Search result for

pollen

(58 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pollen-, *pollen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pollen[N] ละอองเกสรดอกไม้, See also: เรณู
pollen count[N] การตรวจนับจำนวนละอองเกสรในช่วง 24 ชั่วโมง
pollen grain[N] ละอองเกสรดอกไม้, See also: เรณู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pollen(พอล'เลิน) n. ละอองเกสรดอกไม้,เรณู
pollenation(พอลละเน'เชิน) n. การผสมเกสรดอกไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
pollen(n) ละอองเกสรดอกไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pollenเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pollen chamberโพรงใต้ไมโครไพล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pollen grainละอองเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pollen sac๑. โพรงอับเรณู๒. ถุงลมเรณู [เฉพาะในพืชเมล็ดเปลือย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pollen tubeหลอดเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pollenละอองเกสร [TU Subject Heading]
pollen grainละอองเรณู, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอก อยู่ภายในอับละอองเรณูของเกสรตัวผู้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pollen sacโพรงอับเรณู, ส่วนหนึ่งของอับละอองเรณูของพืชดอก ซึ่งบรรจุละอองเรณูจำนวนมากอยู่ภายใน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pollen tubeหลอดละอองเรณู, หลอดที่งอกยื่นออกจากละอองเรณูไปตามคอเกสรตัวเมียเข้าไปยังรังไข่  เพื่อนำสเปิร์มนิวเคลียสเข้าไปผสมกับไข่ในออวุลได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hodgins also I.D.'d morning glory pollen between the victim's eyeballs and his sunglasses.ฮอดจิ้นส์ยังระบุละออง เกษรดอกมอนิ่งกลอรี่ ที่พบในลูกตาและแว่นตานั่น The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I'm retrieving pollen that would've been present when they took their last breath.ผมกำลังเก็บตัวอย่าง ละอองเกสรดอกไม้ ที่อาจไม่มีให้เห็น ในตอนนี้ แต่ทว่า มีอยู่ในตอนที่ พวกเขาหายใจครั้งสุดท้าย The Couple in the Cave (2010)
And I can match that with the daily pollen count chart that the Forest Service keeps.ผมจะได้ทำข้อมูลให้ตรงกันได้ กับตารางการกระจายตัว ของเกสรดอกไม้ในแต่ละวัน ที่ทางอุทยานแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลเอาไว้ The Couple in the Cave (2010)
I cross-referenced the pollen from the nasal cavity with the pollen charts at the Forest Service.ผมได้ตรวจสอบกับ ละอองเกสรที่พบ ในโพรงจมูกคนตาย กับตารางการกระจายตัว ของเกสรดอกไม้ของ กรมอุทยานแห่งชาติ The Couple in the Cave (2010)
I have a ton of pollen to collect, but I'm really tired.ฉันมีเกสรอีกเป็นตันที่ต้องเก็บ แต่ฉันเหนื่อยแล้ว Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Must be the pollen count, and I- - No, wait!มันต้องเป็นเพราะเกสรดอกไม้ที่นับแน่ Something Wicked This Fae Comes (2011)
The rash behind the neck was caused by pollen of wolfsbane flower.ผื่นตรงหลังคอเกิดจากเกสรของดอกพิษหมาป่า Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The only weird thing is, there were traces of white fir pollen in the spot where they think that Connor was grabbed.เขาพบแต่ ละอองเกสรสีขาวของต้นเฟอร์ ตรงจุดที่ คอนเนอร์ ถูกจับตัวไป Pretty Red Balloon (2011)
Trees, leaves, earth-- there was, uh, white fir pollen found at, uh, at the bus stop, and where could you hide anyone in a forest?ต้นไม้ ใบไม้ ดิน พบเกษรของเฟอร์ขาว ที่ป้ายรถเมล์ Pretty Red Balloon (2011)
Going to have to get me some more pink pollen tomorrow. Okay, sweetie?พรุ่งนี้ไปเก็บเกสรสีชมพูให้ป้านะ หลานรัก? Upside Down (2012)
Becky would often sent me to gather pink pollen from the Sage Mountains.ป้าเบคกี้ให้ผมขึ้นไปเก็บเกสรสีชมพูจาก ภูเขาวอร์นวู๊ดอยู่บ่อย ๆ Upside Down (2012)
ERTs found faint traces of cherry-blossom pollen on one of the shoe prints at the crime scene.ทีมสำรวจเจอล่องลอยที่เจือจาง ของละอองเกสรดอกซากุระ ไม่มีรอยเท้าของใคร\ ในที่เกิดเหตุ Checkmate (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pollenI am allergic to pollen.
pollenI have an allergy to pollen.
pollenJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกสร[N] pollen, Example: การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย, Thai definition: ส่วนในของดอกไม้โดยมากเป็นเส้นๆ, เรณูหรือผงเหลืองที่มีอยู่ในดอกไม้ ติดอยู่กับก้านเกสรก็มี ติดกับเมล็ดเกาะอยู่กับดอกก็มี ใช้เป็นส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้
เรณู[N] pollen, Syn. ละอองเกสร, Example: หมู่ภมรแมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าเรณูเกสรของดอกไม้, Thai definition: นวลละอองเกสรดอกไม้
ละอองเกสร[N] pollen, Syn. เรณู, Example: หมู่ภมรแมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าละอองเกสรของดอกไม้, Thai definition: นวลละอองเกสรดอกไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาเกสรบัว[n. exp.] (chā kēsøn būa) EN: lotus pollen tea   
เกสร[n.] (kēsøn) EN: pollen   FR: pollen [m]
เกสรบัว[n. exp.] (kēsøn būa) EN: lotus pollen   FR: pollen de lotus [m]
ละอองเกสร[n. exp.] (la-øng kēsøn) EN: pollen   FR: pollen [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLLEN    P AA1 L AH0 N
POLLENS    P AA1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pollen    (n) (p o1 l @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pollen {m}; Blütenstaub {m} [bot.]pollen [Add to Longdo]
Pollenanalyse {f}; Palynologie {f}pollen analysis; palynology [Add to Longdo]
Pollenflug {m}pollination [Add to Longdo]
pollen [comp.]to poll [Add to Longdo]
Pollenvanga [ornith.]Pollen's Vanga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花粉[かふん, kafun] (n) pollen; (P) [Add to Longdo]
花粉管[かふんかん, kafunkan] (n) (flower's) pollen tube [Add to Longdo]
花粉管核[かふんかんかく, kafunkankaku] (n) pollen tube nucleus [Add to Longdo]
花粉症[かふんしょう, kafunshou] (n) hay fever; pollinosis (allergy to pollen); (P) [Add to Longdo]
花粉情報[かふんじょうほう, kafunjouhou] (n) pollen report [Add to Longdo]
花粉分析[かふんぶんせき, kafunbunseki] (n) pollen analysis [Add to Longdo]
花粉母細胞[かふんぼさいぼう, kafunbosaibou] (n) pollen mother cell [Add to Longdo]
枯草熱[こそうねつ, kosounetsu] (n) (obs) (See 花粉症) hay fever; pollinosis (allergy to pollen) [Add to Longdo]
杉花粉症[すぎかふんしょう, sugikafunshou] (n) cedar pollen allergy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花粉[huā fěn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ, ] pollen, #17,966 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pollen \Pol"len\, n. [L. pollen fine flour, fine dust; cf. Gr.
   ?]
   1. Fine bran or flour. [Obs.] --Bailey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The fecundating dustlike cells of the anthers of
    flowers. See {Flower}, and Illust. of {Filament}.
    [1913 Webster]
 
   {Pollen grain} (Bot.), a particle or call of pollen.
 
   {Pollen mass}, a pollinium. --Gray.
 
   {Pollen sac}, a compartment of an anther containing pollen,
    -- usually there are four in each anther.
 
   {Pollen tube}, a slender tube which issues from the pollen
    grain on its contact with the stigma, which it penetrates,
    thus conveying, it is supposed, the fecundating matter of
    the grain to the ovule.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pollen
   n 1: the fine spores that contain male gametes and that are
      borne by an anther in a flowering plant

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pollen [pɔlən] (n) , s.(m )
   pollen
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top