ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polemical

P AH0 L EH1 M AH0 K AH0 L   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polemical-, *polemical*
English-Thai: Nontri Dictionary
polemical(adj) โต้เถียง,ถกเถียง,ทะเลาะ,โต้แย้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
POLEMICAL    P AH0 L EH1 M AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polemically    (a) pˈəlˈɛmɪkliː (p @1 l e1 m i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polemical \Po*lem"ic*al\, a.
   Polemic; controversial; disputatious. -- {Po*lem"ic*al*ly},
   adv.
   [1913 Webster]
 
      Polemical and impertinent disputations. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polemical
   adj 1: of or involving dispute or controversy [syn: {polemic},
       {polemical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top