Search result for

pleas

(119 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleas-, *pleas*, plea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
please[ADV] ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please[INT] ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), See also: กรุณา, โปรด
please[VT] ทำให้พอใจ, See also: ทำให้ถูกใจ, Syn. gratify, satisfy, Ant. displease
please[VI] ให้ความพอใจ, See also: ให้ความเพลิดเพลิน
please[VI] ชอบ, See also: พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ, Syn. desire, like, wish
pleased[ADJ] พอใจ, See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข, Syn. happy
pleasant[ADJ] น่ายินดี, See also: น่าพอใจ, เพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, satisfying, Ant. disagreeable, nasty
pleasant[ADJ] น่าสบาย, See also: น่าอยู่
pleasant[ADJ] สนุกสนาน, See also: ตลก, ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความพอใจ
pleasant[ADJ] น่าคบ, See also: เป็นมิตร, ถูกใจ, น่าคบหา, Syn. charming, friendly, personable, Ant. disagreeable, nasty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pleasant(เพลส'เซินทฺ) adj. สบายใจ,พอใจ,ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ,เรียบร้อย,ร่าเริง,มีมิตรไมตรีจิต., See also: pleasantness n., Syn. pleasing
pleasantry(เพลซ'เซินทริ) n. การหยอกล้อ,คำล้อเล่น,พฤติกรรมที่มีอารมร์ ขัน,การตลก
please(พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.
pleasure(เพลส'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถูกใจ,ความสบาย,ความสุข,ความยินดี,ความต้องการ,ความปรารถนา. vt. ทำให้พอ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้สบาย. vi. ยินดี,พอใจ., See also: pleasureless adj. pleasurelessly adv. pleasureful adj., Syn. happine
displeasevt. vi.,vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pleasant(adj) สนุกสนาน,พอใจ,สบายใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
pleasantry(n) การหยอกล้อ,การล้อเล่น,การพูดตลก
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleasureสุขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pleas (Criminal procedure)คำให้การแก้ฟ้อง (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Please[ได้-โปรด] (n vi vt ) ได้โปรด
Please[ได้-โปรด] (n vi vt ) ได้โปรด
Please kindly be advised for the approval.จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please?นะคะแม่ The Serena Also Rises (2008)
It's basically your design. Please take credit for it.มันคือดีไซน์ของคุณค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Please. He expects this.เขาคิดไว้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Please call me immediately.โทรกลับฉันทันทีเลยนะคะ The Serena Also Rises (2008)
Would you take care of this right away, please?เอ่อ คุณช่วยจัดการทีนะคะ The Serena Also Rises (2008)
- Dad, please. I can explain, okay? - Why would I believe anything you say?พ่อคะ หนูอธิบายได้ // ทำไมพ่อต้องเชื่อทุกอย่างที่ลูกพูดหละ? The Serena Also Rises (2008)
Please call me Lily.เรียกฉันว่าลิลี่ก็พอนะจ๊ะ The Serena Also Rises (2008)
Belvedere Martini, two olives, please.บาเวนเดอ มาตินี่ โอลีฟ 2 The Ex-Files (2008)
Oh, please. I just want to get through this without throwing up in my mouth.โอ้ ขอทีเถอะ ฉันอยากผ่านเรื่องนี้ โดยที่ไม่อ้วกออกมา The Ex-Files (2008)
Please.นะค่ะ The Dark Night (2008)
Oh, please.โอ้ ขอร้องล่ะ The Dark Night (2008)
Just come with me, please.มากับผม ได้โปรดเถอะ The Dark Night (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleasPlease tell me the requirements for admission to the college.
pleasGive us two knives and four forks, please.
pleasGet me a chair, please.
pleasIf you insist on going alone, please do so.
pleasThe boy may have told a lie to please his parents.
pleasWould you please send me a brochure and price information?
pleasDon't hang up yet, please.
pleasPlease wait until 3:00, she will be back.
pleasPlease come back at once.
pleasPlease come back as soon as possible.
pleasDouble, please.
pleasPlease hold your bat by the end of its handle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนรักสนุก[N] pleasure-loving people, See also: fun-loving person, Example: คนไทยเป็นคนรักสนุกมาแต่เดิมดังจะเห็นได้จากการมีประเพณีและการละเล่นที่แสดงถึงความรื่นเริงความสนุกสนาน, Thai definition: คนที่ชอบความสนุก ความรื่นเริงบันเทิงใจ
ตรึงตา[V] please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
เอาอกเอาใจ[V] try to please, See also: please, Syn. เอาใจ, ตามใจ, Example: บิดามารดามักจะเอาอกเอาใจและตามใจเด็กมากเป็นพิเศษในเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วย, Thai definition: คอยปฏิบัติให้ถูกใจ
เป็นที่ชอบใจ[V] please, See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy, Syn. เป็นที่ชื่นชอบ, Example: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง
เข้าหู[ADJ] pleasant to the ear, Syn. น่าฟัง, ไพเราะ, Example: หากพูดกันไม่เข้าหูแล้วก็อาจจะมีเรื่องกันได้ง่ายๆ, Thai definition: ที่ไพเราะ, ที่น่าฟัง
ความสำราญ[N] happiness, See also: pleasurableness, Syn. ความสุข, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน, Example: พวกเขาและเพื่อนๆ ได้เดินทางมาเที่ยวหาความสำราญที่ ฟิวเจอร์ผับ กัน
ความสุข[N] happiness, See also: pleasure, Syn. ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ความทุกข์, Example: หากเราเดินสายกลางไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุข
ความอิ่มเอิบ[N] pleasure, See also: happiness, delight, gratification, Syn. ความปลาบปลื้ม, ความชุ่มชื่น, ความสบายใจ, Example: ใน วันสึก หลวงตาจันทร์มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบ ไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์หรือวิตกกังวลแต่ประการใด
รวย[ADJ] pleasant, See also: pleasing, delightful, refreshing, Syn. ชื่น, รื่น, Example: ราชาวดีส่งกลิ่นรวยฟุ้งไปทั่วเรือน
พึงใจ[V] please, See also: fascinate with, like, admire, Syn. พอใจ, พึงพอใจ, ถูกใจ, Example: ่ผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้หญิงทำงานที่เริ่มพึงใจกับเสน่ห์ของชีวิตโสด, Thai definition: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บันเทิงใจ[adv.] (banthoēngjai) EN: pleasingly   
แฉ่ง[adv.] (chaeng) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly   
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant

CMU English Pronouncing Dictionary
PLEAS    P L IY1 Z
PLEASE    P L IY1 Z
PLEASED    P L IY1 Z D
PLEASES    P L IY1 Z AH0 Z
PLEASER    P L IY1 Z ER0
PLEASING    P L IY1 Z IH0 NG
PLEASURE    P L EH1 ZH ER0
PLEASING    P L IY1 Z IH0 NG T AH0 N
PLEASANT    P L EH1 Z AH0 N T
PLEASANTS    P L EH1 Z AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleas    (n) (p l ii1 z)
please    (v) (p l ii1 z)
pleased    (v) (p l ii1 z d)
pleases    (v) (p l ii1 z i z)
pleasant    (j) (p l e1 z n t)
pleasing    (v) (p l ii1 z i ng)
pleasure    (n) (p l e1 zh @ r)
pleasance    (n) (p l e1 z n s)
pleasures    (n) (p l e1 zh @ z)
pleasances    (n) (p l e1 z n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありなさい[, arinasai] (exp) please be .... [Add to Longdo]
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
およしなさい[, oyoshinasai] (exp) please stop [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下面请看[xià miàn qǐng kàn, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˇ ㄎㄢˋ, / ] please see below [Add to Longdo]
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears [Add to Longdo]
使高兴[shǐ gāo xìng, ㄕˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, 使 / 使] please; make happy; gratify; rejoice [Add to Longdo]
助人为快乐之本[zhù rén wéi kuài lè zhī běn, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄓ ㄅㄣˇ, / ] pleasure from helping others [Add to Longdo]
助人为乐[zhù rén wéi lè, ㄓㄨˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄌㄜˋ, / ] pleasure from helping others (成语 saw) [Add to Longdo]
动听[dòng tīng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to listen to [Add to Longdo]
吴侬娇语[Wú nóng jiāo yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄩˇ, / ] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue [Add to Longdo]
吴侬软语[Wú nóng ruǎn yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄖㄨㄢˇ ㄩˇ, / ] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue [Add to Longdo]
喜滋滋[xǐ zī zī, ㄒㄧˇ ㄗ ㄗ, ] pleased; happy [Add to Longdo]
好听[hǎo tīng, ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to hear [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top