ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pigpen

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pigpen-, *pigpen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pigpen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pigpen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looking sharp today, Pigpen.Schick siehst du heute aus, PigpenThe Peanuts Movie (2015)
You know, I've always wanted to dance with Pigpen.Ich wollte schon immer mit Pigpen tanzen. The Peanuts Movie (2015)
I will.Pigpen! Ich. The Peanuts Movie (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอกหมู[n.] (khøk mū) EN: pigsty ; pigpen (Am.)   FR: porcherie [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schweinestall {m}; Schweinebuchte {f} [agro.] | Schweineställe {pl}; Schweinebuchten {pl}sty; pigsty; pigpen | sties; pigsties; pigpens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豚舎[とんしゃ, tonsha] (n) pigpen; pigsty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pigpen \Pig"pen`\ (p[i^]g"p[e^]n`), n.
     A pen, or sty, for pigs.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pigpen
      n 1: a pen for swine [syn: {sty}, {pigsty}, {pigpen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top