ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piedmont

P IY1 D M AA2 N T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piedmont-, *piedmont*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piedmont[N] ตีนเขา
piedmont[ADJ] ที่อยู่ตีนเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Conrad's car is at Piedmont Salvage Yard, and you should know thatรถของคอนราดอยู่ที่ Piedmont Salvage Yard คุณรู้เรื่องนั้น Mercy (2013)
Piedmont Salvage Yard.สุสานรถพีดมอนท์ Mercy (2013)
I was born 1911, Chickasaw County, Piedmont Plantation.ฉันเกิดปี 1911 ที่ชิคซอว์ เคาน์ตี้ พีดมอนท์ แพลนเทชั่น The Help (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
PIEDMONT    P IY1 D M AA2 N T
PIEDMONT'S    P IY1 D M AA2 N T S

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piedmont \Pied"mont\, a. [F. pied foot + mont mountain.] (Geol.)
   Noting the region of foothills near the base of a mountain
   chain.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Piedmont
   n 1: the plateau between the coastal plain and the Appalachian
      Mountains: parts of Virginia and North and South Carolina
      and Georgia and Alabama
   2: a gentle slope leading from the base of a mountain to a
     region of flat land
   3: the region of northwestern Italy; includes the Po valley
     [syn: {Piedmont}, {Piemonte}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top