Search result for

pheasant

(55 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pheasant-, *pheasant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pheasant[N] นกตัวใหญ่ชนิดหนึ่งตระกูล Phasianidae, See also: ไก่ฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pheasant(เฟซ'เซินทฺ) n. ไก่ฟ้า,นกขนาดใหญ่ในตระกูล

English-Thai: Nontri Dictionary
pheasant(n) ไก่ฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pheasant cultureการเลี้ยงไก่ฟ้า [TU Subject Heading]
Pheasantsไก่ฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-They're in the pheasant family.- พวกมันจัดอยู่ในตระกูลไก่ฟ้้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Thank your father, Miss Norcliffe. That's a fine brace of pheasant he sent over.ฝากขอบคุณคุณพ่อคุณนอร์คลิฟฟ์สำหรับ สายรัดรูปนกเพซเซิ่นที่ส่งมา มันงดงามมาก The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
A pheasant.ไก่ฟ้า The Eye of the Phoenix (2010)
A pheasant?ไก่ฟ้า? The Eye of the Phoenix (2010)
I'm not scared of pheasants.ข้าไม่ได้กลัวไก่ฟ้านะ The Eye of the Phoenix (2010)
That sounded like three pheasants.เสียงเหมือนไก่ฟ้าสามตัว The Eye of the Phoenix (2010)
You let the hounds mangle the pheasant and now I am up to my elbows in it.และตอนนี้ ฉันก็ขึ้นอยู่กับความงอของฉันในนั้น ประเด็นของนายคืออะไร The Man Who Would Be King (2011)
Um, a few months ago from this pheasant-in-a-can my dad got me as a joke.อืม, สองสามเดือนก่อนค่ะ จากไก่ฟ้าในกระป๋อง พ่อล้อหนูเป็นเรื่องตลก Last Temptation (2011)
Asgard on the brink of war, yet you've managed to consume four wild boar, six pheasant, a side of beef, and two casks of ale.แอสการ์ดใกล้เผชิญสงคราม แต่เจ้ายังมัวมานั่งกิน นอนกิน หมูป่าสี่ตัว, ไก่ฟ้าหกตัว,วัวครึ่งตัว Thor (2011)
Dinner of pheasant and Bordeaux, rich as buttercream.іСоuld yоu bе а mеnѕсh аnd whеn yоu'rе nехt fоrаgіng/і Cloud Atlas (2012)
I don't know. Time to start killing pheasants?ผมไม่ทราบว่า เวลาที่จะเริ่มการฆ่าไก่ฟ้า? Rush (2013)
When I was marooned here, my first meal was a pheasant.ตอนผมถูกปล่อยทิ้งไว้ อาหารมื้อแรกของผมคือ นก City of Heroes (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pheasantIn many parts of the world it is illegal to shoot wild game such as deer, moose or pheasant.
pheasantIt's a pheasant.
pheasantThe pheasant would not be shot but for its cries.
pheasantWe shot pheasants by the hundred.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่ฟ้า[n.] (kaifā) EN: pheasant   FR: faisan [m]
ไก่ฟ้า[n.] (kaifā) EN: gallopheasant   
ไก่ฟ้าหางลายขวาง[n. exp.] (kaifā hāng lāi khwāng) EN: Hume's Pheasant ; Mrs Hume's Pheasant   FR: Faisan de Hume [m]
ไก่ฟ้าหางยาว [n. exp.] (kaifā hāng yāo) EN: Long-tailed Pheasant   
ไก่ฟ้าหลังขาว[n. exp.] (kaifā lang khāo) EN: Silver Pheasant   FR: Faisan argenté [m]
ไก่ฟ้าหลังเทา[n. exp.] (kaifā lang thao) EN: Kalij Pheasant   FR: Faisan leucomèle [m] ; Faisan kalij [m]
นกอีแจว[n. exp.] (nok ī-jaēo) EN: Pheasant-tailed Jacana   FR: Jacana à longue queue [m]
นกแว่น[n.] (nok waen) EN: peacock-pheasant ; peafowl   
นกแว่นภูเขา [n. exp.] (nok waen phūkhao) EN: Mountain Peacock-Pheasant   FR: Éperonnier de Rothschild [m]
นกแว่นสีน้ำตาล[n. exp.] (nok waen sī nāmtān) EN: Malayan Peacock-Pheasant ; Malaysian Peacock-Pheasant (?)   FR: Éperonnier malais [m] ; Éperonnier de Hardwicke [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHEASANT    F EH1 Z AH0 N T
PHEASANTS    F EH1 Z AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pheasant    (n) (f e1 z n t)
pheasants    (n) (f e1 z n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fasan {m} [ornith.] | Fasane {pl}pheasant | pheasants [Add to Longdo]
Fasantaube {f} [ornith.]Pheasant Pigeon [Add to Longdo]
Fasanspornkuckuck {m} [ornith.]Pheasant Coucal [Add to Longdo]
Fasanenkuckuck {m} [ornith.]Pheasant Cuckoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キジ科;雉科[キジか(キジ科);きじか(雉科), kiji ka ( kiji ka ); kijika ( kiji ka )] (n) Phasianidae (pheasant family of birds) [Add to Longdo]
錦鶏[きんけい, kinkei] (n) golden pheasant [Add to Longdo]
高麗雉[こうらいきじ;コウライキジ, kouraikiji ; kouraikiji] (n) (uk) common pheasant (Phasianus colchicus); ring-necked pheasant [Add to Longdo]
三鳥[さんちょう, sanchou] (n) (1) (arch) cuckoo, Japanese bush warbler & wagtail; (2) {food} chicken, goose & pheasant [Add to Longdo]
山鳥[やまどり;ヤマドリ, yamadori ; yamadori] (n) (1) (uk) copper pheasant (Phasianus soemmerringii); (2) mountain bird [Add to Longdo]
焼け野の雉夜の鶴[やけののきぎすよるのつる, yakenonokigisuyorunotsuru] (exp) (obsc) parents may risk life and limb for their children (like a pheasant when the plains are burning or a crane on a cold night) [Add to Longdo]
福寿草[ふくじゅそう, fukujusou] (n) pheasant's eye [Add to Longdo]
雉;雉子[きじ;きぎす(ok);きぎし(ok);キジ, kiji ; kigisu (ok); kigishi (ok); kiji] (n) (uk) green pheasant (Phasianus versicolor); Japanese pheasant [Add to Longdo]
雉も鳴かずば撃たれまい[きじもなかずばうたれまい, kijimonakazubautaremai] (exp) avoiding unnecessary talk can prevent disaster falling on one; there is safety in silence; the pheasant would not be shot but for its cries [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huī, ㄏㄨㄟ, / ] pheasant; golden pheasant; variegated; to fly [Add to Longdo]
雉鸡[zhì jī, ㄓˋ ㄐㄧ, / ] pheasant [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] pheasant [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] pheasant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pheasant \Pheas"ant\ (f[e^]z"ant), n. [OE. fesant, fesaunt, OF.
   faisant, faisan, F. faisan, L. phasianus, Gr. fasiano`s (sc.
   'o`rnis) the Phasian bird, pheasant, fr. Fa`sis a river in
   Colchis or Pontus.]
   1. (Zool.) Any one of numerous species of large gallinaceous
    birds of the genus {Phasianus}, and many other genera of
    the family {Phasianid[ae]}, found chiefly in Asia.
    [1913 Webster]
 
   Note: The
 
   {common pheasant}, or {English pheasant} ({Phasianus
    Colchicus}) is now found over most of temperate Europe,
    but was introduced from Asia. The
 
   {ring-necked pheasant} ({Phasianus torquatus}) and the
 
   {green pheasant} ({Phasianus versicolor}) have been
    introduced into Oregon. The
 
   {golden pheasant} ({Thaumalea picta}) is one of the most
    beautiful species. The
 
   {silver pheasant} ({Euplocamus nychthemerus}) of China, and
    several related species from Southern Asia, are very
    beautiful.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The ruffed grouse. [Southern U.S.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Various other birds are locally called pheasants, as
      the lyre bird, the leipoa, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Fireback pheasant}. See {Fireback}.
 
   {Gold pheasant}, or {Golden pheasant} (Zool.), a Chinese
    pheasant ({Thaumalea picta}), having rich, varied colors.
    The crest is amber-colored, the rump is golden yellow, and
    the under parts are scarlet.
 
   {Mountain pheasant} (Zool.), the ruffed grouse. [Local, U.S.]
    
 
   {Pheasant coucal} (Zool.), a large Australian cuckoo
    ({Centropus phasianus}). The general color is black, with
    chestnut wings and brown tail. Called also {pheasant
    cuckoo}. The name is also applied to other allied species.
    
 
   {Pheasant duck}. (Zool.)
    (a) The pintail.
    (b) The hooded merganser.
 
   {Pheasant parrot} (Zool.), a large and beautiful Australian
    parrakeet ({Platycercus Adelaidensis}). The male has the
    back black, the feathers margined with yellowish blue and
    scarlet, the quills deep blue, the wing coverts and cheeks
    light blue, the crown, sides of the neck, breast, and
    middle of the belly scarlet.
 
   {Pheasant's eye}. (Bot.)
    (a) A red-flowered herb ({Adonis autumnalis}) of the
      Crowfoot family; -- called also {pheasant's-eye
      Adonis}.
    (b) The garden pink ({Dianthus plumarius}); -- called also
      {Pheasant's-eye pink}.
 
   {Pheasant shell} (Zool.), any marine univalve shell of the
    genus {Phasianella}, of which numerous species are found
    in tropical seas. The shell is smooth and usually richly
    colored, the colors often forming blotches like those of a
    pheasant.
 
   {Pheasant wood}. (Bot.) Same as {Partridge wood}
    (a), under {Partridge}.
 
   {Sea pheasant} (Zool.), the pintail.
 
   {Water pheasant}. (Zool.)
    (a) The sheldrake.
    (b) The hooded merganser.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruffed \Ruffed\, a.
   Furnished with a ruff.
   [1913 Webster]
 
   {Ruffed grouse} (Zool.), a North American grouse ({Bonasa
    umbellus}) common in the wooded districts of the Northern
    United States. The male has a ruff of brown or black
    feathers on each side of the neck, and is noted for the
    loud drumming sound he makes during the breeding season.
    Called also {tippet grouse}, {partridge}, {birch
    partridge}, {pheasant}, {drummer}, and {white-flesher}.
 
   {ruffed lemur} (Zool.), a species of lemur ({lemur varius})
    having a conspicuous ruff on the sides of the head. Its
    color is varied with black and white. Called also {ruffed
    maucaco}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pheasant
   n 1: large long-tailed gallinaceous bird native to the Old World
      but introduced elsewhere
   2: flesh of a pheasant; usually braised

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top