ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

popish

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -popish-, *popish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
popish[ADJ] เกี่ยวกับนิกายโรมันคาทอลิก (คำต้องห้าม)

English-Thai: Nontri Dictionary
popish(adj) เกี่ยวกับสันตะปาปา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคบคิดโพพพิช[n. exp.] (kān khopkhit Phopphit) EN: Popish Plot   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
popish    (j) pˈoupɪʃ (p ou1 p i sh)
popishly    (a) pˈoupɪʃliː (p ou1 p i sh l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Popish \Pop"ish\, a.
   Of or pertaining to the pope; taught or ordained by the pope;
   hence, of or pertaining to the Roman Catholic Church; --
   often used opprobriously. -- {Pop"ish*ly}, adv. --
   {Pop"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 popish
   adj 1: of or relating to or supporting Romanism; "the Roman
       Catholic Church" [syn: {Roman}, {R.C.}, {Romanist},
       {romish}, {Roman Catholic}, {popish}, {papist},
       {papistic}, {papistical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top