zaubertrank nach Britannien. Wir müssen unseren Chef in Britannien warnen. Asterix in Britain (1986)
A message from General Crocerus, arrest two Gauls a Briton... and a little dog, they have got a barrel full of magic potion.Eine Botschaft des Präfekten Motus: Fahndung nach gefährlichen Galliern die ein Fass transportierenAsterix in Britain (1986)
It's the greatest, isn't it? Don't look like you're going to haul much hay in it.Damit wirst du nicht viel Heu transportieren können. Critters (1986)
What happens when you teleport living things?Was passiert, wenn Sie Lebendiges teleportierenThe Fly (1986)
The book will end with me transporting myself from one telepod to another. That's what's missing.Am Ende des Buches werde ich mich selbst... von einem Teleporter zum anderen transportierenThe Fly (1986)
I want you to go through.Ich will dich teleportierenThe Fly (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apportieren {n}retrieval [Add to Longdo]
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck [Add to Longdo]
deportieren | deportierend | deportiert | deportiert | deportierteto deport | deporting | deported | deports | deported [Add to Longdo]
evakuieren; verlegen; abtransportierento evacuate [Add to Longdo]
exportieren; ausführen | exportierend | exportiert | nicht exportiertto export | exporting | exported | unexported [Add to Longdo]
importieren; einführen | importierend; einführend | importiert; eingeführt | importiert | importierteto import | importing | imported | imports | imported [Add to Longdo]
transportieren | transportierend | transportiert | transportiert | transportierteto transport | transporting | transported | transports | transported [Add to Longdo]
transportieren; übermittelnto convey [Add to Longdo]
wegbringen; abtransportierento cart off; to cart away [Add to Longdo]
wieder ausführen; wieder exportierento re-enter [Add to Longdo]
ziehen; transportieren | ziehend | zogto haul | hauling | hauled [Add to Longdo]
OPEC : Organisation erdölexportierender LänderOPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はん, han] TRAGEN, TRANSPORTIEREN [Add to Longdo]
[ゆ, yu] SENDEN, TRANSPORTIEREN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top