ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poles

P OW1 L Z   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poles-, *poles*, pole
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poles (Engineering)เสา (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Poles and towersเสาและหอสูง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grab a couple of poles.ยึดเสาเอาไว้ Jaws (1975)
Hey, are there any poles left?เฮ้ย มีไม้เหลือหรือเปล่า My Neighbor Totoro (1988)
Poles you pay wages.พวกโปลรับค่าจ้าง... Schindler's List (1993)
Poles cost more.ถ้าพวกโปลแพงกว่า... Schindler's List (1993)
[ Sniffs ] Why should I hire Poles ?...จะไปจ้างทำไม Schindler's List (1993)
Poles, I guess. They cost a little more, but--คุณจะทำอะไร Schindler's List (1993)
No music, nothing, no radio for the Poles.ห้ามเปิดเพลงทุกอย่าง ห้ามวิทยุโปแลนด์ออกอากาศ ฉันรู้ ยูเร็ค The Pianist (2002)
And you know something else? Now the Poles will rise.คุณรู้อะไรอีกไหม ตอนนี้ชาวโปลลุกฮือ The Pianist (2002)
A rose line is any line that goes from the North to South Poles.เส้นกุหลาบคือเส้นสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ The Da Vinci Code (2006)
The Earth's climate is like a big engine for redistributing heat from the equator to the poles.ภูมิอากาศของโลกคล้ายกับเครื่องยนต์ สำหรับกระจายความร้อนขนาดใหญ่ จากศูนย์สูตรไปยังขั้วโลก An Inconvenient Truth (2006)
What are those poles for?เสาพวกนั้นมีไว้เพื่ออะไร? Yeolliji (2006)
With no poles?ไม่เห็นมีเบ็ดเลย? Manhunt (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
polesOn this point it is poles apart from when I set myself on learning English 20 years ago.
polesThe lines of this field run between magnetic north and magnetic south at the two poles.
polesThese poles, called totem poles, are thought to have been worshipped or constructed for frightening enemies.
polesThey live on the snow and ice of the Poles and in tropical jungles.
polesThey made huge, grotesque, yet beautiful poles of red cedar.
polesTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.

CMU English Pronouncing Dictionary
POLES    P OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Poles    (n) pˈoulz (p ou1 l z)
poles    (n) pˈoulz (p ou1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一竿[いっかん, ikkan] (n) one pole (esp. used for fishing poles); one rod [Add to Longdo]
雲泥万里[うんでいばんり, undeibanri] (n) being poles apart; (there being) all the difference in the world [Add to Longdo]
隔世の感が有る[かくせいのかんがある, kakuseinokangaaru] (exp) to be poles apart [Add to Longdo]
竿[かん, kan] (suf,ctr) counter for poles, rods, etc. [Add to Longdo]
竿(P);棹[さお, sao] (n) (1) rod; pole; (2) (esp. 棹) neck (of a shamisen, etc.); shamisen; (3) beam (i.e. the crossbar of a balance); (4) single line (esp. as a flying formation for geese); (5) (sl) penis; (ctr) (6) counter for flags (on poles); counter for long, thin Japanese sweets (e.g. youkan); (P) [Add to Longdo]
天極[てんきょく, tenkyoku] (n) celestial poles [Add to Longdo]
両極[りょうきょく, ryoukyoku] (n) both extremities; north and south poles; positive and negative poles [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top