ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

politician

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politician-, *politician*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politician(n) นักการเมือง, See also: ผู้เล่นการเมือง, Syn. party man, partisan, demagogue, congressman
politician(n) ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง
politician(n) ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
politician(พอลลิทิช'เชิน) n. นักการเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
politician(n) นักการเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politicianนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Politiciansนักการเมือง [TU Subject Heading]
Politicians' spousesคู่สมรสนักการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need those politicians that you carry in your pocket, like nickels and dimes.ฉันต้องการที่นักการเมืองเหล่านั้นที่คุณพกพาในกระเป๋าของคุณเช่นเซ็นและสลึง The Godfather (1972)
He had all the judges and politicians in his pocket.He had all the judges and politicians in his pocket. The Godfather (1972)
They're holding Gandhi and congress politicians there.ใช้เป็นที่กักขังคานธีและ ผู้นำทางการเมืองทั้งหมด Gandhi (1982)
The politicians can screw themselves.นักการเมืองสามารถไปสกรู ตัวเอง เราไม่ได้เล่นเกม สงครามจะจบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We can't dance to the tune of corrupt politicians and capitalists!เราไม่สามารถเต้นตามการปรับ ของนักการเมืองสกปรกและพวกนายทุน! Akira (1988)
...pornography would not exist... if politicians didn't make laws to protect them.... ภาพลามกอนาจารจะไม่อยู่ ... ถ้านักการเมืองไม่ได้ทำให้กฎหมายเพื่อปกป้องพวกเขา The Birdcage (1996)
I stand against politicians and all such sons of bitches.ปู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับนักการเมือง และพวกบ้า ที่เป็นแบบพวกนั้น The Education of Little Tree (1997)
The politicians came to take me back to Notched Gap.พวกนักการเมืองมา จะส่งผมกลับไป น็อตช์ แก้ป The Education of Little Tree (1997)
Now the politicians are saying, "Send in the Marines to secure the area,"นักการเมืองบอกว่า ส่งนาวิกเข้าตรึงพื้นที่ Good Will Hunting (1997)
Go on. Well, what if you're not a politician trying to do good for everybody?Well, what if you're not a politician trying to do good for everybody? Maid in Manhattan (2002)
Nobody wants some politician stealing the kids' thunder.คงไม่มีใครอยากให้นักการเมือง มาขโมยซีนเด็กๆหรอกเนอะ Love Actually (2003)
Capitalism today commands the towering heights and has displaced politics and politicians as the new high priests and reigning oligarchs of our system.ระบบทุนนิยมทุกวันนี้นั่งบัญชาการอยู่บนตำแหน่งสูงสุด (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) แทนที่การเมืองและนักการเมือง The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politicianAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
politicianAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
politicianA politician has to be able to stick with any lies in this country.
politicianA politician like that gets my goat.
politicianA politician must always be able to account for money he receives.
politicianA politician should serve the people.
politicianA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
politicianAs a politician, he makes utmost use of his acting ability.
politicianA slip of the tongue is sometimes fatal to a politician.
politicianDown with corrupt politicians.
politicianDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.
politicianFew politicians admit their mistakes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักการเมือง(n) politician, See also: statesman, congressman, Example: เราเชื่อว่ายังมีนักการเมืองที่ดีอีกมากในปัจจุบัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทางการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการเมือง[nakkānmeūang] (n) EN: politician ; statesman ; congressman  FR: homme politique [ m ] ; femme politique [ f ] ; politicien [ m ] ; politicienne [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
politician
politicians
politician's
politicians'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politician
politicians

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政客[zhèng kè, ㄓㄥˋ ㄎㄜˋ,  ] politician #22,679 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturpolitiker { m }politician who concerns with cultural and educational policies [Add to Longdo]
Politiker { m }; Politikerin { f } | Politiker { pl } | ein ehrgeiziger, aufstrebender Politiker | Politiker von Rangpolitician | politicians | a thrusting politician | distinguished politician [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
接待(P);摂待[せったい, settai] (n, vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P) #19,086 [Add to Longdo]
ポリティシャン[poriteishan] (n) politician [Add to Longdo]
悪徳政治家[あくとくせいじか, akutokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]
為政家[いせいか, iseika] (n) politician [Add to Longdo]
汚職政治家[おしょくせいじか, oshokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n, adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians) [Add to Longdo]
車中談[しゃちゅうだん, shachuudan] (n) informal talk given (as by a politician, etc.) aboard a train [Add to Longdo]
政客[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman [Add to Longdo]
政治屋[せいじや, seijiya] (n) (derog) politician (esp. one who works only for their own personal gain) [Add to Longdo]
政治家[せいじか, seijika] (n) politician; statesman; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Politician \Pol`i*ti"cian\, a.
   Cunning; using artifice; politic; artful. "Ill-meaning
   politician lords." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Politician \Pol`i*ti"cian\, n. [Cf. F. politicien.]
   [1913 Webster]
   1. One versed or experienced in the science of government;
    one devoted to politics; a statesman.
    [1913 Webster]
 
       While empiric politicians use deceit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. One primarily devoted to his own advancement in public
    office, or to the success of a political party; -- used in
    a depreciatory sense; one addicted or attached to politics
    as managed by parties (see {Politics}, 2); a schemer; an
    intriguer; as, a mere politician.
    [1913 Webster]
 
       Like a scurvy politician, seem
       To see the things thou dost not.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The politician . . . ready to do anything that he
       apprehends for his advantage.     --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politician
   n 1: a leader engaged in civil administration
   2: a person active in party politics [syn: {politician},
     {politico}, {pol}, {political leader}]
   3: a schemer who tries to gain advantage in an organization in
     sly or underhanded ways

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top