Search result for

politician

(56 entries)
(0.0634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politician-, *politician*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
politician[N] นักการเมือง, See also: ผู้เล่นการเมือง, Syn. party man, partisan, demagogue, congressman
politician[N] ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง
politician[N] ผู้แสวงตำแหน่งอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
politician(พอลลิทิช'เชิน) n. นักการเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
politician(n) นักการเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
politicianนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Politiciansนักการเมือง [TU Subject Heading]
Politicians' spousesคู่สมรสนักการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's an honest politician...เขาเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Of course not, I'm just paying attention to our citizens, like a good politician.ยังหรอก, ผมแค่มาดูแลใส่ใจประชาชนของผม ตามที่นักการเมืองที่ดีควรกระทำหน่ะครับ Beethoven Virus (2008)
Politicians, journalists, cops.นักข่าว ตำรวจ The Dark Knight (2008)
Don't encourage politicians to be involved in this.อย่ายุยงอย่างนักการเมือง ให้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ Episode #1.9 (2008)
The truth is almost anyone one can take out a politician.เรื่องจริงก็คือ เกือบทุกๆคน ที่สามารถขอใบอนุญาติทางการเมืองได้ Bangkok Dangerous (2008)
He said, "Mr. President, most politiciansเขาพูดว่า.. ท่านปธน.ครับ\ นักการเมืองส่วนมาก Frost/Nixon (2008)
That's close to 30 hours with the most compelling and controversial politician of our times.รวมกันแล้วก็ร่วม 30 ชั่วโมง กับนักการเมืองที่มีประเด็นและถูกถกเถียง กันอย่างมากในเวลานี้ Frost/Nixon (2008)
Maybe you should have been a politician and I the rigorous interviewer.บางทีคุณน่าจะเป็นนักการเมือง และผมเป็นคนสัมภาษณ์ที่แข็งกร้าวแทน Frost/Nixon (2008)
You're just a politician.คุณก็แค่นักการเมืองคนหนึ่ง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I've got a government that I served faithfully for 30 years dreaming up BS accusations so politicians too cowardly to show their faces can dismantle my company.ผมถูกกระทำจากรัฐบาลที่ ผมรับใช้อย่างซื่อสัตย์มา30ปี กุเรื่องขึ้นมากล่าวหา ดูเหมือนว่าพวกนักการเมืองจะไม่กล้าที่จะเสนอหน้าของพวกเขา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Well, I will not be judged by a kangaroo court of venal politicians.ผมจะไม่ให้พวกกินเมืองมาตั้งศาลกระโหลกกะลาตัดสินผม Public Enemies (2009)
And a young scientist is gonna be worth 20 old politicians.และนักวิทยาศาสตร์หนุ่มหนึ่งคน มีค่าพอ ๆ นักการเมืองแก่ๆ 20 คนเชียวนะ 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politicianAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
politicianAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
politicianA politician has to be able to stick with any lies in this country.
politicianA politician like that gets my goat.
politicianA politician must always be able to account for money he receives.
politicianA politician should serve the people.
politicianA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
politicianAs a politician, he makes utmost use of his acting ability.
politicianA slip of the tongue is sometimes fatal to a politician.
politicianDown with corrupt politicians.
politicianDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.
politicianFew politicians admit their mistakes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักการเมือง[N] politician, See also: statesman, congressman, Example: เราเชื่อว่ายังมีนักการเมืองที่ดีอีกมากในปัจจุบัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทางการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการเมือง[n.] (nakkānmeūang) EN: politician ; statesman ; congressman   FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLITICIAN    P AA2 L AH0 T IH1 SH AH0 N
POLITICIANS    P AA2 L AH0 T IH1 SH AH0 N Z
POLITICIAN'S    P AA2 L AH0 T IH1 SH AH0 N Z
POLITICIANS'    P AA2 L AH0 T IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
politician    (n) (p o2 l i t i1 sh @ n)
politicians    (n) (p o2 l i t i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturpolitiker {m}politician who concerns with cultural and educational policies [Add to Longdo]
Politiker {m}; Politikerin {f} | Politiker {pl} | ein ehrgeiziger, aufstrebender Politiker | Politiker von Rangpolitician | politicians | a thrusting politician | distinguished politician [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリティシャン[, poriteishan] (n) politician [Add to Longdo]
悪徳政治家[あくとくせいじか, akutokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]
為政家[いせいか, iseika] (n) politician [Add to Longdo]
汚職政治家[おしょくせいじか, oshokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]
官僚主導[かんりょうしゅどう, kanryoushudou] (n,adj-no) initiative taken by bureaucrats in the drafting of government policies and bills (rather than by politicians) [Add to Longdo]
車中談[しゃちゅうだん, shachuudan] (n) informal talk given (as by a politician, etc.) aboard a train [Add to Longdo]
政客[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman [Add to Longdo]
政治屋[せいじや, seijiya] (n) (derog) politician (esp. one who works only for their own personal gain) [Add to Longdo]
政治家[せいじか, seijika] (n) politician; statesman; (P) [Add to Longdo]
政治家肌[せいじかはだ, seijikahada] (n) being something of a politician; having something of the politician in one [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政客[zhèng kè, ㄓㄥˋ ㄎㄜˋ, ] politician [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Politician \Pol`i*ti"cian\, a.
   Cunning; using artifice; politic; artful. "Ill-meaning
   politician lords." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Politician \Pol`i*ti"cian\, n. [Cf. F. politicien.]
   [1913 Webster]
   1. One versed or experienced in the science of government;
    one devoted to politics; a statesman.
    [1913 Webster]
 
       While empiric politicians use deceit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. One primarily devoted to his own advancement in public
    office, or to the success of a political party; -- used in
    a depreciatory sense; one addicted or attached to politics
    as managed by parties (see {Politics}, 2); a schemer; an
    intriguer; as, a mere politician.
    [1913 Webster]
 
       Like a scurvy politician, seem
       To see the things thou dost not.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The politician . . . ready to do anything that he
       apprehends for his advantage.     --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 politician
   n 1: a leader engaged in civil administration
   2: a person active in party politics [syn: {politician},
     {politico}, {pol}, {political leader}]
   3: a schemer who tries to gain advantage in an organization in
     sly or underhanded ways

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top